uusilogo

 

 

 

 

 

TL121105

AUTOMAATIOTEKNIIKKA I

5op

 

 

 

 

 

 

 

Syksy 2009

 

 

 

 


1      JOHDANTO.. 56

2      AUTOMAATION KEHITYS.. 56

2.1       Teollisuusautomaation vuosikymmeniltä 1960-1970 /SAS 2001/ 56

2.2       Automaatio tietoyhteiskunnan ytimessä. 56

2.3       Automaation muutosprosessi 56

3      AUTOMAATION TEHTÄVÄT.. 56

3.1       Järjestelmien tehtävät. 56

3.2       Toimilaiteohjaukset. 56

3.3       Sähkömoottorikäytöt. 56

4      AUTOMAATIOSTANDARDIT JA INSTRUMENTOINNIN PIIRROSMERKIT   56

4.1       AUTOMAATION RAKENNEKAAVIOT. 56

4.2       INSTRUMENTOINNIN PIIRROSMERKIT. 56

5      Säätötekniikan perusteet.. 56

5.1       Säätöpiirien peruskytkennät. 56

5.2       PROSESSIEN säätö.. 56

5.3       PID-säätö.. 56

5.4       Säätöpiirin virittäminen.. 56

5.5       Säädön suunnittelu.. 56

6      AUTOMAATION YLEISRAKENNE.. 56

6.1       Ala-asemat. 56

6.2       Tiedonsiirtoratkaisut. 56

6.3       Prosessiliityntä.. 56

6.4       Signaalitie ja kaapelointi 56

6.5       Varusohjelmisto.. 56

6.6       Konfigurointi 56

6.7       Toimintojen varmistus.. 56

7      AUTOMAATION TOTEUTUSVAIHTOEHDOT.. 56

7.1       Toteutustavan valintaperusteet. 56

7.2       Yksikkösäätimet. 56

7.3       Logiikat. 56

7.4       PC-pohjainen automaatioratkaisu.. 56

7.5       Kokonaisautomaatiojärjestelmät. 56

7.6       Kenttäväyläpohjaiset Automaatioratkaisut. 56

8      AUTOMAATIOPROJEKTIT.. 56

8.1       Suunnittelu.. 56

7.2       Toteutus.. 56

7.3       Käyttöönotto.. 56

       


1       JOH­DAN­TO

 

Materiaalin tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva prosessiautomaation tehtäväkentästä ja toteutustekniikoista insinöörin näkökulmasta. Aluksi luodaan katsaus automaation kehitykseen ja historiaan. Tämän jälkeen perehdytetään automaation tehtäviin. Luvussa 4 tarkastellaan automaation perusdokumentteja ja näistä erityisesti PI-kaavioita. Luvussa luodaan katsaus säätötekniikan perusteisiin. Seuraavaksi käydään läpi automaation yleisrakenne automaatiojärjestelmien näkökulmasta. Keskeisenä osa-alueena materiaalissa on perehdyttää lukija automaation toteutusvaihtoehtoihin, kuten ohjelmoitavat logiikat sekä yksikkösäätimet. Huolimatta siitä, että kokonaisautomaatiojärjestelmiä ei käsitellä, muodostetaan yleiskuva hajautetuista järjestelmistä. Materiaalin lopussa esitetään automaatioprojektin pääosat.


2       AUTOMAATION KEHITYS

 

Täs­sä luvussa tarkastellaan automaation historiaa ja kehitystä, jossa luodaan  ly­hyt katsaus prosessiautomaation lähihistoriaan ja kehityssuuntiin siir­ryt­tä­es­sä uudelle vuosituhannelle. Tietotekniikan nopea kehitys 1970- ja 1990- lu­vuil­la on lisännyt mm. avointa teknologiaa ja suorituskyvyä au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mis­sä. Lisäksi entistä paremmat käyttöliittymät mahdollistavat prosessista tu­le­van informaation tallentamisen, yhdistelyn ja esittämisen aivan eri tasolla kuin aikaisemmin on totuttu. Li­sään­ty­nyt informaatio helpottaa mm. poikkeustilanteiden kä­sit­te­lyä ja kaataa pe­rin­tei­siä organisaatioiden raja-aitoja.

 

2.1   Teollisuusautomaation vuosikymmeniltä 1960-1970 /SAS 2001/

 

Paperitehtaan instrumentoinnin ja prosessinohjauksen kehityspiirteitä: Martti Sanaksenaho

Mittaukset ja niiden perusteella tehtävät säädöt ja ohjaukset ovat aina olleet oleellinen osa paperitehtaankin tuotantotoimintaa. Kaukaisina vuosikymmeninä mittausinstrumentit olivat yksittäisiä mittareita putkistoissa ja säiliöissä. Venttiileitä käytiin käsin vääntämässä sopiviin asentoihin. Pian kuitenkin opittiin välittimien avulla keräämään mittaustiedot yhteen paikkaan, mittaritauluun. Taulussa oli lisäksi venttiilien ja pumppujen ohjaamiseen tarvittavia kojeita.

 

Valvomot syntyivät tarpeesta parantaa tuotantohenkilökunnan työskentelyoloja, ja niin rakennettiin mittaritaulujen ympärille ihmisiä suojaavat seinät. Ne eristivät melua, kaasuja ja lämpöä, ja edistivät siten työsuojelua. Ne muodostuivatkin siten käyttöväen varsinaisiksi työpaikoiksi. Paperikoneen hallintaa helpottivat perälaatikon paineen mittausjärjestelyt, nopeus- ja nopeuseromittaukset, tampuurivaa'at ja paria paperin laatuominaisuutta mittaavat analogiset mittauslaitteet. Mittaritauluissa oli suurikokoisia pyörökartalla varustettuja säätäjiä. Erikoisinstrumenttien puuttuessa tuotannon laadunvalvonta oli paljolti paperintekijöiden ammattitaidon varassa. Kämmenellä tunnustellen pääsi koneenhoitaja esimerkiksi paperiradan kosteutta arvioidessaan hämmästyttävän hyvään tarkkuuteen.

 

Instrumentointi. Kun siirryttiin 1970-luvulle, löi edellisen vuosikymmenen aikana kehitetty standardiviesti ajattelu itsensä lopullisesti läpi. Standardiviestilähettimien kehittäminen loi teknisen perustan koota mittaustietoja laajalta alueelta yhteen valvomoon. Kun samanaikaisesti paperikoneiden nopeudet ja leveydet kasvoivat, paperireseptit monimutkaistuivat, sellun keitto- ja valkaisumenetelmät kehittyivät, uusia kenttäinstrumentteja tuotiin markkinoille sekä valvomokalusteiden koot pienenivät, oli seurauksena Suomessakin hyvin laajojen valvomoiden syntyminen.

 

Pyrkimyksenä oli saada mahdollisimman paljon informaatiota ajomiehistölle. Tässä onnistuttiinkin erinomaisesti, ja niinpä parinkymmenen vuoden kehityksen seurauksena meiltä löytyi valvomoita, joissa oli satoja osoitinkojeita ja yksikkösäätimiä. Lisänä olivat moottoriohjauskytkimet ja ampeerimittarit. Merkkilampuilla varustetut prosessiopaskaaviot kuuluivat valvomoon oleellisena osana. Ne sijoitettiin yleensä taulun yläosaan. Valvomon yhteydessä, tavallisimmin sen alla, sijaitsi ristikytkentätila laite- ja riviliitintelineineen. Mittaus- ja ohjausviestit opittiin kuljettamaan ristikytkentätilasta kentälle ja päinvastoin moninapaisissa ja -putkisissa runkokaapeleissa. Kenttäkoteloista vedettiin kenttäkaapelit kenttälaitteille. Runkokaapelit purettiin auki riviliittimillä ja viestit johdotettiin mittaritaulussa olevaan oikeaan kojeeseen. Telineisiin asennettiin tarvittavat virta/paineilmamuuntimet ja ne vahvistimet, joita ei voinut asentaa kentälle.

 

Aikaisemmin niin lukuisat sekä sähköiset että pneumaattiset standardiviestialueet alkoivat vähetä. Magneettiset määrämittarit korvasivat vähitellen kuristuselimiä virtauksien mittauksissa. V-aukkoventtiilit ilmestyivät markkinoille. Tarjolla oli jo luotettavia kaasuanalysaattoreita. Tärkeää pH-mittaustekniikkaa kehitettiin jatkuvasti, ja markkinoille tuli kenttäkelpoisia johtokykylähettimiä. Automaatiosuunnittelun perusdokumentiksi vakiintui P&I-kaavio. Siihen liittyvät piirrosmerkit luotiin. Alkuaikoina oli tapana piirtää lukituskaaviotkin sen alalaitaan. Pian ne kuitenkin ryhdyttiin tekemään erillisille dokumenteille. Instrumentoinnin piirikaaviot vakiinnuttivat asemansa piirikohtaisina tärkeinä kunnossapidon työkaluina. Suunnitteludokumentaatioon kuuluivat lisäksi automaattiventtiili­erittelyt, laiteluettelot, sijoituspiirustukset ja asennustyöselitykset.

 

Prosessitietokoneet. Suomessa toteutettiin ensimmäiset tietokoneohjaukset 1960-luvulla. Toteutuksille oli luonteenomaista suora numeerinen säätö. Kun tiedonkäsittelykapasiteettia oli runsaasti, hallitsivat tietokoneet suuria ohjattavia prosessialueita. Järjestelmien luotettavuus ei ollut kuitenkaan riittävä, ja kun lisäksi tietokoneilta puuttui lähes täysin kyky arvioida lukemansa mittaustuloksen luotettavuutta, niin suuret keskitetyt ohjausjärjestelmät eivät saaneet ilmaa siipiensä alle. Kehitys lähti etenemään ripeästi vasta kun ohjaustehtävä rajattiin esimerkiksi yhteen paperikoneeseen tai sellukeittimeen. Kun lisäksi erikoisinstrumentit liitettiin järjestelmään jo valmistajatehtaalla, päästiin luotettavuuskynnyksen yli. Tuloksena oli puunjalostusteollisuudessa ennennäkemätön tietokoneistamisen aikakausi. Installaatioita tehtiin maailmassa 1970-luvulla satoja kappaleita.

 

Tyypillinen paperikoneen tietokoneohjauspaketti sisälsi mittaraamissa radan poikki edestakaisin traversoivat kosteuden ja neliöpainon anturit, mittaussignaaleiden numeerisen käsittelyn, säätölaskelmat, ristikkäisvaikutuksien huomioonottamisen, ylemmän tason ohjausohjelmat ja laajan raportoinnin. Paperikonesaleihin ilmestyi uusi laite, videopääte näppäimineen, jonka avulla paperimiehet suorittivat ohjaustoimet, ja josta he lukivat prosessin tilan.

 

Prosessitietokoneiden läpimurto sattui standardiviestintää käyttävän analogisen instrumentointitekniikan kanssa samaan aikaan, ja sen vuoksi 1970-luvulla käsiteltiin laajalti liitäntäkysymyksiä. Vähitellen vakiintui virta- tai jännitetulo, ja ohjauspuolella tietokone säätölaskelmiensa perusteella ohjasi analogisäätimien asetusarvoja. Ratkaisulla oli se etu, että tietokonevian sattuessa analogisäätimet jatkoivat toimintaa. Pneumaattinen instrumentointi liitettiin muuntimien ja paineenalennusasemien avulla tietokoneeseen.

 

Prosessitietokoneiden avulla saatuja tuotannollisia ja sitä kautta taloudellisia tuloksia on tutkittu laajalti. Voitiin pitävästi osoittaa, että tuotanto on kasvanut, laatu parantunut, hylky vähentynyt, kemikaaleja säästynyt jne. Paperitehtaat saivat järjestelmätoimittajille maksamansa leasing-maksut nopeasti katettua.

 

Tietokonesäädön yleistyessä tehtiin 1960-luvun alkupuolelta alkaen korkeakouluissa säätöteorian voimakasta kehitystyötä. Syntyi erinomaiset teoreettiset valmiudet mm. uusien säätöalgoritmien, tilansiirtoprobleemien ja optimointikysymyksien ratkaisemiseen. Käytännön tasolle tulokset eivät vielä vuosikymmenen kuluessa ennättäneet. Koulutus ammattikouluissa ja teknillisissä oppilaitoksissa myös tehostui ja laajeni voimakkaasti vuosikymmenen aikana.

 

Prosessitietokoneiden huolto perustui alkuaikoina toimittajan kanssa tehtyihin sopimuksiin, joiden ydin oli jatkuvasti paikalla oleva huoltohenkilökunta. Kävivätpä eräässä kartonkitehtaassa kyläläiset jopa erikseen katsomassa tietokonemiestä. Vähitellen ovat paperitehtaat kouluttaneet oman henkilökuntansa huoltotehtäviin, ja toimittajat ovat niistä vetäytyneet.

 

Mikroprosessorin esiinmarssi. Ensimmäiset tiedot mikroprosessorista saatiin 1970-luvun alkaessa. Pienen komponentin laskentakyky tuntui uskomattomalta, ja eipä kulunut kuin pari vuotta kun ensimmäinen mikroprosessoripohjainen valvomoinstrumentointijärjestelmä esiteltiin. Suomessa seurattiin kehitystä tiiviisti, ja vuosikymmenen puolivälissä oli tilauksessa ensimmäinen järjestelmä. Suomalaiset valmistajat seurasivat kiitettävällä nopeudella perässä ja pian voitiin todeta maahantuojien joutuneen kovaan kilpailutilanteeseen kotimaisten yritysten kanssa.

 

Oleellinen mikroprosessorin mukanaan tuoma ulospäin näkyvä muutos oli valvomotekniikan täydellinen uusiutuminen. Pitkät kojetaulut korvattiin muutamalla monitorilla käyttönäppäimineen. Mittaritaulujen rakentaminen, etulevyjen puhkominen ja taulujen sisäinen johdotustyö muuttuivat toimistossa tehtäviksi uutta ammattitaitoa vaativaksi ohjelmointityöksi.

 

Rinnan edellä kuvatun ohjausjärjestelmän kanssa syntyi joukko pieniä prosessisovelluksia automaation erityistehtäviä varten. Prosessorit sijoitettiin kentälle, jossa ne suorittivat itsenäisesti ohjaus-, säätö-, laskenta- ym. tehtäviä.

 

Automaatio ja yhteiskunta. Mikroprosessorien läpimurto tapahtui samaan aikaan kun maailma kärsi lähinnä öIjyn hinnannousun aiheuttamasta lamasta. 1970-luvun loppupuolella käydyssä laajassa keskustelussa automaatiota ja mikroprosessoria pidettiin usein päävastuullisena laajaksi paisuneeseen työttömyyteen. Puunjalostusteollisuudessa ei automaatio ja uusi teknologia ole lisännyt työttömyyttä, vaan pikemminkin se on turvannut olemassa olevien työpaikkojen säilymistä. Lisäksi laitevalmistuksen, suunnittelun, ylläpidon ja asentamisen alueilla on luotu paljon uusia pysyviä työpaikkoja. Tekninen kehitys käynnisti tuotantotoiminnan ammatillisen rakennemuutoksen, jossa koulutetun ylläpitohenkilökunnan suhteellinen määrä ja merkitys jatkuvasti kasvaa.

 

Toinen suuri keskustelunaihe oli ympäristön pilaantuminen. Tehtaiden instrumentointiväelle se toi paineita asentaa vesistöihin ja ilmaan meneviä päästöjä mittaavia instrumentteja. Automaatiopäivillä -75 aihetta käsiteltiin jo muutamassa esitelmässä. Koettu energiakriisi pakotti tehtaan kiinnittämään paljon huomiota energiankäytön vähentämiseen. Näissä talkoissa oltiin mukana mm. kehittämällä kattilaohjauksia ja höyryn käytön valvontajärjestelmiä.

 

Työilmapiiristä. Käyttöhäiriön sattuessa paperimies hälytti hyvin usein vain mittarimiehen paikalle ilmoittaen, että mittari tai mittarit näyttivät väärin. Paikalle tulleen tehtävänä oli sitten löytää varsinainen häiriön aiheuttaja ja hankkia paikalle milloin sähkö-, milloin konemies tai molemmat.

 

Paperiliiton työehtosopimuksissa oli jo silloin pykälä, jonka mukaan aina on neuvoteltava palkoista, jos työoloihin tulee oleellinen muutos. Tämä pykälä on aiheuttanut monia jopa naurettavia tilanteita. Työntekijän toivomuksesta esimerkiksi ohjauspulpettiin sijoitettiin kytkin ja merkkilamppu helpottamaan kellarissa olevan pumpun käynnistystä ja valvontaa. Seurauksena oli palkkariita, joka eri ratkennut, ja asennetut laitteet piti purkaa. Samoin esimerkiksi pintaa mittaavan uuden instrumentin päälle piti laittaa huppu ja palata alkuperäiseen vaivalloiseen pinnanmittaukseen.

 

Vuosikymmenen päättyessä. Tehtaiden automaation tekninen taso kyettiin tunnustetusti pitämään jatkuvasti korkeana. Maailmalla se tiedettiin alan miesten keskuudessa. Kadun miehet eivät 1970-luvulla sen sijaan Suomesta paljon tienneet. Kirjoittaja oli työmatkalla, ja eräs taksinkuljettaja huomasi, että en ole amerikkalainen. Hän kysyi, että olenko Kanadasta. Kun en ollut sieltäkään, niin mistä sitten. Sana Finland ei tuonut hänen mieleensä yhtään mitään, ja niinpä helpotin asiaa kertomalla, että maa sijaitsi Euroopassa. Ilme kirkastui, ja hän pyysi minua viemään terveisiä kaverilleen Espanjaan.

 

Vuosikymmenen aikana tapahtunut kehitys oli automaatioalalla huimaava. Me mukana eläneet tunsimme muutokset jatkuvana oppimispaineena, ja kilpajuoksu kehityksen kanssa oli toisinaan läkähdyttävää. Pystyimme kuitenkin olemaan vauhdissa mukana, jopa välillä edelläkävijöinäkin. Tehty työ oli tuloksekasta, ja siltä pohjalta oli hyvä jatkaa seuraavalle vuosikymmenelle.

