Kirjallisuutta

horizontal rule

 

Sivuston laatimisessa on käytetty seuraavia lähteitä, joista löytyy hyviä taustatietoa ja ja esimerkkejä:

Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2000 (ja uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Husu, Milja, Tarkoma, Elise & Vuorijärvi, Aino 2001. Ammattisuomen käsikirja. 1. painos. Porvoo: WSOY.

Kauppinen, Anneli, Nummi, Jyrki, Savola, Tea & Hänninen, Marja 2000 (ja uudenmpi). Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita.

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka, Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja 2003. Yrityksen viestintä. Helsinki: Edita.

Kylänpää, Esa, Piirainen, Eeva & Äikäs-Inha, Leena 1995. Esitystaito. Mac Laser Oy. Jyväskylä: Gummerus.

Kylänpää, Esa & Piirainen, Eeva 2002. Liike-elämän kirjallinen viestintä. 2. täysin uudistettu painos. Mac Laser Oy. Jyväskylä: Gummerus Oy.

Nykänen, Olli 2002. Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK.

Repo, Irma & Nuutinen, Tahvo 2003 (ja uudempi). Aikuisten viestintätaito. Uudistetun laitoksen 1. - 2. painos. Keuruu: Otava.

 

horizontal rule

Viestinnän verkkomateriaalia löydät myös esimerkiksi seuraavista www-osoitteista.

Hämeen ammattikorkeakoulun verkkomateriaali Vakuuttavaksi viestijäksi.

Jyväskylän yliopiston Kielikeskuksen verkkomateriaali Kielikompassi.

Kotimaisten kielen tutkimuskeskuksen Kielitoimiston sivusto.

Suomen virtuaalikeskuksen verkkomateriaali Kirjoittajan ABC-kortti.

Äidinkielen viestintäopetuksen kehittämishankkeen ja Helsingin yliopiston kielikeskuksen verkkomateriaali Kielijelppi.