 

 

Kemianteollisuudeen automaatio: Aaro Myllyneva

1960-luvun lopussa kemianteollisuuden investointivauhti oli kova ja se jatkui kiihtyvänä. Huippu saavutettiin vuonna 1972. Vauhtia riitti vielä 1970-luvun puoliväliin asti. Rakennettiin suuria laitoksia. Ne olivat prosessilaitteiden kytkennöillä pitkälle integroituja. Vanhoja tehtaita uusittiin ajanmukaisiksi niin raaka-aineiden kuin tekniikan osalta. Myös tehtaita poistettiin käytöstä. Huomattakoon, että kemianteollisuuden prosessit vanhenevat paljon nopeammin kuin puunjalostuksen, koska tuotteita, tuotantomenetelmiä ja mahdollisia raaka-aineita on huomattavasti enemmän. Automaatio ja instrumentointi oli suunnittelun alusta alkaen mukana. Eräissä hankinnoissa huomattiin, että syntyneistä asiakirjoista puolet koski instrumentointia, mikä kuvaa pikkutarkkaa tiedon tarvetta.

 

Investointivauhti oli maan teollisuuden korkein. Vuotuinen kasvu vuosina 1970-1974 oli 12,4 %, kun se muussa teollisuudessa oli 5,3 %. Tuotteet menivät hyvin kaupaksi ja hinnat olivat hyviä. Jalostusarvo työntekijää kohden oli selvästi maan korkein. Tulevaisuus näytti valoisalta, ja tuotannon kasvun tulevaisuudessa ennustettiin olevan vuosittain 10 %:n luokkaa. Työvoiman värväys oli huipussaan, mutta ammattitaitoista henkilökuntaa, varsinkin automaatioalalle, oli vaikea saada. Investoinneissa ei voitu kuitenkaan välttyä muutamilta virheiltä jo silloin ilmenneiden raaka-aine-pohjan ja markkinatilanteiden yllättävien ja nopeiden muutosten takia.

 

Pneumatiikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa uusiin ja uudistettuihin laitoksiin hankittiin sekä eurooppalaisia, suomalaisia että amerik­kalaisia instrumentteja sopivuuden ja hinnan mukaan. Vallitsevana oli 1960-luvun päätök­sien osalta pneumatiikka, mutta mittauksissa oli runsaasti sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa. 1970-luvun alun ratkaisuissa taas mentiin pneumatiikan ja elektroniikan sopivaan yhdistelyyn. Siellä missä tarvittiin hinnaltaan edullista, räjähdysvaarallisissa tiloissa turvallista ja korroosioita vastaan itseään huuhtelevaa mittausta ja säätöä, käytettiin pneumatiikkaa. Kohteissa, joissa tarkkuus tai suuri etäisyys, nopeusvaatimus ja prosessisuureiden laskennan tarve olivat etusijalla, käytettiin elektronista mittaus- ja säätötekniikkaa. Pääasiassa tällöin tulivat kysymykseen tuotannon laadun, saannon ja hyötysuhteen kannalta tärkeät kohteet. Ratkaisuilla päästiin hyvään hinta­laatusuhteeseen.

 

Orgaanisen kemianteollisuuden puolella seurattiin öljynjalostuksen mallia ja siellä oli sähköinen instrumentointi. Se oli tällöin vielä sähköinen ja yli kaksi kertaa kalliimpaa kuin pneumatiikka, eikä sen ylivertaisuutta kaikissa käyttöoloissa oltu todistettu. On luonnollista, että vanhemmassa epäorgaanisessa teollisuudessa standardi oli muodostunut alempaan hintatasoon, ja täysin elektronisen instrumentoinnin hankintaperustelu ei olisi tuottanut myönteistä päätöstä. Mittaustekniikan puolella kuitenkin sekä orgaanisen että epäorgaanisen teollisuuden tekniikka oli samaa. Myös säätöventtiilien osalta ratkaisut olivat samanlaisia, eli toimilaitteet olivat pneumaattisia. Tästä tulee helposti poikkeus käytettyyn säätöteknologiaan: Koska toimilaite oli pneumaattinen, oli helppo ja halpa ratkaisu toteuttaa paikalliset säädöt pneumaattisilla kenttäsäätimillä varsinkin rä­jähdysvaarallisissa tiloissa. Näin tehtiin myös tehtaissa, joissa kerrottiin olevan täysin sähköinen instrumentointi. Valvomoon vietiin vain raja-arvoista hälytykset. Analysaattoreiden laatu oli tekniikaltaan, mm. räjähdyssuojaukseltaan, kehittynyt huomattavasti edelliseen hankintabuumiin verrattuna.

 

Näytteenotossa olivat oman henkilö-kunnan kokemukset ja ammattitaito ratkaisevia toimittajan osaamisen ohella. Hankintoihin kuului myös kromatografeja, joiden suoraan prosessiin kytkeminen oli vielä harvinaista. Tässäkin oikean näytevirran saaminen prosessista oli ratkaisevan tärkeää. Mutkikkaat ohjelmakoneistot olivat vielä vaikeasti toteutettavissa. Niissä oli moottoreita, ohjelmakiekkoja ja releitä. Myyjien toimittamissa esitteissä ja tutkijoiden esitelmissä alkoi jo näkyä uuden analysaattorisukupolven tulo. Nopeasti kehittyvän elektroniikan ja uusienmateriaalien vaikutuksesta uudet konstruktiot olivat mahdollisia. Etenkin avaruusteknologian kehittämien valon ja muun säteilyn suotimien vaikutus oli merkittävä. Ammatilliset kiistat olivat tällä vaikealla alalla yleisiä, joista seuraavassa esimerkki: Kemiran Oulun tehtailta ilmoitettiin toimittajalle kromatografin epätyydyttävä toiminta. Kromatografin virhetoiminnon oli todennut huoltotyötä tekevä sisukas asentaja. Tämän perusteella automaatio-osaston päällikkö, teoriatarkastelujen pohjalta, totesi väitteen todeksi. Koska virhe oli huomattu ajoissa ja osattiin tuloksiin korjata, ei se haitannut tehtaan tuotantoa. Ulkomaisen valmistajan asiantuntijan oli kuultu kertoneen todistavansa viidessä minuutissa, kuinka väärässä tilaaja oli. Tapaamisessa samassa ajassa tilaajan asiantuntijat saivat todistettua hänen tehneen virheen. Kysymys oli hänen loistavasta uudesta ideastaan, jossa mitattavan prosessisuureen fysikaalinen poikkeavuus oli unohtunut. Isku oli asiantuntijalle kova, mutta tilaajan ammattimiehet tihkuivat ammattiylpeyttä ja itsevarmuus kasvoi roimasti. Ulkomaalaisten kunnioitus oli vielä tiukassa.

 

Valvomot ja turva-automaatio yleistyivät. Valvontaa keskitettiin edelleen. Valvomot olivat suljettuja tiloja, joista ei ollut näköyhteyttä prosessiin. Useat prosessit sijaitsivat ulkoilmassa. Luonnollista oli siis rakentaa oma rakennus valvomolle, jossa lisäksi luontevasti sijaitsivat toimisto- ja korjaamotilat. Näissä kohteissa kulttuuri ja pneumaattisen mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan käyttö rajoittivat valvomon ja prosessilaitteiden etäisyyden muutamiin kymmeniin metreihin. Valvomojarakennettiin myös prosessilaitteiden välittömään läheisyyteen, niiden ollessa sisätiloissa. Käytettäessä sähköistä tekniikkaa, valvomot saattoivat sijaita yli sadan metrin päässä prosessista.

 

Merkittävässä asemassa olivat hälytys- ja suojausjärjestelmät, joiden yhteydessä puhuttiin lukituksista, käynnistyksistä ja pysäytyksistä. Suojausjärjestelmillä suojattiin sekä laitoksen henkilökuntaa että prosessilaitteita ja -katalyyttejä. Valvonnan keskittäminen yhteen huoneeseen vaati tietotulvan karsintaa, jotta operaattori pystyi hallitsemaan valvonta- ja ohjaustehtävänsä. Suoranaiseen prosessin ohjaukseen harvoin kuuluvista prosessin toimintaa kuvaavista suureista ohjaamoon tuotiin vain hälytys. Huomion kiinnittämiseksi poikkeaviin mittaustietoihin annettiin ensin esihälytys ja tilanteen pahennuttua hälytys ja vaaran jo uhatessa käynnistyivät suojatoiminnot. Tällöin pysäytettiin suunnitellussa järjestyksessä tarvittavien osaprosessien toiminta tai käynnistettiin varalaitteita. Turhaan ei osaprosessien toimintaa pysäytetty, sillä uudelleenkäynnistäminen saattoi viedä tunteja ja joskus jopa vuorokausia. Myös pysäyttäminen ja käynnistäminen on aina kova rasitus prosessilaitteille. Nämä hälytys- ja turvajärjestelmät kehittyivät sekä toiminnoiltaan että konstruktioiltaan hankinnasta toiseen. Aluksi ne oli tehty releillä ja myöhemmin seurasivat elektroniikan nopeaa kehitystä. Viimeisissä hankinnoissa suomalaisen valmistajan järjestelmä osoittautui ulkomaisia selvästi luotettavammaksi. Paremmuus piili osin siinä, että komponenttien määrä oli kaksinkertainen kilpailijoiden laitteisiin nähden. Uutta tekniikkaa oli tehdä loogiset porttipiirit transistoreilla ja niiden virtapiirit yksittäisillä komponenteilla. Ohjelmoitavaa tekniikkaa ei pidetty tarpeeksi luotettavana.

 

Tällainen suojausjärjestelmä, kylläkin englantilainen, joutui vuonna 1970 tositoimiin ja selviytyi siitä hyvin. Kysymyksessä oli prosessilaitteen särkymisestä johtunut suuri kaasuräjähdys silloin maailman suurimmassa yhteen integroidussa prosessissa. Materiaalivikaa ei mittausjärjestelmä voinut ennalta havaita. Jopa paikallinen lehti kirjoitti, että turva-automaatio pysäytti prosessin turvallisesti. Kuolonuhreilta vältyttiin kauhistuttavasta näkymästä huolimatta. Ajanmukaisesti lehtiä kiinnosti yleensä vain hyökkäävä ja asiatonkin kirjoittelu ilman ja vesistön saastuttamisesta.

 

Erikoista huolta, korjaustyötä ja uusintahankintoja aiheuttivat säätöventtiilit. Vaikeimmissa prosesseissa, joissa syöpymis- ja suurista virtausnopeuksista johtuva eroosiovaikutus oli suuri, eivät venttiilit kestäneet. Myös säätöventtiileiltä vaadittu tiivis sulkeutuminen aiheutti ongelmia. Monissa prosesseissa esim. voimaloissa oli erilliset sulkuventtiilit, jolloin säätöventtiililtä ei vaadittu tiiviyttä. Näissä kohteissa höyryvoimaloissa oli kulttuuri muutenkin toinen. Siellä vastaavissa kohteissa säätöventtiili sai maksaa moninkertaisesti, ja lopputulos oli harmittomana halvempi. Kovalla työllä ja käyttämällä omia materiaalifyysikkoja ja tunnettujen valmistajien asiantuntemusta ja tuotteita, päästiin jo ennen vuosikymmenen puoliväliä hyvään tulokseen. Mukaan alkoi tulla myös suomalaisen Neles Oy:n pallo- ja läppäventtiilit. Kun ensimmäisen kerran ehdotin Neleksen pallo- ja läppäventtiilien hankintaa, englantilainen konsultti nauroi pilkallisesti. Olin aikaisemmin palvellut puunjalostusteollisuutta 13vuotta. Tunsin Neleksen tuotteet hyvin 10 vuoden ajalta. Olin niitä ostanut ja myynyt.

 

Yllättäen sain vuonna 1971 kutsun Neles Oy:n perustajan ja omistajan Antti Nelimarkan vieraaksi. Antti oli kuullut mielenkiintoisista töistäni ja halusi tavata silmätysten. Kävimme läpi hänen insinöörinsä suunnitelmat ja määritimme Antin kanssa ensimmäisen

juurtoja, tiheyden ja suhteen laskentaa sekä venttiilin rakenteen. Se oli läppäventtiili, tuli pahaan paikkaan ja toimi hyvin. Myöhemmin asennettiin vielä palloventtiili koekäyttöön, jossa jo useamman valmistajan venttiili oli hajonnut. Neleksen venttiili kesti parhaiten. Käynnistä tein muistion, josta alkoi Neleksen tie kemianteollisuuteen. Tein muistion huolellisesti, sillä tehtaanjohtaja oli kiinnittänyt huomiota muuten asiallisen kutsun loppukaneettiin, mikä kuului seuraavasti: Iltaohjelma valmis. Vaimot mukaan. Loppukaneetti oli vauhdikkaan myyntipäällikön lisäämä. Hankinnoista neuvotellessa ei saanut rillutella, mutta tällaisella tutustumisvierailulla sain siihen luvan.

 

Sähkö-elektroniseen instrumentointiin ei vielä menty mm. seuraavista syistä: Ala vierasti perinteisesti muotivirtauksia, ja hankintahinnan piti pysyä alhaisena. Tietokoneista puhuttiin, mutta niistä ei, koska prosessit ostettiin ulkoa eikä omaa prosessikehitystä juurikaan ollut. Prosessiteknisillä uudistuksilla, muutoksilla ja sopeutumalla asiakkaan tarpeisiin, päästiin tuottotavoitteissa huomattaviin parannuksiin perinteisellä instrumentoinnilla. Alan asiantuntijoiden itsetunto ei vaatinut elektroniikalla keikarointia.

Pneumatiikka oli myös kehittynyt elektroniikan aiheuttaman kuolemanpelon alla.

 

Kerrottakoon eräs edistyksellisen järjestelmän hankinta. 1970-luvun alussa pneumatiikan ja elektroniikan rinnakkaishankinnoissa oli kohde, johon elektroninen järjestelmä oli välttämätön, koska pneumatiikalla laskutoimitusten suorittaminen oli hankalaa ja epätarkkaa tai jopa mahdotonta. Järjestelmässä oli myös digitaalitekniikkaa, mikä oli silloin kovin uutta. Tehtävänä oli mitata nesteen ja kaasun massavirrat ja säätää ne tarkasti tiedetyssä suhteessa prosessiin. Laitteisto tulkitsi lähettimien viestit, suoritti neliöjuurtoja, tiheyden ja suhteen laskentaa sekä sääti nestevirtaa. Laitteisto muodosti kaikkiaan massavirtauslaskimen, neljä lähetintä ja säätimen ja oli eräänlainen analogis-digitaalinen tietokone.

 

Tilaajan vastaava työnjohtaja ennusti edessä olevia vaikeuksia, vedoten edellisen tehtaan vastaavan järjestelmän vaikeuksiin. Näin ryhdyttiin asioita selvittelemään ajoissa. Huomattiin viestien menevän oikosulkuun, mikä analogiatekniikassa on herkästi vaarana. Lisättiin erotusmuuntajia. Asennusvaiheessa laskimen tulopiirit paloivat lähetinkaapelin johtimen koskettua prosessiputkea. Ei saatu selvää, minkä yhtälön mukaan laskenta tapahtui. Lopulta myyjä toi amerikkalaisen yhtiön Englannin tehtaalta järjestelmän suunnittelijan paikalle juuri ennen tehtaan käynnistystöiden alkamista. Mies toi raikkaan tuulahduksen ulkoisesta maailmasta. Vilkkaudestaan huolimatta hän oli tosi ammattimies.

Hän kysyi, mikä on vikana ja mitä haluatte laitteen tekevän. Avasi laukkunsa ja teki nopeasti oikeat asiat. Järjestelmä toimi moitteettomasti, kunnes aiheutti tehtaan pysähdyksen. Leveä monikosketinliitin oli hapettunut tehdasilmastossa. Lääkkeeksi tuli, että instrumenttiasentaja kerran kuussa liikuttaa liitintä. Oli käyty tahtojen taistelu ja rutistettu älynystyrät melkoisen kuiviin.

 

Merkittävänä edistyksenä tuli 1970-luvun alussa FET eli kanavavaikutustransistori. Yhdistettynä avaruusteknologiassa kehitettyihin integroituihin piireihin, se oli mullistava ja ylivoimainen. Vasta tämän jälkeen tulivat todella toimivat radioaktiiviset mittalaitteet, kuten nesteiden tiheyden ja pinnankorkeuden mittarit. Myös pH-arvon mittarit kokivat uuden tulemisen. FET ei juuri kuormittanut kohdettaan. Pienien jännitteiden mittaaminen piireistä, joissa oli suuri resistanssi, oli helpottunut. Komponentti tuli myös huollon mittareihin muuttaen aikaisemman kulttuurin. Ne olivat kalliita ja aluksi etupäässä jännitteen mittareita, mutta hinta ja koko putosivat kymmenessä vuodessa kymmenesosaan, kun puolestaan monipuolisuus oli kasvanut kymmenkertaiseksi yleismittariksi. FET tuli pian peruskomponenteiksi digitaalitekniikkaan, ohjaus-säätöjärjestelmiin ja tietokoneisiin.

 

Kaapelointi kehittyi. Asennusmateriaalit ja asennustekniikka kehittyivät tarkastelujakson aikana nopeammin kuin koskaan aikaisemmin vastaavana aikavälinä. Oli saatu kotimaisena tuotteena mm. instrumentointikaapelit. Myös pneumatiikanputkille oli kaapelinsa. Putkimateriaaleina käytettiin kuparia, alumiinia ja muovia. Muoviputket olivat yleisimmät.

 

Tavaksi oli tullut koota prosessista kaapeloinnit kenttäkoteloihin, josta viestit johdettiin runkokaapeleilla valvomoon. Koska prosessit usein sijaitsivat ulkona, kehittyivät lämpöeristetyt, lämmitettävät lähetinkotelot. Eräs hinnaltaan halpa kotelomalli paloi iloisesti soihtuna. Uusintaostoon saatiin öljynjalostuksesta tietää heidän valmistajansa. Näissä koteloissa materiaali hiiltyi pinnasta ja hidasti palamista. Lisääntyneen keskittämisen ja laite- ja kaapelimäärän takia taisteltiin valvomon koje- ja ristikytkentätilasta. Perinteet olivat taas vastassa. Eiväthän pienet instrumentit tarvitse paljon tilaa.

 

Sattuipa kerran niin, että suunnittelija ylpeili saavutuksellaan, kun oli saanut valvomon lattian alle kontattavan tilan kaapeleiden kulkureitiksi. Kiukku ja suuri hämmästys oli kuitenkin edessä. Tilan korkeutta olisikin riittänyt yli kaksi metriä, koska alla olevan sähkökeskuksen tilan korkeudeksi tuli peräti viisi metriä. Tietokonetekniikkaan varautumista ehdotettiin ajoittain johtajille, mutta he eivät innostuneet. Muun muassa korkeakouluopiskelijat olisivat halunneet opinnäytetyönään selvittää tietokoneen soveltamista prosessin ohjaukseen ja säätöön.

 

1970-luvun puoliväliin mennessä kemianteollisuuden suljetut virtausprosessit oli pääkohteiltaan automatisoitu itsetoimiviksi ilman optimoivia menetelmiä. Mekaanisten kuten säkitys- ja lastauslaitosten automaatio oli vähäistä. Mittaustekniikka asetti omia rajoituksiaan, mutta se parani vuosi vuodelta. Säätöjen toteutukset olivat kaksiasento-, P-, PI- ja PID-säätimillä toteutettuja. Lisäksi oli yksinkertaisia laskusuorituksia. Säätölaitteiden tekniikassa ei tapahtunut muutamaan vuoteen mitään mullistavaa uutta. Valmistajat kävivät kertomassa uutuuksistaan, mutta uudistukset olivat lähinnä kosmeettisia.

Energiakriisi ja 1970-luvun jälkipuolisko. Vuonna 1974 alkanut energiakriisi muutti kaiken. Öljyntuottajat laskivat kertaiskulla tuotantomääriään ennen kokemattoman alas tavoitteenaan tuottajahinnan huima korotus. Raaka-aineiden hinnat nousivat huimasti, kerrottiinpa jopa 10-kertaisista hinnoista. Kemiantuotteet eivät menneet kaupaksi ja teollisuudenala kamppaili olemassaolostaan. Energiakriisi iski luonnollisesti kaikkeen teollisuuteen, mutta kovin isku tuli kemianteollisuuteen. Vuodesta 1974 vuoteen 1975 tuotannon bruttoarvossa koettiin kolmen prosentin lasku, kun muussa teollisuudessa oli vielä pienoista nousua.

 

Uusia investointeja ei käynnistetty. Aloitetut investoinnit saatettiin loppuun. Kemian­teollisuus kävi olemassaolon taistelua niiden lähes kontrolloimattomien kasvunvuosien jälkeen, jotka päättyivät vuoden 1974 myötä. Tuotteiden hinnat ja tehtaiden käyntiajat olivat alhaalla. Toisaalta lama iski koko yhteiskuntaan, ja yleinen apatia levisi.

 

Kemianteollisuus kuitenkin tarvitsi tiettyjä investointeja, jotta sen peittävyys ja tuotanto-rakenne eivät olisi jääneet vajaaksi ja araksi maailmanmarkkinoiden vaihteluja vastaan. Tämä tiesi tuotannon suuntaamista uusille alueille maailmanmarkkinoiden vaihtelut huomioonottaen. Vanhaa tuotantoa tuli lakkauttaa, uutta aloittaa ja joustavuutta lisätä.

 

Uudelleen harkituissa investoinneissa tuli automaatiolle haasteeksi kannattavuus, tuottavuus ja raha. Kova paine kohdistui työvoimakustannuksiin, vaikka se vallinneessa työttömyystilanteessa tuntuikin epäeettiseltä. Lisätty automaatio osaltaan edisti tätä tavoitetta, muta sillä saavutettiin enemmän muita etuja. Toteutettujen uusinvestointien jälkeen tehdyssä kyselyssä tuli esille seuraavia asioita: tuotantomäärän kasvu, hävikin pieneneminen, vajaalaatuisuuden väheneminen, käyttöhäiriöiden väheneminen, käyttökustannusten pieneneminen, käyttöhenkilöstön ajan vapautuminen muunlaisiin valvontatehtäviin ja ympäristöhaittojen väheneminen.

 

Ajalle oli myös ominaista vaatimukset tuoda automaation menetelmät yhä ylemmäksi organisaatiossa. Siitä olisi tehtävä johdon työkalu. Automaatiota suunniteltaessa tulivat prosessiasiantuntijat entistä aikaisemmin ja tiiviimmin mukaan suunnitteluun. Vuosikymmenen lopulla alkoikin olla automaatioasteen nostamiselle lisää hyviä työkaluja. Energiansäästö monin teknisin parannuksin alkoi näkyä. Eritoten mikroprosessoreiden tulo markkinoille vuosikymmenen puolivälissä aloitti monien uudistusten ajan. Vuonna 1977 esiteltiin jo laitteita, joiden olemassaoloa kolme vuotta aikaisemmin ei osattu edes kuvitella. Jatkoa ajatellen oli tehty pitkä lista mikroprosessoreilla mahdollisesti tehtävistä laitteista.

 

Uskottiin uuden tekniikan tuovan monia pettymyksiä, kuten aina ennenkin oli käynyt, ja keskusteluissa niiltä haluttiin suojautua. Takaiskuilta kuitenkin lähes säästyttiin, sillä kolme vuotta myöhemmin kansainvälisissä tapahtumissa ja näyttelyissä kävijöiden hämmästys oli suuri. Mikroprosessorin soveltaminen oli onnistunut yli odotusten. Valmiita laitteita oli jo runsaasti nähtävänä. Energiakriisi, ympäristönsuojelu, energiansäästö, tuotteiden laadun korottaminen määrän asemesta ja mikroelektroniikan suorastaan hurja eteneminen olivat aiheuttaneet optimistisimpienkin ennusteiden ylittymisen teknisessä kehityksessä.

 

Kuitenkin automaatiotekniikassa käytettiin edelleen samoja laitteistoja ja menetelmiä kuin vuosikymmenen alussa, mutta uuden elektroniikan vaikutus alkoi näkyä. Ensin se tuli mukaan uusissa ja uusituissa mittalaitteissa. Tämä näkyi mm. analysaattoreissa, virtaus-, paine- ja paine-erolähettimissä ja monen prosessimuuttujan yhteisvaikutuksen mukaan ottamisessa. Massavirtauslähettimien markkinoille tulo oli merkittävä parannus. Laskentaa lisättiin parantuneiden laitteistojen myötä.

 

Mikroprosessoripohjainen instrumentointijärjestelmä oli tullut koekäyttöön Yhdysvalloissa vuonna 1975, ja Suomen ensimmäinen asennus tehtiin paperikoneeseen v.1977. Jo se antoi heti yllättävän hyviä tuloksia. Informaatiotiheys ja suorituskyky sata kertaistui, ja koko tehdas voitiin valvoa ja ohjata istualtaan näyttöruutujen ja näppäimistön avulla.

 

Kemianteollisuuteen tällainen järjestelmä tuli v. 1979 Siilinjärven tehtaan apatiittikaivokselle. Valmistaja oli suomalainen Valmet Oy. Muihin kemiantehtaisiin valmisteltiin myös vastaavia järjestelmiä. Niissä säätimet ja ohjauslogiikat olivat lähellä prosessia ja valvonta ja ohhjaus oli keskitetty valvomoon. Entiset tuhannet johdinparit voitiin korvata yhden johdinparin sisältävällä kaapelilla ja digitaaliviesteillä. Kyse oli hajautetusta säädöstä ja keskitetystä valvonnasta.

 

Uusi tekniikka tuli täytenä yllätyksenä. 0ltiin tietokoneenomaisessa automaatiossa. Rakenne oli aivan toinen kuin oltiin kuviteltu. Tietokoneille nähtiin tulevan uudenlainen rooli uudenlaisina rakenteina. Runsasta laskentaa vaativia ja kehittyneempiä säätömenetelmiä voitiin nyt toteuttaa entistä helpommin. Nyt alkoi kemianteollisuuskin tulla mukaan täysillä. Sillä oli nyt samat ongelmat kuin puunjalostusteollisuudella; oli taisteltava muutaman prosentin tuottotavoitteisiin saakka. Siihen alkoi olla keinot. Monessa tapauksessa kemianteollisuuden uudistuminen ja elpyminen alkoi vasta seuraavalla vuosikymmenellä.

 

2.2      Automaatio tietoyhteiskunnan ytimessä.

/Paavo Tuomi, Suomen Automaatioseura ry/

Tietoyhteiskunta, Informaatioyhteiskunta, Tietämysyhteiskunta. Nykyajalla on monta nimeä, joiden nimeämien käsitteiden sisällöt poikkeavat jonkin verran toisistaan. Yhteistä näille kaikille käsitteille on se, että niiden merkittävänä tukijalkana on automaation moninaiset sovellukset, joiden tarkoituksena on helpottaa ihmisen jokapäiväistä elämää ja joiden myötävaikutuksella ihminen on saavuttanut uusia ja taloudellisemmin.

 

Tietoyhteiskunnan näkyvät ja näkymättömät tunnusmerkit. Tietoyhteiskunta näkyy jokapäiväisessä elämässä useimmiten tietokoneiden käytön yleistymisenä, Internetin sovellutuksina yleensä sekä sen erilaisina verkko­pal­veluina ja sähköpostin käyttönä, matkapuhelimien käytön leviämisenä, pankkipalvelujen sähköistymisenä, kauppojen kassatoimien viivakoodin­lukijoina, liikenteen ohjausjärjestelminä sekä erilaisina lippuautomaatteina jne. Nämä ovatkin tietoyhteiskunnan jokaiselle näkyviä aineellisia tunnusmerkkejä. Jokapäiväisessä elämässä näkyvän taustalla on lisäksi joukko näkymättömiä tietoyhteiskunnan rakennuspalikoita. Tällaisia ovat esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen, teollisuuden, lentoliikenteen, avaruusteknologian ja sairaan- ja terveydenhoidon moninaiset järjestelmät, jotka on myös tehty helpottamaan ihmisen arkipäiväistä elämää. Useissa näistä sovellutuksista on yhteisenä perustana jonkin toiminnan automatisoiminen. Ihminen on ratkaissut aikaisemmin mahdottomina pidettyjä tehtäviä tai korvannut raskaita, tarkkuutta vaativia tai muuten vaikeita tehtäviä automatisoimalla ne. Usein syyt ovat olleet myös taloudellisia. Automatisoinnin edellytyksenä on kyky mitata, säätää ja toteuttaa haluttu toimenpide ihmisen ennakkoon asettamien vaatimusten mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla vaikka vesihanan tuottaman vesimäärän ja Iämpötilan säilyttäminen haluttuna tai sähkösilitysraudan Iämpötilan säilyttäminen silitettävälle kohteelle sopivana. Se voi olla myös pesukoneen tai hissin toiminta tai kaupan ovien avaaminen kulkijalle automaattisesti. Monimutkaisimmillaan se voi olla vaikka usean miljoonan transistorin valmistaminen yhden neliösenttimetrin piisirulle tai Mars-planeetalle laskeutuvan luotaimen itsenäinen hallinta ja sen toimintojen ohjailu Maasta käsin.

 

Automaation eräiden tärkeiden havaintojen ja sovellutusten historia ulottuu jo Leonardo da Vincin (1452-1519) ja James Wattin (1736-1819) aikaan. Automaatio-käsite liitettiin 1900-luvun alkupuoliskolla yleisesti vain teollisuuden prosessien tai muiden toimintojen suorittamiseen ihmistyövoimaa korvaavana. Nykyaikaisen automaation katsotaan kuitenkin syntyneen ja saaneen tärkeitä lisäyksiä työkalupakkiinsa vasta 1940-luvulla toisen maailmansodan aikana suoritetun tutkimus- ja kehitystyön tuloksena. Näiden lisäysten seurauksena automaation sovellutukset laajenivat jokapäiväisen elämän näkyvillekin alueille.

 

Automaation seuraukset. Tietoyhteiskunta-käsitteen syntyyn automaatio vaikutti 1970-luvulla herättäessään aluksi pelkoa siitä, että teknologisen kehityksen ja automaation seurauksena menetetään työpaikkoja. Eri maissa tunnettiin myös huolta siitä, että niiden kilpailukyky kärsii automaation seurauksena.

 

Huoli työpaikkojen menetyksestä on toteutunut. Menneen teollisen yhteiskunnan työpaikkoja on menetetty, mutta ne ovat korvautuneet ja tulevat korvautumaan uusilla tietoyhteiskunnan työpaikoilla. Maantieteellisesti ne saattavat jakautua eri tavalla kuin teollisessa yhteiskunnassa. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi on kaikissa teollisissa yhteiskunnissa sovellettu automaatiota. Kyky soveltaa automaatiota oikeisiin paikkoihin ja taitavasti onkin tietoyhteiskunnassa ja kansantaloudessa kilpailuetu. Työn tulokseen on alkanut vaikuttaa myös tieto, kun teollisessa yhteiskunnassa panoksina tunnistettiin vain ihmistyö ja raha.

 

Automaatio-teknologioiden poikkitieteellisenä yhteenliittymänä. Automaatio ei ole erillinen saareke teknologian valtameressä vaan monien teknologioiden poikkitieteellinen kohtaamis- ja yhteenliittämispaikka. Automaatiossa sovelletaan ja kehitetään perusteknologioita toimivaksi kokonaisuudeksi. Automaatiota voidaan tarkastella eri näkökulmista: ihmisen, tehtävän, säädettävän prosessin tai sen toteutukseen käytettyjen teknologioiden, kuten tietokoneen, mittauksen, säätäjän, säädön tai automaatioon oleellisena kuuluvan toimilaitteen näkökulmasta. Sitä voidaan tarkastella myös toteuttamisessa sovellettujen perusteknologioiden, kuten mekaniikan, pneumatiikan, sähkötekniikan, optiikan, elektroniikan tms. näkökulmasta. Näitä kaikkia näkökulmia on käytetty erillisissä oheismateriaaleissa, joilla on pyritty valottamaan automaatio-käsitteen sisältöä ja sovellutuksia yksityiskohtaisemmin.

 

 

2.3   Automaation muutosprosessi

 

Pe­rin­tei­ses­ti automaatiototeutuksissa voidaan erottaa seuraavat pääosat:

 

kenttälaitteet (mitta- ja toimilaitteet),

keskusyksikkölaitteet (viestien vastaanotto- ja lähetinlaitteet, säätimet, muuntimet jne.) sekä

valvomolaitteet (näyttölaitteet, piirturit, hälyttimet jne.)

 

Digitaalisissa automaatiojärjestelmissä monet erilliset laitteet ovat kor­vau­tu­neet järjestelmän oh­jelmilla (esim. säädin, laite -> säätöalgoritmi, lohko-oh­jel­ma). Tätä laitteiden lukumäärän vähenemistä voidaan pitää rat­kaisevana etu­na ylläpidon, kustannusten ja huollon kannalta.

 

Di­gi­taa­li­ses­sa automaatiojärjestelmässä voidaankin erottaa edelliseen ver­rat­tu­na vain seuraavat ta­sot:

 

1.         kenttälaitetaso ja

2.         järjestelmätaso.

 

Ra­ja­na edellisten välillä voidaan pitää ristikytkennän XL- ja JL-liittimiä (esitetään tarkemmin myöhemmin). Monissa automaatiopro­jek­teissa tätä ra­jaa käytetään myös vastuualueiden rajana (kenttälaite- ja vastaavasti jär­jes­tel­mä­vas­taa­va).

 

Ns. älykkäiden kenttälaitteiden ja digitaalisen kenttäväylän käyttöönotto hä­vit­tää osaltaan vielä järjestelmän ja kenttälaitteiden rajapinnan sekä vähentää pro­ses­si­lii­tyn­nän elektroniikkaa ja instrumentoinnin vaatimaa kaapelointia. Voi­daan oikeastaan sanoa, että silloin automaatiojärjestelmä ulottuu kentälle as­ti.

 

Eri­tyi­ses­ti kenttäväylien käyttöönotto tuo mukanaan toimintojen hajauttamisen edel­leen kenttälaitetasolle asti myös tavanomaisissa sovelluksissa. Oman pro­ses­so­rin ja muistia sisältävät kenttälaitteet antavat mahdollisuuksia in­for­maa­tion jalostamiseen jo kentällä, jolloin vastaavasti varsinaisen järjestelmän lii­tyn­tä­ase­mien ja pro­sessiasemien laskentakapasiteettia vapautuu muuhun käyt­töön.

 

Sel­väs­ti näkyvä kehityssuunta on ollut myös tehostuva tietoliikenne esim. teh­das­väy­lis­sä ja liityn­nöissä tavanomaisiin toimistolähiverkkoihin. Tämä antaa mah­dol­li­suuk­sia integroida (liittää toisiinsa ja yhdistää) erityyppisiä toimintoja pe­rus­au­to­maa­tion kanssa. Tyypillisesti kunnonvalvonta-, tuotannonohjaus- ja yri­tyk­sen johdon in­formaatiojärjestelmät voidaan liittää osaksi ko­ko­nais­au­to­maa­tio­ta puhumattakaan eri­laisista optimoivista (parhainta tuotannon ko­ko­nais-toimintatilaa hakevista) ns. ylemmän tason säädöistä, joista on jo tullut va­kiin­tu­nut osa normaalia au­tomaatiota.

 

Lait­tei­den muistikapasiteetin ja laskentatehokkuuden kasvulle ei ainakaan vie­lä näy rajaa ja lait­tei­den ("kovon", hardwaren) hinta on ollut edelleen laskussa. Tä­mä suorituskyvyn kasvu tuo mukanaan aivan uu­det mahdollisuudet mo­ni­mut­kaisem­pien ja laskennallisesti raskaampien menetelmien käytöl­le. Osal­taan ja ehkä ratkaisevampana tähän tulee vaikuttamaan automaation suun­nit­te­lu- ja toteu­tusympäristöjen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Aiemmin näi­tä on tehty eri laitteilla ja eri ohjelmilla. Tämän suun­taista kehitys­työtä on jo me­neil­lään. Laskentatehon monikertaistuminen antaa myös mahdollisuuksia tä­hän saakka mahdottomina pidetyille tekoäly-, neuroverkko- ja muille vas­taa­vil­le sovelluksille.

 

Jär­jes­tel­mien laitekehityksen mukana myös laitteiden varusohjelmistot (“pehmo”, software) ovat kehittyneet ja kehitty­vät jatkuvasti yhä laajemmiksi ja mo­ni­mut­kai­sem­mik­si. Käytännössä suuri osa tästä kehityksestä näkyy so­vel­lus­suun­nit­te­li­jal­le tehokkaampana ja helpommin hallittavana suun­nit­te­lu­ym­pä­ris­tö­nä ("ohjelmoitavuus" helpottuu, virheherkkyys vähenee) ja lop­pu­käyt­tä­jäl­le mm. parempina itse­diag­nostiikkaominaisuuksina (huolto ja kunnossapito) se­kä jouhevampana operointina (käyttö). Toisaalta ohjelmistoympäristön laa­je­ne­mi­nen näkyy uusissa laite­versiois­sa varsinkin aluksi erilaisina toi­min­to­vir­hei­nä, jotka voivat häiritä ja hidastaakin järjestelmien käyt­töönottoa.

 

Pa­rin viime vuoden aikana on osin kenttäväylätekniikkaan liittyen alettu puhua yhä enemmän avoimuudesta yhtenä automaation perusvaatimuksena. Sillä tar­koi­te­taan laajaa eri laitevalmistajien laitteiden ja ohjelmien yh­teen­so­pi­vuut­ta se­kä järjestelmän aiempaa laajempaa ulottuvuutta esim. Internet- ja pu­he­lin­verk­ko­yh­teyk­sien kautta.

 

 

Jär­jes­tel­mien kehitystä alkaa osaltaan jarruttaa se tosiasia, että uusista omi­nai­suuk­sis­ta saatava väli­tön taloudellinen hyöty on vaikeampi osoittaa ja se voi myös todellisuudessa olla varsin vähäi­nen verrattuna ensimmäisen su­ku­pol­ven järjestelmien käyttöönoton aikoihin saavutettuihin tuloksiin. Au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män laajeneminen osaksi laajaa koko tehtaan in­for­maa­tio­jär­jes­tel­mää ja sieltä saavutettavat hyödyt lienevät jatkossa perusautomaation ke­hi­tys­tä merkittävämpiä.


3       AUTOMAATION TEHTÄVÄT

 

Automaatiotekniikka käsittelee koneiden, laitteiden ja prosessien ohjaamista automaattisesti ilman ihmisen välitöntä vaikutusta. Automaatiosta on tullut välttämätön ja erottamaton osa tuotantoprosessia sekä prosessiteollisuudessa, kuten sellu- ja paperiteollisuudessa, että kappaletavaratuotannossa. Toisaalta automaatiosta on tullut erityisesti kone- ja sähköteollisuudessa välttämätön ja erottamaton osa myytävää tuotetta; monet suomalaiset koneet ja laitteet ovat kilpailukykyisiä juuri edistyksellisen integroidun ohjausautomaation ansiosta. Kestävän kehityksen idea tuotannossa voidaan toteuttaa vain kehittyneen automaation ja säätötekniikan avulla.

 

Automaatiotekniset järjestelmät toteutetaan useimmiten tietotekniikalla, tyypillisesti Iähiverkon avulla hajautettuina moniprosessorijärjestelminä. Yksittäisillä koneilla ja osajärjestelmillä on tyypillisesti erilliset automaatio-ohjaimet, esim. prosessiteollisuuden osaprosessin tai robotin ohjain, ja nämä liitetään yhteen muiden automaation osatoiminnoista huolehtivien yksiköiden kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa toimintoja valvovan ja ohjaavan ihmisen liitäntäpinnan rooli on usein keskeinen. Mekatroniset automaatiototeutukset ovat tyypillisesti sulautettuja järjestelmiä. Automaatiojärjestelmät suunnitellaan ja ohjaus- ja säätöratkaisut kehitetään tietokoneavusteisesti. Tietoteknisen toteutusympäristö lisäksi automaatiossa oleellisen ulottuvuuden muodostaa mittauksiin, havainnointiin ja toimintojen ohjauksiin liittyvä instrumentointitekniikka.

 

Automaation toimialoja ovat prosessi-, kappaletavara, -kone ja rakennusautomaatio, joista tämän kurssin yhteydessä perehdytään prosessi- ja kappaletavara-automaatioon. Em. Automaatioaloihin suuntautuessa keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat mittaus-, prosessi- ja säätötekniikka sekä ohjausjärjestelmät sekä automaation informaatiotekniikka.

 

 

3.1   Järjestelmien tehtävät

 

Automaatiojärjestelmän edellytetään huolehtivan ohjattavasta kohteesta kai­kis­sa neljässä perustilassa:

 

1.         seisokki,

2          käynnistys (ylösajo),

3.         tuotantoajo/häiriötilanteet ja

4.         pysäytys (alasajo).

 

Seisokkitilanteessa järjestelmän tehtäväksi jää joidenkin perustoimintojen yl­lä­pi­don lisäksi lähinnä erilaisten huoltoa ja kunnossapitoa palvelevien tietojen tuot­ta­mi­nen ja jalostaminen.

 

Au­to­maat­ti­ses­sa käynnistyksessä ja pysäytyksessä järjestelmä huolehtii oh­jaus­lo­giik­kan­sa (sovellusohjelmiston osa) avulla pumppujen, puhaltimien, kul­jet­ti­mien jne. sekvenssi-ohjauksista. Nämä sekvenssit perustuvat loo­gi­siin eh­toi­hin (esim. jos tämä ja tämä ehto voimassa niin tee tuo toiminto) tai aika-, kap­pa­le- ja määrälaskureihin (kun viisi sekuntia kulunut edellisestä toi­min­nos­ta tee seuraava). Lukitus- ja suojaustoiminnot toteutetaan usein au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män ulkopuolisilla laitteilla.

 

Tuo­tan­to­ajos­sa prosessi pidetään automaatiojärjestelmän avulla op­ti­maa­li­ses­sa ja häiriöttömässä ti­lassa varsinaisten stabiloivien (vakaassa tilassa pi­tä­vien) ja optimoivien (parasta toimintatilaa hakevien) säätöalgoritmien (ohjelmoitujen säätimien) avulla. Tuotantoajossa tarvitaan paitsi ta­kai­sin­kyt­ket­ty­jä säätöpiirejä (closed loop control, mittaus on takaisinkytketty niin että oh­jaus muuttuu sen mukana) myös ohjauspiirejä (open loop control, mittaus ei vai­ku­ta ohjaukseen, vaan ohjaus tapahtuu suoraan ennalta määrätysti).

 

Au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män perustoimintoihin kuuluvat

 

            - mittausautomaatio ja mittaustietojen tallennus,

- ohjausautomaatio,

            - prosessihallinta sekä

            - valvonta ja raportointi.

 

Mit­taus­au­to­maa­tiol­la tarkoitetaan kaikkia järjestelmän lukemia analogisia ja bi­nää­ri­siä mittauksia sekä siihen syötettyjä manuaalisia suureita (laboratorioanalyysit). Erilaisten mittausautomaattien tuki on myös osa mit­taus­au­to­maa­tio­ta.

 

Mit­taus­ten osalta automaatiojärjestelmä huolehtii informaation sisäänluvusta, mit­taus­tie­don esi­kä­sittelystä (esim. suodatus, linearisointi) sekä tietojen oh­jauk­ses­ta jatkokäsittelyyn, näyttöön ja tal­lennukseen. Lisäksi mittausten kä­sit­te­lyyn voidaan lukea kuuluvaksi erilaiset hälytys- ja mie­lek­kyysrajojen tar­kis­tuk­set sekä niihin liittyvien varoitusten ja hälytysten generointi.

 

Oh­jaus­au­to­maa­ti­oon kuuluvat yksittäisten toimilaitteiden ohjaukset, au­to­maat­ti­set säädöt, ryhmäkäynnistykset, sekvenssiohjaukset, hälytykset sekä lukitukset.

 

Toi­mi­lait­teen ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä fyysistä ohjausta jär­jes­tel­män elekt­ro­niikkakortilta että niiden ohjelmien toimintaa, joilla oh­jaus­käs­ky toteutetaan. Yleiskäyttöisiltä auto­maatiojärjestelmiltä edellytetään, että niil­lä on käytössä mahdollisimman laaja valikoima lii­täntä­mahdollisuuksia eri­tyyp­pi­sil­le toimilaitteille.

 

Au­to­maat­ti­sil­la säädöillä tarkoitetaan tässä kaikkia niitä erilaisia takaisin- ja myö­tä­kyt­ken­tä­tyyp­pi­siä jatkuvaan säätöön tarkoitettuja toimintoja. Yleensä jär­jes­tel­mät sisältävät tietyn standardiva­likoiman säätöalgoritmeja sekä mah­dol­li­suu­den määritellä omia algoritmeja jollakin lausekielellä.

 

Ryhmäohjauksia käytetään silloin, kun halutaan kerralla käynnistää tai ohjata useita moottoreita tai moottoriventtiilejä. Ryhmäohjauksessa ohjattavat toimilaitteet (moottorit, moottoriventtiilit) käynnistetään tietyssä järjestyksessä ja tietyin määrävälein. Tämä siksi että toiminta olisi prosessin kannalta tarkoituksenmukaista ja että sähköverkon kuormitus jakautuisi tasaisemmin. Sillä prosessiteollisuudessa yleisimmin käytetyt oikosulkumoottorit ottavat käynnistyessään 5…10-kertaisen virran verrattuna käynti ajoon.

 

Esimerkki ryhmäohjauksesta on kuvan 1: tapauksessa Jossa moottorit käynnistetään ylösajotilanteessa siten, että ensimmäisenä käynnistetään hihnankuljettimen moottori M-1, sen jälkeen ruuvikuljettimen moottori M-2 ja viimeisenä siilon levytäryttimen moottori M-3.

 

kuva9

Kuva 1. Ryhmäkäynnistys esimerkki välisäiliön täytöstä.

 

Sekvenssiohjaukset eroavat edellä mainitusta ryhmäohjauksista siinä, että sekvenssiohjaukset riippuvat prosessista tulevista raja- ja kytkintiedoista. Sekvenssiohjauksilla saadaan prosessissa tapahtumaan erilaisia käynnistys- ja pysäytystoimintoja esimerkiksi prosessin ylös- ja alasajo. Seuraavassa on kuva 2, joka kuvaa sekvenssiohjauksen periaatetta.

 

kuva10

Kuva 2. Esimerkki säiliövirtauksen sekvenssiohjauksesta.

 

Hälytyksien tarkoitus on kiinnittää käytöstä vastaavan henkilön huomio sellaiseen prosessin tila muutokseen, joka vaatii käyttäjän toimenpiteitä. Ja josta voi olla vaaraa tai haittaa prosessin toiminnalle.

 

Hälytykset jaetaan kahteen luokkaa kosketinhälytykset ja analogiahälytykset. Kosketinhälytyksissä prosessissa on aina jonkinlainen kytkin joka tilaansa vaihtamalla antaa hälytyksen. Kun taas analogiahälytykset ovat toteutettu siten että lähettimen mittausviestiä verrataan hälytysrajaan.

 

Kosketinhälytyksen kytkimien periaate on kuvan 3 mukainen. Sulkeutuvaa kytkintä käytetään vain poikkeus tapauksissa, eikä koskaan prosessinkannalta kriittisissä tapauksissa. Avautuva kytkin on yleisimmin käytetty hälytyskytkimenä, koska hälytys tarkkailee myös virtapiirin kuntoa. Esimerkiksi jos kaapeli on vaurioitunut niin virtapiiri katkeaa ja saadaan hälytys tieto. Vaihtokytkin on paras vaihtoehto hälytyskytkimeksi, sillä tilan vaihtuminen voidaan erottaa mahdollisesta kaapelivauriosta.

 

Kuva 3. Kosketinhälytys.

 

Analogihälytykset ovat hälytyksiä jotka saadaan aikaan vertaamalla mittausviestiä aseteltavan hälytysrajaan. Analogiahälytyksen periaatetta esitetään kuvan 4 avulla. Analogiahälytyksillä on joitakin etuja verrattuna kosketinhälytyksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi hälytysrajan portaaton säätö, sekä se että ei tarvitse asentaa erillisiä rajakytkimiä prosessiin. Myös asennus- ja kaapelointikulut ovat pienemmät.

 

kuva12

Kuva 4. Analogiahälytyksen kytkeytyminen.

 

Lukitukset ovat järjestelmiä jotka on tehty suojaamaan prosessin osia ja ympäristöä. Niillä estetään prosessin laitteiden vaurioituminen, esimerkiksi pumpun käyminen kuivana. Ympäristön suojelemiseksi prosessissa on lukituksia jotka estävät esimerkiksi vaarallisten aineiden ylivirtauksen avosäiliöstä.

 

Pro­ses­si­hal­lin­nal­la ymmärretään kaikkia niitä fyysisiä ja ohjelmistollisia vä­li­nei­tä, joilla proses­sin valvoja valvoo ja operoi prosessia. Tähän ryhmään kuu­lu­vat kaikki toimilaitteiden suorat käsi­oh­ja­ukset, päällekytkentä-, käynnistys- ja vi­ri­tys­toi­min­not, mittaustietojen esittäminen, hälytysra­jo­jen asettaminen yms. Ta­val­li­ses­ti prosessihallintaan käytetään funktiotyyppisiä näppäimistöjä, joissa toi­min­not muuttuvat näyttökuvan mukana sekä apuvälineinä rullapalloa ja/tai -pyö­rää, valoky­nää, hiirtä ja kosketusnäyttöjä.

 

Ra­por­toin­ti koostuu tapahtumaraporteista (toimenpiteiden kirjaaminen) ja tu­los­ra­por­teis­ta ( esim. vuoro- , vuorokausi- ja viikkoraportit), joissa ra­por­toi­daan prosessin taloudellista tulosta.

 

Pro­ses­sis­ta saatavan informaation määrä on suuri ja kerrallaan esitettävissä ja ihmisen seuratta­vissa oleva tietomäärä erittäin rajallinen, minkä vuoksi val­von­ta järjestetään hierarkkisella periaat­teella. Tällöin voidaan erottaa eri­ta­soi­sia valvontanäyttöjä kuten

 

yleis­val­von­nan laite- ja prosessikaaviot, yleisnäytöt

se­kä suoritusvaihekaaviot,

suu­re­koh­tai­sen valvonnan ryhmänäytöt,  operointi-näytöt ja hä­ly­tys­näy­töt sekä

tar­kem­man suurekohtaisen valvonnan aikatrendit.

 

Hie­rark­kia­taso­jen määrä ja nimitykset voivat vaihdella eri järjestelmissä, mutta pe­ri­aa­te on aina sa­mankaltainen. Vastaavantyyppistä hierarkkiaperiaatetta nou­da­te­taan raporteissa. Kaikki kaupalli­set automaatiojärjestelmät tukevat tä­män­tyyp­pis­tä informaation jakoa ja ryhmitystä.

 

 

3.2   Toimilaiteohjaukset

 

Toi­mi­lait­teel­la tarkoitetaan laitetta, joka säätimeltä saamansa viestin pe­rus­teel­la vai­kut­taa prosessiin sopivalla tavalla. Tavallisin toimilaite on sää­tö­vent­tii­li - mui­ta ovat esi­mer­kik­si säätöläpät, an­nos­te­lu­pum­put ja läm­mi­tys­vas­tuk­set. Myös elektronisesti tai me­kaa­ni­ses­ti säädettyjä moot­to­ri­käyt­tö­jä voi­daan pi­tää toimilaitteina.

 

Sää­tö­vent­tii­li on se säätöpiirin osa, jolla toimielimenä toimivan venttiilin avau­tu­man muu­tok­sen kautta prosessi ohjataan hallitusti haluttuun tilaan. Sää­tö­vent­tii­lil­lä tar­koi­te­taan tällöin venttiili-toimilaite-asennoitin –yhdistelmää. Asen­noi­tin on siis erään­lai­nen asentosäädin ja vahvistin, jonka asetusarvona toimii oh­jaa­va viesti ja mittauksena ka­ran asento. Kuvassa 5 on esitetty loh­ko­kaa­vio­na säätöventtiili, joka muodostuu pneu­maat­ti­ses­ta asennoittimesta, pneu­maat­ti­ses­ta sylinteritoimilaitteesta ja toi­mi­eli­me­nä toimivasta venttiilistä. Ku­vas­sa 5 on myös esitetty sähköpneumaattinen muun­nin, jolla säätimeltä tu­le­va ohjaussignaali i muutetaan pneumaattiseksi ohjausviestiksi p. Varsinaista asen­noi­tin­ta kuvaava rajapinta on kuvassa 5 merkitty pistekatkoviivalla.

 

Ku­va 5. Lohkokaavio i/p-muuntimella varustetusta säätöventtiilistä. Asen­noi­tin­ta ku­vaa­va rajapinta on esitetty pistekatkoviivalla.

           

Op­ti­mi­ko­koi­sen säätöventtiilin valinta alkaa venttiilin sisäisen ominaiskäyrän va­lin­nal­la. Jokaiselle säätöventtiilityypille on laboratoriotestein määritetty si­säi­nen omi­nais­käy­räs­tö.

 

Vent­tii­lin sisäinen ominaiskäyrä määritetään siten, että paine-ero venttiilin yli Dp pi­de­tään vakiona. Tällöin virtaus venttiilin läpi q saadaan yhtälöstä:

 

                (1)

mis­sä Cv on venttiilin kapasiteettikerroin, joka kuvaa venttiilin tehollista poikkipinta-alaa. Venttiilin sisäinen ominaiskäyrä kuvaa venttiilin tehollisen poikkipinta-alan muut­tu­mis­ta venttiilin suhteellisen asennon h funktiona. Kuvassa 6 on esitetty ylei­sim­pien venttiilityyppien sisäiset ominaiskäyrät.

 

sisainen ominaiskayra

Ku­va 6. Venttiilin sisäisiä ominaiskäyriä, 1) Palloventtiili, 2) Palloventtiili 0,5*putken ko­ko, 3) Läppäventtiili, 4) Lineaarinen ominaiskäyrä ja 5) Lautasventtiili.

 

Suh­teel­li­nen kapasiteettikerroin f määritetään yhtälöllä:

 

                       (2)

 

mis­sä Cv(h) on venttiilin kapasiteettikerroin suhteellisella avautumalla h ja Cv(1,0) on vent­tii­lin kapasiteettikerroin venttiilin ollessa täysin auki.

 

Nor­maa­litoimintaolosuhteissa säätöventtiili on osa prosessiputkistoa. Paine-ero vent­tii­lin yli on harvoin vakio koko venttiilin avautuma-alueella, koska virtauksen dy­naa­mi­set painehäviöt aiheuttavat venttiilin tulopaineen laskemisen ja lähtöpaineen nou­se­mi­sen virtausnopeuden kasvaessa. Asennetun venttiilin ominaiskäyrä, vir­taus­no­peu­den q riippuvuus avautumasta h, on täten funktio prosessiputkistosta sekä venttiilin si­säi­ses­tä omi­nais­käy­räs­tä.

 

Pro­ses­si­put­kis­ton ominaisuuksia kuvaavat putkiston painesuhdekertoimet DPf ja DPm, joi­den alaindeksit viittaavat virtaustilanteisiin, joissa venttiili on täysin au­ki (f) tai vent­tii­li on sen verran auki, että prosessin maksimivirtaus saa­vu­te­taan (m). Prosessin pai­ne­suh­de­ker­roin DPf määritetään yhtälöllä:

 

                (3)

 

mis­sä Dpf on paine-ero venttiilin yli, kun venttiili on täysin auki ja Dp0 on paine-ero sul­je­tun venttiilin yli.

 

Ku­vas­sa 7 on esitetty lineaarisen ja tasaprosenttisen venttiilin asennetun omi­nais­käy­rän muuttumista, kun venttiili on asennettu putkistoon.

 

            asennettu ominaiskayra_ver2

Ku­va 7. Lineaarisen ja tasaprosenttisen asennetun venttiilin ominaiskäyriä.

 

3.3   Sähkömoottorikäytöt

 

Säh­kö­moot­to­ri­käy­töl­lä tarkoitetaan syöttöverkon ja prosessin välistä ener­gia­muun­nin­ta, jo­ka muuntaa verkon energiaa moottorin käyttämän työkoneen avul­la hyötytyöksi prosessiin (kuva 8). Muunnosprosessia voidaan hallita muut­ta­jal­la (converter), joka perustuu puo­li­joh­de­te­ho­kyt­ki­mil­lä toteutettuihin ta­sa­suun­taa­jiin, vaihtosuuntaajiin ja tasasähkökatkojiin. Säh­kö­moot­to­ri­käyt­tö ja­kau­tuu energiaa siirtävään sähkömekaaniseen osaan ja sitä oh­jaa­vaan sää­tö­osaan.

Kuva 8. Sähkömoottorikäyttö osana sähkökäyttöjärjestelmää.

 

Teol­li­suu­den yleisin sähkömoottorityyppi on oikosulkumoottori, joka vielä ny­ky­ään on useim­mi­ten kytketty suoraan syöttävään sähköverkkoon ja pyörii näin likipitäen va­kio­no­peu­del­la. Moottorin ja prosessin pyörimisnopeudet voi­daan sovittaa tarvittaessa toisiinsa käyt­tä­en vakio välityssuhteen omaavaa kiin­te­ää vaihdetta. Tyypillisesti tällaisia käyttöjä ovat pumppu- ja puhallinkäytöt se­kä erilaiset kuljettimet. Mikäli tarvitaan kahta melko kiin­te­ää pyö­ri­mis­no­peut­ta, voidaan oikosulkukone varustaa esimerkiksi kaksilla eri na­pa­pa­ri­lu­vun omaa­vil­la staattorikäämityksillä. Useimmiten, kun sähkökone pyörii va­kio­no­peu­del­la, joudutaan prosessin mahdollinen säätäminen tekemään keinoilla, jot­ka eivät ole ener­gia­ta­lou­del­li­sia. Tyypillinen esimerkki on pumppukäyttö, jos­sa virtausmäärää pienen­net­tä­es­sä koneen pyörimisnopeuden säädön si­jas­ta virtausta kuristetaan säätöventtiilillä. Toi­saal­ta monessa prosessissa moot­to­ri­käyt­tö­jen tarkka pyörimisnopeuden säätö kasvattaa mer­kit­tä­väs­ti pro­ses­sin tuottavuutta.

 

Ylei­sin ja paras keino muuttaa sähkömoottorin pyörimisnopeutta on taa­juus­muut­ta­jien käyt­tö. Sen tehtävänä on muuttaa sähköverkon vakiotaajuinen ja –jän­nit­tei­nen vaihtosähkö sel­lai­sek­si, että taajuusmuuttajan syöttämän moot­to­rin pyörimisnopeus on haluttu.

 

Taa­juus­muut­ta­jia on olemassa kahta päätyyppiä, välipiirillisiä ja suoria. Vä­li­pii­ril­li­set taa­juus­muut­ta­jat perustuvat sähkön muuttamiseen ensin tasasähköksi ja sitten taas vaih­to­säh­kök­si. Suorissa taajuusmuuttajissa syöttävän vaih­to­säh­kö­ver­kon sähkö pilkotaan puo­li­joh­de­kyt­ki­mil­lä suoraan halutun taajuiseksi ja jännitteiseksi vaihtosähköksi. Tällä hetkellä vä­li­pii­ril­li­set taajuusmuuttajat ovat eniten käytetty taajuusmuuttajatyyppi. Toiminnallisesti vä­li­pii­ril­li­nen taa­juus­muut­ta­ja voidaan jakaa neljään eri pääyksikköön (kuva 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ku­va 16. Taajuusmuuttajan periaatekaavio (välipiirillinen).

 

Kuva 9. Välipiirillisen taajuusmuuttajan pääosat.

 

 

Eri pääyksiköiden tehtävät voidaan jakaa karkeasti seuraavasti: ta­sa­suun­taa­jan tehtävänä on muut­taa kolmivaiheinen vaihtojännite tasajännitteeksi, vä­li­pii­ri suodattaa tasajännitteen ja vaih­to­suun­taa­ja muuttaa lopuksi syötettävän jän­nit­teen taajuuden sopivaksi.

 

Oh­jaus­pii­ri on taajuusmuuttajan neljäs päälohko. Sillä on kaksi tehtävää: oh­jaa taa­juus­muut­ta­jan puolijohteita, sekä ottaa vastaan ympärillä olevista lait­teis­ta taajuusmuuttajaan tu­le­via viestejä tai lähettää niitä muihin laitteisiin. Näitä viestejä voi antaa käyttäjä oh­jaus­pa­nee­lis­ta tai ylemmän tason säätö- ja ohjausjärjestelmä.

 

Taa­juus­muut­ta­jan mikroprosessori laskee optimoidun pulssikuvion käytetylle moottorille. Ku­vas­sa 10 on esitetty PAM (pulse amplitude modulation) –ohjattu taajuusmuuttaja, jossa on välipiirin hakkuri. Ohjauspiirin on siten ohjattava sekä hakkuria että vaihtosuuntaajaa. Tä­mä tapahtuu välipiirin jännitteen hetkellisarvon perusteella.

 

hakkuri ohjatun valipiiri

Ku­va 10. Hakkuriohjatun välipiirin periaate.

 

Vä­li­pii­rin jännite ohjaa piiriä, joka toimii datamuistin osoitelaskurina. Tässä muistissa on vaih­to­suun­taa­jan puolijohteiden pulssikuvion lähtösekvenssi. Jos välipiirin jännite nousee, las­ke­mi­nen tapahtuu nopeammin. Sekvenssi etenee nopeammin ja lähtötaajuus kasvaa. Hak­ku­ri­oh­jaus­ta varten verrataan välipiirin jännitettä ensin aseteltuun ohjearvoviestiin. Tä­mä on jänniteviesti, jonka oletetaan tuotavan oikean lähtöjännitteen ja –taajuuden. Jos oh­je­ar­vo­vies­ti poikkeaa välipiirin viestistä, PI-säädin lähettää viestin piiriin, joka muuttaa hak­ku­ri­taa­juut­ta.

 

Vä­li­pii­ril­li­ses­tä taajuusmuuttajasta on useita erilaisia muunnelmia, mutta toimintaperiaate on lähes aina esitetyn kaltainen. Taa­juus­muut­ta­jat valtaavat alaa nopeasti ja niitä sovelletaan nykyään kai­ken­lai­siin mah­dol­li­siin käyttökohteisiin.

Taa­juus­muut­ta­jien merkittävimpiä etuja ovat energian säästö, moottorin ku­lu­mi­sen vä­he­ne­mi­nen ja käytön helppous.


4       AUTOMAATIOSTANDARDIT JA INSTRUMENTOINNIN PIIRROSMERKIT

 

 

PI-kaavioihin merkitään koneet ja laitteet, putkistot ja automaatiolaitteet. Automaatiolaitteiden kuvaamiseen käytetään standardimerkkejä, jotka on määritelty ao. standaredeissa. PI-kaavioon voidaan merkitä myös ohjauksessa käytetty laitetyyppi: prosessitietokone, säätöjärjestelmä tai ohjelmoitava logiikka. Säätökaaviolla esitetään yhden tai useamman säätöpiirin tarkka toiminta. Kaaviossa näkyvät kaikki loogiset toiminnot ja kaikki laitteet, jotka liittyvät kyseisen piirin toimintaan.

 

SFS-EN ISO 10628 Prosessikaaviot. Tämä kansainvälinen ISO-standardi määrittelee yleiset ohjeet prosessikaavioiden laatimiselle. Nämä kaaviot esittävät prosessilaitosten rakenteen ja toiminnan sekä muodostavat yhtenäiset osat laitoksen hankesuunnittelussa, kone- ja laitesuunnittelussa, rakentamisessa, johtamisessa, käyttöön ottamisessa, käytössä, ylläpidossa ja purkamisessa tarpeellisesta täydellisestä teknisestä dokumentaatiosta. Prosessikaaviot myötävaikuttavat yksinkertaistamaan informaation vaihtoa näiden prosessilaitosten kehittelyssä, kone- ja laitesuunnittelussa, rakentamisessa, käytössä, ylläpidossa mukana olevien osapuolien välillä. Tämä kansainvälinen ISO-standardi ei koske sähköteknisiä kaavioita.  http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS-EN%20ISO%2010628

 

SFS-ISO 14617-5 Kaavioissa käytettävät piirrosmerkit. Osa 5: Mittaus- ja ohjauslaitteet. Standardin ISO 14617 tämä osa määrittelee kaavioissa esitettävien, mittaus- ja ohjausjärjestelmissä käytettävien komponenttien ja laitteiden piirrosmerkit. Kaavioissa käytettävien piirrosmerkkien laatimisen ja soveltamisen perussäännöt, ks. standardi ISO 81714-1. Standardin ISO 14617 yleiskatsaus, informaatio kaavioissa käytettävien piirrosmerkkien tunnusnumeroiden muodostamisesta ja käytöstä, ohjeet näiden merkkien esittämiselle ja soveltamiselle sekä niiden käyttö- ja soveltamisesimerkeille on nähtävissä standardissa ISO 14617-1. http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS-ISO%2014617-5

 

SFS-ISO 14617-6 Kaavioissa käytettävät piirrosmerkit. Osa 6: Mittaus- ja ohjaustoiminnot. 1 Soveltamisala Standardin ISO 14617 tämä osa määrittelee kaavioissa esitettävien mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit. Samoilla piirrosmerkeillä voidaan toimintojen sijaan esittää yksinkertaisissa sovelluksissa sen kaltaisia toimintoja toteuttavia komponentteja tai laitteita. Mittaukseen ja ohjaukseen käytettävien komponenttien ja laitteiden piirrosmerkit on nähtävissä standardissa ISO 14617-5. Kaavioissa käytettävien piirrosmerkkien laatimisen ja soveltamisen perussäännöt, ks. standardi ISO 81714-1. Standardin ISO 14617 yleiskatsaus, informaatio kaavioissa käytettävien piirrosmerkkien tunnusnumeroiden muodostamisesta ja käytöstä, ohjeet näiden merkkien esittämiselle ja soveltamiselle sekä niiden käyttö- ja soveltamisesimerkeille on nähtävissä standardissa ISO 14617-1. http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS-ISO%2014617-6

 

Kuvassa 11 on esitetty standardien ja automaatiokuvausten välistä suhdetta. Kuvassa esitetyt standardit ovat kuitenkin vanhentuneet ja korvattu uusilla.

 

 

 


Kuva 11. Automaation toimintaa esittävät piirustukset.

 

-       Vuokaaviolla kuvataan jonkin laitteen tai laitoksen perättäisiä toimintoja, voidaan käyttää myös tietokoneohjelmien toimintojen kuvaamiseen. Kaavio ei

välttämättä sisällä rakennetietoa eikä myöskään tarkasti esitä lopullista toteutusta.

 

-       Ryhmäohjauskaaviossa (Sekvenssikaaviot) esitetään useampien yksittäisohjauksien keskinäiset suhteet, käynnistys- ja lukitusehdot. Yksittäisohjauskaaviossa esitetään yhden toimilaitteen ohjaus lukituksineen.

 

-       Logiikkakaavioilla kuvataan laitteiden loogisia toimintoja yksityiskohtaisesti.

 

-       Hälytykset, prosessihälytykset, järjestelmähälytykset. Näillä kuvataan laitteen tai laitoksen tilaa, estetään virhetoimintoja ja annetaan tietoja käyttäjälle. Toiminnat voidaan piirtää omille kaavioilleen tai niistä voi olla omat luettelonsa.  (Lukituskaaviot)

 

-       Toimintaselostus, jota voidaan täydentää vuo- ja sekvenssikaavioilla kutsutaan reseptiksi.

 

Virtapiirikaavioon on merkitty KAIKKI kyseiseen piiriin tai piirinosaan kuuluvat laitteet, liittimet, kaapelit, kotelot tai tilat, joissa ko. piiri sijaitsee. Jos piiri ei kokonaan mahdu yhdelle paperille, niin papereita tehdään tarvittava määrä.

Kun signaali menee piirustuksesta toiseen, se merkitään jollakin systeemillä. Viittauksessa tulisi olla piirustuksen nimi, johon signaali menee, ja mahdollisesti siellä oleva koordinaatti tai laite ja sen liitin tai signaalin yksilöllinen nimi. Jos signaali menee samasta paikasta useisiin piirustuksiin, niin kaikki piirustukset merkitään. Tämä on tärkeää muutoksia tehtäessä.

 

Laitteiden sisäisiä kytkentöjä ei välttämättä esitetä, vaan laitteet kuvataan vain laatikkoina. Virtapiirikaaviolla esitetään usein myös pala prosessikaaviota, johon ko. kaavio liittyy, sekä ko. piirin laiteluettelo ja prosessiarvot. Tällä pyritään siihen, ettei huoltomiehen tarvitsisi käyttää kuin yhtä piirustusta, etsiessään vikaa tietystä piiristä.

 

Prosessiarvot voidaan esittää myös PI-kaavio-osuudessa ja laitetiedot piirikaaviossa, jolloin erillistä luettelo-osuutta ei tarvita.

Järjestelmästä riippuen säätöpiirin eri osat voidaan piirtää omiin piirustuksiinsa. Näitä voivat olla esim.

-          mittauspiirrustus,

-          säätöpiirustus tai

-          toimilaiteohjaus.

 

Ohjelmoitavilla järjestelmillä toteutetuissa automaatiojärjestelmissä tarvitaan vielä erilliset ohjelmakaaviot. Näillä kaavioilla kuvataan signaalin kulku tietokoneen ohjelmistoissa mahdollisimman tarkasti. Uusimmat automaatiojärjestelmät ja ohjelmoitavat logiikat osaavat tulostaa järjestelmään konfiguroidun sovellusohjelman paperille standardipiirrosmerkkejä käyttäen.

Ja päinvastoin logiikan tai automaatiojärjestelmän konfigurointi saattaa olla logiikkapiirrosmerkkien tai toimilohkojen piirrosmerkkien kuvaputkelle sijoittelemista ja kytkemistä.

 

4.1      AUTOMAATION RAKENNEKAAVIOT

 

Sijoituspiirrustukset. Rakennustekninen kaavio, johon on sijoitettu instrumentit ja kotelot. Kaaviossa näkyy prosessin rakenteet pääkohdittain; pylväät, seinät jne. Tähän kaavioon piirretään myös kaapelihyllyt. Yksityiskohtaiset laitetilojen, laitekaappien ja koteloiden kalustuspiirustukset, laitteiden sijoitus.

 

Kytkentätaulukot. Instrumentoinnin asennus- ja kytkentätyö suoritetaan liitinrimakohtaisten kytkentätaulukkojen avulla. Liitinlistoilla esitetään piirikaavion tiedot vähän eri tavalla kuin piirikaaviossa. Voidaan myös kysyä, eikö hyvin tehty kytkentätaulukko korvaa piirikaavion. Itse asiassa korvaakin, mutta kunnossapitohenkilöstö on tottunut katselemaan piirikaaviomuodossa esitettyjä kytkentätietoja, ja pitää sitä helpompana ymmärtää.

 

Kytkentätaulukossa esitettävät tiedot:

-          riviliitinkiskon nimi

-          tila, jossa kisko sijaitsee

-          liittimen numero

-          osoitteet, mistä johdin tulee ja minne se menee

-          virtapiirikaavion nimi, jossa ko. liitin esiintyy (muutoin on vaikeaa myöhemmin tarkistaa kytkennän oikeellisuus)

-          kaapelimerkinnät; kaapelinumero, tyyppi, säie

-          liittimien väliset kytkennät

 

Asennuspiirrustusten periaate on esitetty kuvassa 12.

 


Kuva 12. Tyypillinen virtausmittauksen asennuspiirrustus.

 

Laite- ja materiaaliluettelot:

-          Mittapisteluettelo

-          Venttiililuettelo

-          Moottoriluettelo

-          Kaapeliluettelo

-          Piirikohtainen laiteluettelo

-           

Luettelot on usein tehty laitoksen hankintavaiheessa, eivätkä ne ehkä palvele kovin hyvin huoltoa. Mutta varaosien hankinnassa niitä voi hyödyntää. Nykyisillä työkaluilla eri tyyppisten luetteloiden tekeminen on helppoa valitsemalla rajausehdoksi kulloinkin haluttu ominaisuus tai laitetyyppi. Esimerkiksi tarjouspyyntöön voidaan luetteloida projektissa tarvittavat painelähettimet.

 

Piirustusluettelo laaditaan piirustusnumerojärjestyksessä. Jokaisella yksittäisellä piirustuksella on oma tunnuksensa. Kun piirustukset on arkistoitu vain tietokoneen muistiin, ei erillistä piirustusluetteloa tarvita, vaan haku voidaan suorittaa pelkästään positionumerolla tai millä tahansa muulla hakukriteeriksi määritetyllä tunnuksella. Esim. tunnus PIC-001, nimi painesäilön L1 paineensäätö.

 

Usein käytetään SFS 4103 standardin mukaista merkitsemistapaa. Laitteet merkitään sekä piirustuksissa, että luonnossa kirjaintunnuksin. Tätä tunnusta sanotaan piirin tai laitteen positioksi. Piirustukset merkitään vastaavin toimintaa kuvaavin tunnuksin. Esim.

 

-          PI-kaavio                   Kattila

-          Säätökaavio              LICA-001

-          Virtapiirikaavio          LICA-001

-          Lukituskaavio           LICA-001

-          Ohjelmakaavio         LICA-001

 

Kunnossapito tarvitsee edellisten dokumenttien lisäksi laitteiden käyttöohjeet ja laitteiden sisäiset kytkennät. Nämä ovat tietenkin laitetyyppikohtaisia.

 

Laitteen viritysarvoista tehdään tarkistuspöytäkirja. Laitteen tarkkuuden pysyvyyttä voidaan seurata näistä pöytäkirjoista. Parametroitavien laitteiden parametriluettelot tai ohjelmatiedostot.

 

AUTOMAATION KUVAAMISESSA JA ASENNUKSESSA TARVITTAVIA STANDARDEJA

 

-          Prosessikaavion piirrosmerkit, SFS 4286

-          Sähköpiirrosmerkit ja piirustukset (useita standardeja),

-          Hydrauliikka ja pneumatiikka, esim. SFS 2247

-          Esitystapastandardit, esim. lohkokaavio SFS 4285

-          Automaatiopiirustukset

-          SFS 4103 Piirrosmerkit

-          SFS 5098 Piirustukset

-          SFS 5018 Järjestelmät (TK LOG AUT.JÄRJ)

-          SFS 5019 Säätökaaviot

-          Virtapiirikaaviot

-          SFS 4612 Logiikkapiirrosmerkit

-          SFS-IEC 848 Ohjausjärjestelmän toimintadiagrammien laatiminen IEC 1131-3 Ohjelmoitavien järjestelmien ohjelmat

-          Sopimusstandardit

-          Esim. PSK 3301 S + H + A vastuun jako

-          PSK 2601 Hankinta-asiakirjat

-          Asennusstandardit

-          Mittaussuhteet SFS 5051 –5058

-          Laitteiden sijoitus SFS 5059

-          Asennustyyppikuvat PSK 5201 -5209

-          Signaalistandardit, mitoitukset

-          SFS-IEC 381-1 analogiasignaalit, tasavirta

-          II 381-2 analogiasignaalit, tasajännite

-          II 534-2 säätöventtiilit, mitoitus, nesteet

-          II 534-2-2 kaasut

-          Laitetoimittajien "standardinomaiset ohjeet"

 

Automaatioalan standardointia toteuttaa Suomessa SESKO. SESKO:n asiantuntijoina toimivat eri yritysten ammattihenkilöt. SAS, Suomen Automaatioseura on mukana standardointityössä. Standardeja voi ostaa SFS:stä, PSK:sta ja nykyisin myös SESKO:sta.


4.2   INSTRUMENTOINNIN PIIRROSMERKIT

 

Automaation peruskäsitteiden määritelmiä:

 

mittauspiste: Se prosessin kohta, jossa mittaus suoritetaan.

 

instrumentti: Laite tai laiteyhdistelmä, jota käytetään muuttujan suoraan tai epäsuoraan mittaukseen, säätöön, ohjaukseen, näyttöön tai viestin muokkaukseen. Tätä termiä ei käytetä instrumentin sisäisistä komponenteista, kuten vastuksista.

 

valvomoinstrumentti: Instrumentti, joka on asennettu valvomoon, ja joka on siellä operaattorin käytettävissä.

 

paikallisessa ohjauspaikassa sijaitseva instrumentti: Instrumentti, joka sijaitsee kentällä olevassa mittaritaulussa, -kaapissa tai alavalvomossa.

 

paikallisesti asennettu: Instrumentti, jota ei voi käyttää valvomosta.

 

toimiyksikkö: Yksikkö, joka sisältää toimilaitteen ja -elimet vaikuttaen toimisuureeseen esim. säätäjältä tulevan viestin suhteessa.

 

toimintasuure: Prosessin toimintaan vaikuttava neste-, kaasu-, sähkö- yms. virta.

 

toimilaite: Se osa toimiyksiköstä, joka vaikuttaa toimielimeen, esim. sylinteri tai kela.

 

toimielin: Se osa toimiyksiköstä, joka vaikuttaa toimisuureeseen, esim. venttiili.

 

hälytys: Toiminta, joka kiinnittää huomion havaittuun epänormaaliin tilaan kuuluvalla tai näkyvällä signaalilla, mutta joka ei puutu korjaavaan toimintaan.

asetusarvo, tavoitearvo: Säätäjään asetettu, prosessin haluttua tilaa vastaava viesti tai osoitus.

 

ohjesuure: Prosessin haluttu tila.

 

ohjeviesti: Viesti, joka vastaa ohjesuuretta.

 

johdotuskaavio: Kaavio, joka esittää järjestelmän eri yksiköiden väliset kytkennät.

 

PI-kaaviot

 

Tarkoitus:

-          antaa tiedot prosessin teknillisestä ratkaisusta .

-          esittää putkien ja muiden kuljetusteiden yksityiskohtainen kulku

-          antaa perustiedot putki-, instrumentointi- ja asennuspiirustusten laatimista varten

-          antaa tiedot materiaaliluettelon ja kustannusarvion laatimista varten

-          ym.

 

Sisältö:

-          kaikki laitteet

-          putket ja muut kuljetustiet

-          kaikki venttiilit

-          mittauspisteet ja säätöpiirit yleispiirrosmerkkejä käyttäen

-          laitenumerot

-          putkitunnukset

-          venttiilien tunnukset

-          tulevien ja lähtevien virtojen osoitteet

-          ym.

 

Piirtäminen:

-          Lomakkeen jako kenttiin on eo. kuvan mukainen ilman aine- ja energiavirtakenttää.

 

Piirustuskentän täyttäminen:

-          laitetiedoista merkitään PI-kaavioon nimi ja laitenumero

 

Yleisjärjestely:

-          prosessin mukaisesti yleensä vasemmalta oikealle

-          putket piirretään mahdollisimman lyhyiksi välttäen mutkia ja risteilyä

-          virtausnuoli piirretään putkien liittymiin, laitteeseen tuloon sekä yleensä putkien kulmiin välittömästi ennen suunnan muutosta

-          tekstissä suositellaan käytettäväksi isoja kirjaimia

 

Putkitunnusten merkitseminen PI-kaavioon:

-          merkitään putkea kuvaavalle viivalle

-          tunnuksesta tulee käydä selville putken numero, virtaava aine,  putken koko ja putkiluokka

-          putkien osoitteet

-          tulevien ja lähtevien putkien osoitteet merkitään

 

 

 

 

Taulukko 1. Instrumentoinnin
tiedonkäsittelyn toimintojen kirjaintunnukset standardin 14617-6 mukaan

 

MITTASUURE (alkuperä)

LISÄMÄÄRITE

TOIMINTA

A

 

 

hälytys

B

 

 

eri tilojen näyttö

C

 

 

ohjaus

D

tiheys

ero

 

E

sähkösuureet

 

anturitoiminta

F

virtaama

suhde, murtoluku

 

G

suhde,asento,pituus

 

tarkastelu

H

käsiohjaus

 

 

I

 

 

osoitus

J

voima

pyyhkäisy, jaksottainen toiminta

 

K

aika

muutosnopeus

 

L

pinnankorkeus

 

 

M

kosteus

hetkellisesti

 

N

käyttäjän valittavissa

 

käyttäjän valittavissa

O

käyttäjän valittavissa

 

 

P

paine, alipaine

 

testauskohdan yhteys

Q

laatu

yhtenäinen, kokonainen

yhdistäminen, summa

R

säteily

 

rekisteröinti, tallennus

S

nopeus, taajuus

 

kytkentä

T

lämpötila

 

lähettäminen

U

monimuuttuja

 

monitoiminta

V

käyttäjän valittavissa

 

vaikuttaminen toimilaitteella

W

paino, voima

kertominen

 

X

määrittelemätön

 

määrittelemätön

Y

käyttäjän valittavissa

 

muuntaminen, laskenta

Z

tapahtumien lukumäärä

 

hätä- tai turvatoiminta

 5       Säätötekniikan perusteet

 

Prosessilla tarkoitetaan monimutkaista järjestelmää, jossa esiintyy sekä mekaanisia että sähköisiä ilmiöitä. Prosessi sisältää nesteiden, kiinteän aineen ja kaasujen virtausta, lämmön siirtymistä, kemiallisia reaktioita jne. Prosessit voidaan jakaa pienempiin osiin, osaprosesseihin, jotka ovat itsekin prosesseja. Osaprosessissa taas voi olla säätöpiirejä, joita tässä yhteydessä lähinnä tarkastellaan. Instrumentoinnilla tarkoitetaan niitä mittalaitteita, säätimiä ja toimilaitteita, joita käytetään prosessin säädön toteutukseen ja sen toiminnan valvontaan. Prosessin säädössä keskeisenä käsitteenä on prosessidynamiikka, jolla tarkoitetaan prosessin tulon muutoksen vaikutuksen etenemistä prosessissa ajan mukana. (Harju & Manninen 2001, 9.)

 

Kuva. Suljetun säätöpiirin lohkokaavioesitys.

 

Mitään olemassa olevaa prosessia ei ole mitenkään mahdollista säätää yhtään sen tarkemmin kuin miten sen tilaa onnistutaan mittaamaan. Näin ollen mahdollisimman tarkka mittaaminen on hyvin olennaista prosessinhallinnassa.

 

Mittauksia tehdään, jotta saataisiin selville jonkin suureen arvo. Mittauksen kohdetta voidaan kutsua järjestelmäksi eli systeemiksi. Järjestelmä voi tarkoittaa lähes mitä tahansa, minkä käyttäytymistä tutkitaan. Järjestelmään tulee erilaisia vaikutteita, joita kutsutaan herätteiksi eli tulosuureiksi tai tulosignaaleiksi. Tulosignaalit saavat järjestelmässä aikaan tapahtumia, joita kutsutaan vasteiksi eli lähtösignaaleiksi. Sama järjestelmä voi antaa erilaisia lähtösuureita riippuen siitä mitä asioita järjestelmästä mitataan. Jos järjestelmään tulee herätteitä, on siinä myös lähtösuureita riippumatta siitä, mitataanko niitä. (Aumala 1989, 7.)

 

Hyvin usein prosessissa ollaan kiinnostuttu vain yhdestä tulosuureesta ja yhdestä lähtösuureesta. Mittaustekniikka tutkii sitä, millaisilla laitteilla ja menetelmillä mittaukset voidaan ja pitää tehdä, jotta mittaustulokset olisivat riittävän oikeita, ja tiedettäisiin mittausvirheen mahdollinen suuruus. (Aumala 1989, 7.)

 

Prosessin mittaustietojen käyttötarkoitus voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

-          halutaan määrittää järjestelmän tila

-          halutaan tutkia järjestelmän ominaisuuksia

-          halutaan säätää järjestelmän käyttäytymistä. (Aumala 1989, 8.)

 

Ensimmäisessä tapauksessa halutaan vain tietoa järjestelmän tilasta pyrkimättä suoranaisesti vaikuttamaan järjestelmän käyttäytymiseen. Tätä varten mitataan järjestelmän tulosuureita ja / tai lähtösuureita. Esimerkkeinä mainittakoon säähän liittyvät mittaukset (lämpötilan, kosteuden ja tuulen suunnan ja voimakkuuden mittaaminen) ja ihmisruumiin lämpötilan mittaaminen. Myös monet teollisuuden mittaukset kuuluvat tähän ryhmään. (Aumala 1989, 8.)

 

Toisessa tapauksessa halutaan tutkia järjestelmän ominaisuuksia. Sitä varten annetaan järjestelmälle sopiva ja tunnettu tulosuure ja mitataan järjestelmän antama lähtösuure tai lähtösuureet. Lähtösuureen suuruus ja muoto antavat tietoa järjestelmän ominaisuuksista. Suuri osa laboratoriomittauksista kuuluu tähän ryhmään. (Aumala 1989, 8.)

 

Kolmannessa tapauksessa mittaus ohjaa suoraan järjestelmän käyttäytymistä. Mittaustulos kytketään takaisin vaikuttamaan järjestelmän tulosuureeseen eli järjestelmän lähtösuure vaikuttaa takaisin tulosignaalina. Tämän tilanteen nimi on takaisinkytkentä ja kokonaisuutta sanotaan suljetuksi säätöpiiriksi. Jotta voitaisiin hallita suljetun säätöpiirin käyttäytyminen, on tunnettava sen eri osien ominaisuudet. (Aumala 1989, 8.)

 

5.1   Säätöpiirien peruskytkennät

 

Säätöpiiri koostuu säädettävästä prosessista toimilaitteineen, mittausanturista ja -lähettimestä sekä säätimestä. Säädin antaa ohjauksen toimilaitteelle tyypillisesti analogiamuotoisena (standardi) virtaviestinä (4-20 mA) - tulevaisuudessa kenttäväylän myötä digitaalisena viestinä. Toimilaite (hydraulinen, pneumaattinen,  mekaaninen,  sähköinen)  vaikuttaa  prosessin  suureisiin (lämpötilaan, pinnankorkeuteen, pyörimisnopeuteen, pitoisuuteen, paineeseen, jännitteeseen jne.), usein vielä samanaikaisesti moneen eri suureeseen.

 

Säädettävä suure mitataan (oloarvo) ja mittausviesti kytketään takaisin säätimelle, missä sitä verrataan käyttäjän tai jonkin muun säätimen antamaan asetusarvoon. Säädin laskee erosuureen perusteella ohjauksen toimilaitteelle. Todellisiin järjestelmiin liittyy myös häiriöitä esim. mittauskohinaa ja kuormi­tushäiriöitä. Käytettyjä signaaleja merkitään usein seuraavasti: asetusarvo

r, erosuure e, ohjaus u, säädettävä suure y jne. Tässä yhteydessä käytetään seuraavan kuvan mukaisia kirjainlyhenteitä.

 

Kuva. Säätöpiirin peruskomponentit.

 

Säätötekniikka perustuu takaisinkytkentään, jossa säädin käyttää prosessinohjaukseen mittaustietoa systeemin käyttäytymisestä. Takaisinkytkennällä pyritään juuri eliminoimaan eri häiriöiden vaikutus. Lukuisista hyvistä ominaisuuksista huolimatta takaisinkytkennällä on myös haittapuolensa. Niistä merkittävin on mahdollisuus epästabiiliin käyttäytymiseen, millä tarkoitetaan sitä, että ohjaus alkaakin vahvistaa piirissä koko ajan kasvavaa värähtelyä, kunnes se karkaa kokonaan käsistä. Säätöpiiri on suljettu, kun säädin on automaatilla eli takaisinkytkentätietoa käytetään hyväksi. Avoimeksi systeemiksi kutsutaan järjestelmää, jossa säädin on käsiohjauksella, eli takaisinkytkentälenkki ei ole käytössä.

 

Tarkastellaan esimerkkinä sekoitusprosessia seuraavassa kuvassa (esim. sakeuden säätö), jossa kaksi nestettä sekoitetaan pumpun imupuolella. Ongelmia tässä prosessissa aiheuttavat säiliön sakeusvaihtelut, muuttuvat kulkuaikaviiveet, virtausmäärien vaihtelut, laimennusveden paineenvaihtelut, mittausepätarkkuudet ja kaikki prosessilaitteiden epäideaalisuudet. Perusta­kaisinkytkennässä yhdellä ohjaussuureella säädetään yhtä mittaussuuretta.

 

Esimerkissä sakeudensäätö ja virtaussäätö on siis toteutettu kahdella erillisellä säätimellä. Kyseessä on siis yksinkertainen takaisinkytkentä. Takaisinkytkentä on yksinkertainen ja kohtuullisen helppo virittää. Säätövirhettä pyritään poistamaan säätövirheellä (erosuure on tulosignaali säätimelle), joten suorituskyky ei välttämättä ole paras mahdollinen. Takaisinkytkentä toisaalta poistaa säätövirheet riippumatta siitä, mikä ne on aiheuttanut.

 

Kuva. Kaksi takaisinkytkettyä säätöpiiriä: virtaussäätö FIC ja sakeussäätö CIC.

 

Kaskadikytkennässä on useita ohjaussuureita ja yksi säädettävä suure, siis varsinaisen suureen ohjaus säädetään toisen suureen kautta. Säätöä pystytään nopeuttamaan, kun varsinaisen säätimen lisäksi käytetään apusää­täjää, joka reagoi nopeammin ohjausmuutoksiin. Kaskadipiiri siis muodostuu sisäkkäisistä säätösilmukoista (Kuva 13). Ulommaista säädintä kutsutaan yläsäätimeksi (isäntäsäädin, pääsäädin), ja apusäädin on alasäädin (renkisäädin).

 

Kuva. Kaskadisäätö PI-kaavio esityksenä.

 

Pääsäätimen ohjaus kytketään apusäätimen asetusarvoon eli apusäätimen toimintatila on remote. Tarkasteltaessa esim. Alcont 3000 -toteutusta (ed Kuva) havaitaan helposti tarvittavat mittaus- ja ohjaussuureet: sakeuden asetusarvon Cref lisäksi tarvitaan sekä sakeus- (C) että virtausmittaus (F), ja ohjaus (CON) on kytketty laimennusvesiventtiilille. Kaskadikytkennässä tavallaan poistetaan ne häiriöt, jotka vaikuttavat sisempään piiriin jo ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa prosessiin.

 

Jos prosessin kuormitushäiriö voidaan mitata ja jos käytössä on soveltuva ohjaussuure, voidaan toimilaitteen ohjaukseen summata myötäkytkentä. Tarkka kompensointi edellyttää, että viive ohjauksen ja säädettävän suureen välillä on pienempi tai yhtä suuri kuin häiriön ja säädettävän suureen välinen viive. Myötäkytkentä tekee korjauksen ohjaussuureeseen jo ennen ennen kuin häiriön vaikutus näkyy säädettävässä suureessa.

 

Kuva. Myötäkytkennän PI-kaavio. Sakeussäätimen ohjaukseen summataan termi, joka riippuu massavirtauksen muutoksista.

 

Suhdesäätö on tyypillinen monissa annostelu- ja sekoitusprosesseissa. Päämääränä tässä säätötavassa on ylläpitää kahden tai useamman prosessimuuttujan välillä tietty suhde (seur. Kuva). Tarkastellaan sellu- ja paperiteollisuuden esimerkkinä lajitinta, jossa päävirtauksesta (a) erotetaan rejekti (b) ja aksepti (c), (Kuva 20) ja (Kuva 21). Rejektivirtaus seuraa päävirtausta tietyllä suhteella (r), jota voidaan pitää suhdesäätimen asetusarvona.

 

 

Kuva. PI-kaavio painelajittimen suhdesäädöstä.

 

 

5.2   PROSESSIEN säätö

 

Kaikki teolliset prosessit tarvitsevat säätöä ja ohjausta ainakin jossain määrin. Säätö voi olla prosessin käyttäjän tekemiä manuaalisia ohjaustoimenpiteitä tai automaattista säätimen tekemää säätöä. Ohjaus tarkoittaa, että järjestelmälle annetaan ennalta määrätty ohjaussignaali ilman, että tiedetään prosessin todellista arvoa. Automaattinen säätö tarkoittaa sitä, että ohjaussignaali perustuu prosessimittauksesta saatuun informaatioon. (Harju & Manninen 2001, 9.)

 

Takaisinkytkentä prosessin tilasta on oleellista säätötekniikassa. Takaisinkytkentä on aina hieman viivästynyt prosessin viiveiden ja hitauksien vuoksi, ja tämä aiheuttaa ongelmia säätimen sopivien viritysparametrien löytämiseen. Säätöjärjestelmien käytön luonnollinen syy on ulkopuolisten häiriöiden vaikutuksen eliminointi. Ulkopuolisilla häiriöillä tarkoitetaan ulkoisten olosuhteiden muutoksen tai toisten säätöpiirien vaikutusta tarkasteltavaan säätösuureeseen. Säätöjärjestelmä toimii automaattisesti, mutta se vaatii huolellista suunnittelua ja säätimien virittämistä ja siten enemmän työpanosta kuin pelkkä ohjausjärjestelmä. (Harju & Manninen 2001, 9.)

 

Prosessilla tarkoitetaan myös säädön kohdetta. Säädön tavoitteena on saada tietty mitattava tai laskennallinen prosessin suure seuraamaan mahdollisimman tarkkaan asetusarvoa. Jos asetusarvo pysyy enimmäkseen vakiona ja vain harvoin tehdään tasonmuutoksia, voidaan puhua vakio- asetusarvon säädöstä. Asetusarvon muutokset liittyvät usein suoraan tuotantotason muutoksiin. Uusi prosessin toimintapiste tulisi saavuttaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin ilman suuria ylityksiä. Tällöin säätöpiirin tärkeimmäksi tehtäväksi jää häiriöiden vaikutusten poistaminen. (Harju & Manninen 2001, 10.)

 

Jos prosessin säädön asetusarvo muuttuu ajan mukana, voidaan silloin puhua seurantasäädöstä tai mekaanisten laitteiden suureiden yhteydessä servosäädöstä. Asetusarvo siis muuttuu jatkuvasti esim. jonkin ennalta määrätyn asetusarvoprofiilin mukaisesti. Mittaussignaali voidaan myös asettaa seuraamaan toisen säätimen ohjausta. Tällöin kyseessä on ns. kaskadikytkentä. Yleisesti sanottuna säätöjärjestelmä tulisi suunnitella niin, että tyypillisimmät asetusarvon muutostilanteet ja yleisimmät häiriötyypit on otettu huomioon suunnittelussa. (Harju & Manninen 2001, 9.)

 

Prosessin säädettävät suureet ovat yhä riippuvaisempia toisistaan. Sanotaan, että prosessit integroituvat toiminnallisessa mielessä. Koska suureet muuttuvat enemmän ja enemmän toisistaan riippuvaisimmiksi, voivat pienenkin häiriötilanteen vaikutukset levitä laajalle eri prosessin vaiheisiin. Siksi prosessien ohjaus ja säätö sekä automaatio yleensä ovat yhä keskeisemmässä asemassa tuotannon hallinnassa. (Harju & Manninen 2001, 10.)

 

Nykyään säätötekniikan tehtävät hoidetaan usein keskitetysti prosessinohjausjärjestelmän avulla. Ohjausjärjestelmä eli automaatiojärjestelmä tekee haluttaessa itsenäisesti sille annetut tehtävät ja pitää käyttöhenkilöstön tietoisena prosessitapahtumista hälytyksillä, ilmoituksilla ja raporteilla. Automaatiojärjestelmän tehtävänä on kerätä ja käsitellä prosessista sekä toimilaitteilta saadut mittaus- ja tilatiedot, valvoa ja ohjata prosessia, hoitaa lukitukset, sekvenssiohjaukset sekä reseptiohjaukset, kerätä historiatietoa ja näyttää sitä trendinäytöillä, tukea valvomotilan laitteita ja hoitaa raportointia. (Harju & Manninen 2001, 10 - 11.)

 

Prosessia voidaan ohjata toimilaitteiden avulla automaattisesti vasta kun prosessia ohjaava ohjausjärjestelmä on ohjelmoitu asianmukaisesti. Toimilaitteita hallitaan matemaattisiin kaavoihin perustuvilla algoritmeilla. Sopivan algoritmin löytämiseksi on syytä paneutua kohteena olevan prosessin toimintaan ja dynamiikkaan.

 

5.3   PID-säätö

 

Käytännössä on koettu, että n.90% käytössä olevista erilaisten prosessien säätöpiireistä saadaan toimimaan perinteisillä PID -säätimillä.

 

Teollisuudessa yleisimmin käytetty säädin on rakenteeltaan PID -säädin (Proportional-lntegral-Derivative). Vaikka säädin on rakenteeltaan yksinkertainen. se toimii hyvin myös piireissä, joissa vaikuttaa useita häiriö- ja epä- varmuustekijöitä. PID -säädin laskee ohjauksen kolmen eri osan summasta, kun säätimen tulona on erosuure. Toimilaitteelle menevään signaaliin summataan tarvittaessa myötäkytkentä tai bias -termi, joka tarkoittaa nollasta poikkeavaa vakiotasoa. (Harju & Manninen 2001, 44.)

 

Teollisissa sovelluksissa säätimiksi lähes poikkeuksetta valitaan PID -säädin, jonka yksinkertainen rakenne mahdollistaa edullisen ja helposti hallittavan toteutuksen ja ylläpidon. Huolimatta sääteorian voimakkaan kehityksen mukanaan tuomien uusien säädinmahdollisuuksien tulvasta PID -säädin ei ole menettänyt asemaansa. Uudet teoreettiset menetelmät ovat osaltaan edistäneet PID -säätimen kehitystä tuomalla uusia keinoja säätöpiirin viritykseen ja analyysiin. (Harju & Manninen 2001, 11.)

 

PID -säätimen viritys perustuu Kp-, Ti- ja Td- kertoimien arvojen suhteisiin, jolloin säädin painottaa toivotulla tavalla eri ohjaustermien vaikutusta säätimen kokonaisohjaukseen (kuvio 6). Lisäksi vahvistuksen absoluuttiarvo vaikuttaa kertomalla ohjauksen tason oikeaksi. Viritysparametreille ei ole olemassa yhtä ja ainoata oikeaa suhdetta, vaan erilaisilla parametriyhdistelmillä saavutetaan hyvin samantyyppinen prosessin käyttäytyminen. (Harju & Manninen 2001, 50.)

 


KUVIO 6. PID- säätimen signaalit ja periaatteellinen rakenne

 

 

PID -säädin voidaan esittää matemaattisena algoritmina kaavalla 8:

 


 

PID –säätimen algoritmi voidaan esittää myös siirtofunktiona kaavalla 9:


 

 

Tarvittaessa PID -säätimen algoritmista digitaalinen toteutus jatkuva-aikainen algoritmi tulee muuttaa aikadiskreetiksi kaavalla 10:


 

 

PID -säätimessä on kolme viritysparametriä:

-          vahvistuskerroin (Kp)

-          integrointiaika(Ti)

-          derivointiaika(Td).

 

Vahvistuskerroin (Kp) on suhdekerroin säätimen ohjauksen ja erosuureen välillä. Vahvistus näkyy erosuureen askelmuutoksessa säätimen ohjauksen perustason arvona. Vahvistusta kasvattamalla nopeutetaan järjestelmän käyttäytymistä. P-säädin tuntee siis erosuureen suuruuden ja etumerkin. (Harju & Manninen 2001, 50.)

 

Integrointiosa (Ti) käyttää ohjaukseen järjestelmän historiatietoja, siis erosuureen vanhoja arvoja. Sen päätarkoituksena on poistaa jatkuvuustilan virhe, sillä pienikin erosuureen arvo kasvattaa integrointiosan ansiosta säätimen lähtöä. Integrointiaika (Ti) on aika, jossa I-osa saa aikaan samansuuruisen muutoksen ohjaussuureeseen kuin P-osa askelmaisessa erosuureen muutoksessa. Mitä suurempi integrointiaika, sitä pienempi I-osan vaikutus on. Pieni integrointiaika aiheuttaa suuren ohjauksen kasvunopeuden. Koska integrointiaika on kaavassa muotoa 1/Ti, havaitaan että laittamalla Ti äärettömän suureksi sen vaikutus katoaa ja PI -säädin alkaa muistuttaa P-säädintä. PI -säädin tuntee siis erosuureen suuruuden, etumerkin ja kestoajan. (Harju & Manninen 2001, 50.)

 

D-osa muodostaa ohjauksen erosuureen tai tarkasteltavan säädettävän suureen muutosnopeuden pohjalta. Muutosnopeutta voidaan pitää ennustuksena järjestelmän käyttäytymisestä tulevaisuudessa. Prosessin dynamiikasta johtuen ohjauksen muutokset havaitaan järjestelmän lähdössä vasta pienen ajan kuluttua. Suljetun piirin suorituskyvyn ja vaimennuskyvyn parantamiseksi em. voidaan kompensoida käyttämällä ennustamista. Mitä suurempaa derivointi- aikaa käytetään, sitä voimakkaampi D-osan vaikutus on. Mikäli prosessissa on viivettä, täytyy derivaattaan suhtautua varovaisesti. Haittapuolena on se, että D-osa korostaa korkeita taajuuksia, siis esim. mittauskohinaa. Tämän vuoksi tarvitaan joko signaalien suodatusta tai derivaatan laskemista hieman eri tavalla. Tämän takia derivoiva säätö on harvemmin käytössä prosessiteollisuudessa, jossa mittaussignaalit sisältävät aina kohinaa. Mekaanisten järjestelmien yhteydessä D-osan käyttö onkin jo yleisempää, osaltaan johtuen lyhyistä signaalien siirtoteistä. PID -säädin reagoi erosuureen suuruuteen, etumerkkiin, kestoaikaan ja muutosnopeuteen. (Harju & Manninen 2001, 50.)

 

Erosuureen muuttuessa PID -säätimen derivointi-osa, (D) reagoi tavalla, joka kuviossa (kuvio 7) näkyy säätimen ohjauksessa piikkinä. Derivoinnin suodatuksella jaetaan derivaatan vaikutusaikaa pidemmälle aikavälille, joka kuviossa näkyy piikin vaimenemisena. Säätimen vahvistus-osa, (P) antaa ohjaukseen perustason sopivalla vahvistuksella. Säätimen integrointi-osa, (I) kasvattaa säädön lähtöä niin kauan kuin erosuuretta on olemassa. (Harju & Manninen 2001, 52.)

~AUT0006

KUVIO 7. PID -säädön käyttäytyminen askelvasteella (Harju & Manninen 2001, 52.)

 

 

5.4   Säätöpiirin virittäminen

 

Säätöpiirin toiminnan kannalta on oleellista, että kaikki piirin elementit ovat normaaleissa toimintaolosuhteissa sekä mittausanturi ja -lähetin toimivat mahdollisimman hyvin. Prosessiin kuuluvia elementtejä ovat säädin ja prosessia ohjaava toimilaite. On aina muistettava, että pelkällä säätöpiirin virityksellä ei pystytä poistamaan laitevioista, väärästä suunnittelusta tms. johtuvia ongelmia. Ennen kuin säätöpiiri kannattaa virittää, on varmistuttava että kaikki sen komponentit ovat kunnossa. (Harju & Manninen 2001, 11.)

 

Jotta säädöstä ylipäätään olisi saatavissa jotakin hyötyä, tulee säädön olla hyvin viritetty. Virittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä oikeiden viritysparametrien määrittämistä. Säätömenetelmien teorian pohjalta tiedetään, että hyvässä säätöjärjestelmässä ei saa esiintyä liiallista värähtelyä ja säätöpoikkeaman eli ohjearvon ja oloarvon erotuksen tulisi olla mahdollisimman pieni. Näillä perusteilla voidaan tietenkin lähteä virittämään järjestelmää kokeilemalla eri suuria parametriarvoja. Tämä onnistuu kohtuullisesti P-säädön osalta, onhan siinä vain yksi viritettävä parametri, sen sijaan PI- ja PID -säädössä tulee jo melkoisia vaikeuksia. (Savolainen & Vaittinen 2001, 48.)

 

PID -säätimen P-toiminto (Proportional) saa aikaan säätimen ohjauksen muuttumisen suoraan verrannollisesti erosuureen suuruuteen ja suuntaan. Säätimen I-toiminto (Integral) saa aikaan säätimen ohjauksen muuttumisen erosuureen integraaliin verrannollisena. Säätimen D-toiminto (Derivate) saa aikaan säätimen ohjauksen muuttumisen erosuureen derivaattaan eli muutosnopeuteen verrannollisena. Mitä nopeammin säätimen erosuure muuttuu, sitä suurempia ohjausamplitudeja säätimessä syntyy. Tällöin säätö kokonaisuudessaan nopeutuu.

 

Jotta arpajaisilta vältyttäisiin, on säätöjärjestelmien virittämiseksi kehitetty erilaisia systemaattisia menetelmiä, joista kaksi yleisintä ovat askelvaste- ja värähtelyrajamenetelmä. Nämä Ziegler-Nicholsin menetelminä tunnetut viritysperiaatteet soveltuvat hyvin järjestelmille, joilla voidaan katsoa olevan yksi määräävä aikavakio ja viivettä. Käytännössä hyvin monien järjestelmien voidaan katsoa käyttäytyvän jollakin tarkkuudella tällä tavoin. (Savolainen & Vaittinen 2001, 48.)

 

Säädön tavoitteita määriteltäessä on otettava huomioon, mitä suureita säädetään, sekä kuinka tarkka ja nopea säätö on. Prosessin hyvyyttä sen käyttäytymisen perusteella voidaan arvioida esimerkiksi seuraavilla kriteereillä: nousuaika, maksimiylitys, asettumisaika, häiriöiden sietokyky, säätösignaalille asetetut rajoitukset ja säädön herkkyys parametrien muutoksiin. Säätösuunnittelussa käytetyssä mallissa täytyy varsinaisten säätösuureiden vastata mahdollisimman paljon todellisen järjestelmän säätösuureita. Mallinnus on siten kiinteä osa strukturointia. Mallin rakenteen valinta on eräs säätösuunnittelun keskeisimmistä osista. (Hietanen 1997)

 

Ziegler-Nicholsin askelvastemenetelmässä tehdään säädettävälle järjestelmälle täydellinen askelvastekoe eli määrätyssä tasapainotilassa tehdään järjestelmän ohjaukseen askelmainen muutos ja talletetaan järjestelmän käyttäytyminen esim. piirturille. Säädin tulee olla kytkettynä käsisäädölle. Säädettävällä järjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä järjestelmää, joka käsittää myös ohjauslaitteet ja mittausjärjestelmän. Koe tulee tehdä sellaisen tasapainotilan läheisyydessä, jossa järjestelmä normaalistikin toimii. Askelvastekokeesta määritellään arviot määräävälle aikavakiolle "t ja viiveelle T d. Tämän lisäksi askelvastekokeesta määritetään säädettävän järjestelmän suhteellinen vahvistuskerroin. (Savolainen & Vaittinen 2001, 48.)

 

Kun viritysparametrit on laskettu, tulee virityksen onnistuminen tarkastaa. Tämä voidaan tehdä siten, että kytketään järjestelmä automaattisäädölle ja tehdään ohjearvoon pieniä muutoksia alkuperäisen tasapainotilan läheisyydessä. Jos säädön viritys on onnistunut, seuraa säätösuure ohjearvosuureeseen tehtyjä muutoksia nopeasti ilman merkittävää värähtelyä. Joskus hyväksi viritykseksi katsotaan sellainen, jossa säätösuureessa esiintyvä värähtely vaimenee neljännekseensä yhden Jakson aikana, kun ohjearvoon on te tehty askelmainen muutos. (Savolainen & Vaittinen 2001, 49.)

 

Käytännön säätöjärjestelmää pitää vielä hienovirittää hyvän säätötuloksen aikaansaamiseksi, usein riittää pelkän vahvistuksen muuttaminen. Jos säätösuureessa esiintyy liiallista värähtelyä (ylivireinen säätö), pienennetään vahvistusta. Jos säätösuureessa ei esiinny mainittavaa värähtelyä ja samanaikaisesti säätösuureen asettuminen ohjearvoonsa kestää kauan (alivireinen säätö), voidaan vahvistusta hieman kasvattaa. Ellei vahvistuksen hienovirittäminen riitä tyydyttävän säätötuloksen saamiseen, voi yrittää muutella varovasti integrointi- ja derivointiaikavakioita. Integrointiaikavakion pienentäminen nopeuttaa säätösuureen asettumista ohjearvoonsa, samalla kuitenkin värähtely yleensä lisääntyy. Derivointiaikavakion kasvattaminen nopeuttaa säätöä äkkinäisissä muutostilanteissa; liian suuri derivointiaikavakio aiheuttaa taas liiallista värähtelyä. (Savolainen & Vaittinen 2001, 49.)

 


Viritettäessä PID–säädin askelvastemenetelmää käyttäen syötetään avoimelle säätöpiirille askelmainen muutos. Prosessin askelvasteesta määritetään kuollut aika, nousuaika ja vahvistus.

 

 

 

PID -säätimen parametrit lasketaan askelvastemenetelmän laskukaavoilla 11:


 

 

Värähtelyrajaperiaatteessa ohjataan järjestelmä ensiksi käsiohjauksella haluttuun tasapainotilaan, jossa järjestelmä normaalistikin toimii. Ainakin säätösuure kytketään piirturiseurantaan, mieluusti myös ohjaus. Viritetään säätö P-säädöksi eli asetetaan integrointiaikavakio TI äärettömäksi tai ainakin mahdollisimman suureksi Ja derivointiaikavakio TD nollaksi. Vahvistus Kp kannattaa valita melko pieneksi. Tämän jälkeen kytketään järjestelmä automaattisäätöön ja tehdään ohjearvoon pieni edestakainen muutos, jotta säätö lähtisi toimimaan. Jos järjestelmän säätösuureessa ei esiinny nyt minkäänlaista värähtelyä, kasvatetaan vahvistusta ja tehdään taas ohjearvoon pieni heilautus. Tarkkaillaan edelleen säätösuureen käyttäytymistä piirturilta. Jos vieläkään ei synny värähtelyä, kasvatetaan vahvistusta lisää. Näin jatketaan, kunnes säätösuure alkaa värähdellä. Jos värähtely vaimenee, kasvatetaan vahvistusta vielä hiukan, jos värähtely on kasvavaa, tulee vahvistusta puolestaan vähän pienentää. Vahvistusta muuttamalla pyritään etsimään kriittistä värähtelyä eli sellainen tilanne, jossa säätösuure värähtelee vakioamplitudilla ("aallon korkeus pysyy vakiona"). Kriittistä värähtelyä etsittäessä tulee välttää tilannetta, jossa ohjaus tai säätösuure heilahtelevat laidasta laitaan minimi-

ja maksimiarvon välillä. (Savolainen & Vaittinen 2001, 49.)

 

PID -säätimen parametrit värähtelykoemenetelmällä voidaan laskea laskukaavoilla 12:


 

 

Säätöpiirin viritykseen on Zieglerin ja Nicholsin (1942) virityssääntöjen jälkeen kehitetty lukuisa joukko erilaisia viritysmenetelmiä, joista osa perustuu enemmän tai vähemmän kokeellisiin sääntöihin (esimerkiksi Cohen-Coon, Foxboron Exact) tai jopa sumean logiikan sääntöihin. osa erilaisten tunnuslukujen optimointeihin (esimerkiksi ISE. IAE). osa prosessin matemaattisen mallin suoraan hyödyntämiseen (esimerkiksi IMC, Lambda). Eri menetelmien vertailu yksikäsitteisesti on vaikeaa. Itse asiassa jo säädön hyvyyden määrittelyssä törmätään vaikeuksiin. Zieglersin ja Nicholsin mukainen viritys esimerkiksi johtaa asetusarvon muutostilanteessa tyypillisesti 20% -30% ylitykseen, mikä aiemmin epätarkkojen toimilaitteiden aikana oli usein välttämätöntä jotta säätöpiirin asentovirhe saataisiin pienemmäksi. Nykyään tämä ei enää ole tarpeellista eikä suotavaa. (Harju & Manninen 2001, 11.)

 

Nykyaikaiset PID -säätimet toteutetaan mikroprosessipohjaisilla ratkaisuilla. Tietokonepohjaisella säädöllä saavutetaan monia etuja. Olemassa olevan säätöalgoritmin muokkaaminen on suhteellisen helppoa ja kustannuksiltaan kohtuullista eikä toteutettavan laskennan monimutkaisuudelle ole rajoja. Mikroprosessorissa tietojenkäsittely perustuu peräkkäisiin toimintoihin, joten laskentaan kuluu aikaa. Tällöin uusia signaaleja voidaan ottaa vastaan vain tietyin aikavälein. Digitaalinen, diskreettiaikainen PID -säädin vastaa ominaisuuksiltaan analogista, aikajatkuvaa PID -säädintä. Kun toteutustekniikka otetaan huomioon, niin olennaisena lisäpiirteenä. on säädön viritykseen vaikuttava uusi parametri, säätöväli. Säätövälin (h) ajan digitaalinen säädin pitää lähtöarvonsa vakiona. Koko laskenta perustuu näytteisiin, joten säätimet toimivat digitaalisena. (Harju & Manninen 2001, 54.)

 

Digitaalisen säätimen virityksessä pätee yleensä kaikki samat virityssäännöt kuin analogiasäätimenkin. Näin on erityisesti silloin kun säätöväli on melko lyhyt verrattuna säädettävän järjestelmän nopeuteen. Säätimen parametrien valinnassa joudutaan huomattavasti vaikeampaan tilanteeseen, jos säädössä ei ole mahdollista käyttää riittävän lyhyttä säätöväliä. Enää parametrejä ei voi valita pelkän jatkuva-aikaisen mallin perusteella vaan järjestelmää täytyy analysoida tarkemmin. Automaatiojärjestelmissä käyttäjä antaa aikajatkuvat parametrit, ja säädin käyttää laskennassaan säätövälin mukaan skaalattuja arvoja. (Harju & Manninen 2001, 54.)

 

Digitaalisen säätimen toteutuksen takia säädin suorittaa uuden ohjaustoimenpiteen aina tietyn ajan välein. Tätä ajankohtaa kutsutaan säätöväliksi. Digitaalisen järjestelmän käyttäytymistä ei tunneta kuin pisteittäin. Diskreettien säätimien ollessa kyseessä eivät aikajatkuvan säädön tarkastelut enää kelpaa, vaan on tutkittava säätimen todellista sisäistä toimintaa. Aikajatkuvat säätimet voidaan muuttaa digitaaliseen muotoon. (Harju & Manninen 2001, 54.)

 

Säätöväli vaikuttaa vähiten säädön P- ja l-osiin. Digitalisointi muuttaa erosuuretta aikajatkuvaan verrattuna ja siten vaikuttaa jopa P- osaan. Sen sijaan derivoinnin piikki muuttuu huomattavasti kun säätöväli kasvaa. Säätövälin aiheuttamat portaat ohjauksessa ovat selvästi havaittavissa kun säätöväli kasvaa. Säätöviili konfiguroidaan automaatiojärjestelmässä, eikä sitä virityksen yhteydessä mielellään muuteta. Tähänkin saatetaan joutua prosessikokeiden yhteydessä, jos säätöväli on liian pitkä verrattuna prosessin omaan nopeuteen. Pieni säätöväli kuormittaa prosessiasemia, joten monesti joudutaan resurssisyistä turvautumaan liian suuriin säätöväleihin. (Harju & Manninen 2001, 54.)

 

Jotta mittaussignaalin näytteenotto voi yleensäkään onnistua, tulee näytteenottotaajuuden olla vähintään kaksinkertainen korkeimpaan tarkasteltavaan taajuuteen nähden. Tämä edellyttää. että mittaussignaalista suodatetaan liian korkeat taajuudet pois ennen näytteenottoa. Mikäli näytteenottoväli on liian pitkä. tapahtuu niin sanottu laskostumisilmiö (aliasing). (Harju & Manninen 2001, 54.)

 

Asia on ongelmallinen nopeimpien säätöpiirien yhteydessä. Automaatiojärjestelmän operointiasemalla ei välttämättä ole riittävän nopeaa päivitysväliä trendin piirtotyökaluissa. ja näin pääteltynä piirin värähtelyn jaksonaika saattaa olla jotain ihan muuta kuin todellisuudessa. Laskostumisilmiö voidaan päätellä helposti muuttamalla trendin päivitysväliä. Mikäli samalla muuttuu tutkittavan signaalin taajuus, niin voidaan päätellä laskostumisilmiön olemassaolo. (Harju & Manninen 2001, 54.)

 

Automaatiojärjestelmän trendien yhteydessä kannattaa muistaa myös se, että suodatus, näytteenotto sekä datan keskiarvottaminen vaikuttavat trendillä näkyvään signaaliin. Mikäli säätöpiirin toimintaa halutaan analysoida tarkasti joudutaan usein mittausdatan keruu järjestämään itse. Näin voidaan varmistua siitä, että kerätty data todellakin edustaa juuri sitä mitä sen halutaan esittävän. (Harju & Manninen 2001, 54.)

 

Digitaalisen PID -säätimen ohjaus voidaan laskea kaavalla 13:

 

 


Näin saatua algoritmia kutsutaan asentoalgoritmiksi (= absoluuttitila), koska joka ajanhetki k (k = 1,2, 3,...) algoritmi kertoo ohjauksen u(k) sen hetkisen absoluuttisen (todellisen toimilaitteelle menevän) arvon.

 

Säätimen ohjauksen ns. nopeusalgoritmi eli säätimen inkrementtitila voidaan laskea kaavalla 14:


 

Säätimen ohjauksen todellinen tila voidaan laske kaavalla 15:


 

Joissakin tapauksissa lähdön tilojen summaaminen voidaan yhdistää suoraan laskenta-algoritmiin. Nopeusalgoritmi on toiminnaltaan täsmälleen samankaltainen asentoalgoritmin kanssa kunhan säätimien alkuarvot vastaavat toisiaan ja säätimien vahvistuksia ei muuteta. (Harju & Manninen 2001, 56.)

 

Nopeusalgoritmimuodossa esitettynä säädin soveltuu sellaisenaan myös järjestelmiin, missä itse toimilaitteessa on asentotieto. Asentotieto saadaan esimerkiksi akselin asennosta, jota ohjataan askelmoottorilla. Tällainen säädin antaa vain pulssiohjausta. Tällöin inkrementtitilassa säädin antaa lähtösignaaliksi ohjauksen muutoksen. Nämä inkrernentti-säätimet ovat tyypillisiä varsinkin voimalaitoskäytössä, joissa toimilaitteella ohjataan suuria ilmapeltejä. Toimilaitteina käytetään askel- ja oikosulkumoottoreita. (Harju & Manninen 2001, 57.)

 

5.5   Säädön suunnittelu

 

Säädön suunnittelussa eräs varteenotettava tekijä on prosessin viiveellisyys. Pienen aikaviiveen sisältävät prosessit voidaan suunnitella käyttämällä tavallisia säätöalgoritmeja. Suuren aikaviiveen aiheuttama vaihesiirto heikentää systeemin stabiilisuutta ja vaikeuttaa hyvän säätötuloksen aikaansaamista. Lisäksi aikaviive hankaloittaa huomattavasti säädön suunnittelua, sillä monet menetelmät eivät sovellu viiveellisille prosesseille tai niistä tulee hyvin monimutkaisia.

 

Systeemin mallinnus eli identifiointi mahdollistaa matemaattisten mallien luomisen dynaamisista systeemeistä mitatulle datalle. Matemaattiset mallit luodaan periaatteessa virittämällä annetun mallin parametrejä siten, että mallin ulostulo vastaa mahdollisimman hyvin mitattua dataa. Mallia voidaan testata sellaisella systeemin datalla, jota ei käytetty mallintamisessa. Tällöin voidaan selvittää mallin hyvyyttä ja sen käyttäytymistä verrattuna vastaavaan todelliseen.

 

-          Heuristisesti (keksimään johtavasti) säädön hyvyys voidaan jakaa kolmeen tasoon:

-          Optimaalinen säätö, joka minimoi annetun kustannusfunktion, ts on paras mahdollinen säätö, edellyttää kuitenkin kaikkien suunnittelun lähtöoletusten olevan voimassa.

-          Suboptimaalinen säätö, joka on riittävän lähellä optimaalista käytännön tarkoitusperiä ajatellen.

-          Epäoptimaalinen säätö, jonka säätötulos on merkittävästi optimaalisen säädön säätötuloksia huonompi.


6       AUTOMAATION YLEISRAKENNE

 

Täs­sä luvussa esitellään automaatiojärjestelmistä ne yleiset ja yhteiset piir­teet, joita voidaan pitää tuotemerkistä riippumattomina. Ylei­ses­ti kaikki kokonaisautomaatiojärjestelmät noudattavat rakennetta, jossa omiin tehtäviinsä erikoistuneet mikrotietokoneet eli ala-asemat on kytketty toi­siin­sa järjestelmäväylän avulla. Kuhunkin ala-asemaan liittyy tehtävän mu­kai­ses­ti muita laitteita kuten valvomolaitteita ja kenttälaitteet prosessiliitynnän (I/O-kehikko) kautta (kuva 21).

 

 

 

 

Ku­va 21. Kokonaisautomaatiojärjestelmän yleisrakenne.

 

Ala-asemat (3E-kehikko), prosessiliityntä (liityntäkehikko) ja tehonsyöttö koo­taan järjestelmäkaappeihin, jotka suunnitellaan kalustetaan laite- ja pro­jek­ti­koh­tai­ses­ti. Järjestelmäkaappeihin tuodaan sekä tietoliikenneväylät että kent­tä­kaa­pe­loin­ti (kuva 22).

 

 

Ku­va 22. Automaatiojärjestelmän laitekaappi.

 

6.1   Ala-asemat

 

Au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män tehtäväorientoituneen mikrotietokoneen l. ala-aseman ko­koon­pa­no on tyypillisesti seuraava:

 

- CPU-kortti,

- muistikortit (RAM ja ROM; 1-5 kpl) ja

- tietoliikennekortti.

 

Ala-aseman tehtävän mukaisesti CPU-kortteja voi olla useampaa tyyppiä, esim. Intel 386- ja 486-pohjaisia. Vastaavasti tarvittava muistikapasiteetti vaih­te­lee prosessiaseman suppeasta kapasiteetista raportti- ja trendiaseman tai back up -aseman laajaan muistitarpeeseen. Liityntä väylään ja tie­don­siir­to­teh­tä­vät on nykyisin tavallisesti toteutettu omalla elektroniikkakortilla ja apu­pro­ses­so­ril­la.

 

Teh­tä­vän­sä perusteella ala-asemiin liittyy myös muita laitteita: pro­ses­si­ase­mien I/O-liityntä, valvo­moasemien kuvankäsittely- ym. liityntäelektroniikka, so­vel­lus­ke­hi­tys-asemien laiteliitynnät jne.

 

6.2   Tiedonsiirtoratkaisut

 

Ny­kyis­ten automaatiojärjestelmien väyläratkaisut noudattavat stan­dar­di­lä­hi­verk­ko­rat­kai­su­ja (Local Area Network, LAN): topologialtaan (rakenteeltaan) ne ovat väyliä tai renkaita (myös puumaista verkkorakennetta on käytetty) ja ka­na­van käyttöoikeuden osalta (channel access) sovelletaan hajautettuja rat­kai­su­ja: joko kilpavarausväylää (Carrier Sense Multiple Access/ Collision De­tection, CSMA/CD) tai valtuu­denvälitysverkkoa (Token passing). Aiemmin suo­sit­tu, keskitetysti yhdeltä asemalta ohjattu ns. pollaava (kiertokyselyyn pe­rus­tu­va)  verkkoratkaisu on jäämässä pois käytöstä.

 

Fyy­si­nen siirtotie on yleensä koaksiaalikaapeli ns. järjestelmäväylänä ja op­ti­nen kuitu eri järjestelmien välisenä ns. tehdasväylänä. Periaatteessa myös ta­val­li­nen kierretty parikaapeli soveltuu digitaaliseen tiedonsiirtoon, mutta sitä ei käy­te­tä tavallisesti järjestelmäväylänä vaan kenttälaitteet yhteenkytkevänä kent­tä-väylänä.

 

Tie­to­lii­ken­ne­tek­nii­kan nopea kehittyminen on tuonut mahdollisuuksia ja tar­pei­ta myös hyvin laajo­jen kokonaisuuksien (tehdas, yritys, konserni) ja toi­min­to­jen (tuotannonohjaus, logistiikka, vikadiagnostiikka, yrityksen johdon tie­to­jär­jes­tel­mät) integ­rointiin, jolloin perusautomaatiojärjestelmä voidaan kytkeä di­gi­ta­li­soi­dun, laajakaistaisen televerkon (Integrated Services Digital Network, ISDN ja Asyncronous Data Mode, ATM) kautta muihin tieto- ja vies­tin­tä­jär­jes­tel­miin. Tyypillisesti myös Internet/Intranet- verkko palveluineen on liitetty au­to­maa­tio­jär­jes­tel­miin.

 

6.3   Prosessiliityntä

 

Liit­ty­mi­nen kenttälaitteisiin tapahtuu ns. prosessiliitynnän kautta. Pro­ses­si­lii­tyn­tä koostuu I/O-korteista, joiden tehtävänä on suorittaa jännitteen sovitus, po­ten­tiaa­li­ero­tus, A/D- ja D/A-muunnokset sekä häiriöiden vaimennus. Ko­ko­nais­au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mät sisältävät tavallisesti laajan valikoiman eri­tyyp­pis­ten signaalien tulokortteja sekä vastaavasti kortteja erilaisten lähtösignaalien muo­dos­ta­mi­seen (Analog Input Unit = AIU, Binary Output Unit =BOU jne).

 

Pe­ri­aat­tees­sa prosessiliityntä voidaan toteuttaa kullekin asemalle kes­ki­tet­ty­nä, jol­loin I/O-kortit ovat yhteydessä suoraan ao. aseman sisäiseen väylään tai  ha­jau­tet­tu­na, jolloin I/O-kortit on koottu erillisiksi moduleiksi, joista on no­pea tie­to­lii­ken­ne­yh­teys prosessiasemaan (kuva 23).

Ku­va 23. Prosessiliityntä, erillinen I/O-moduuli.

           

6.4   Signaalitie ja kaapelointi

 

Tie­don­siir­to kenttälaitteelta järjestelmään tapahtuu tyypillisesti seuraavaa sig­naa­li­tie­tä:

 

1. Mittalähettimen muodostama standardianalogiaviesti (4-20 mA tai 1-5 V) tuo­daan prosessiliityn­tään, missä suoritetaan potentiaalierotus, yli­jän­ni­te­suo­jaus, suodatus, näytteenotto ja pito (multipleksointi) sekä A/D-muunnos.

 

2. Prosessiliityntä kytkeytyy prosessiaseman sisäiseen väylään, mistä tieto kul­keu­tuu joko I/O-rekisterien kautta prosessorin käsittelyyn ja keskusmuistiin tai suoraan ns. suoran muistikanavan kautta (Direct Memory Access, DMA).

 

Kaa­pe­loin­nin kannalta tarkasteltuna tarvitaan yleensä jokin erikoiskaapeli an­tu­rin ja mittalähetti­men välille. Standardiviesti kuljetetaan laitekaapelissa, joka on useimmiten kierrettyä parikaapelia, jakokotelon ja mittalähettimen tai toi­mi­moot­to­rin välillä. Jakokotelosta standardiviestit siirretään ristikytkentään run­ko­kaa­pe­lis­sa,  joka sisältää useita parikaapeleita (esim. 24 kpl). Ris­ti­kyt­ken­tä­kaa­pis­sa runkokaapelin sisältämät numeroidut parikaapelit kytketään XL-liit­ti­mil­le, mistä ne 'räpätään' langoilla järjestelmän JL-liittimille. Kultakin JL-liit­ti­mel­tä viestit kuljetetaan lattakaape­leilla järjestelmän I/O-korteille, mistä ne ovat siis suorassa yhteydessä aseman CPU:n sisäiseen väylään (kuva 24).

 

Ku­va 24. Kaapelointi ja ristikytkentä.

 

Pe­rin­tei­nen kaapelointi, jossa signaalitie kulkee merkittävältä osaltaan stan­dar­di­vies­ti­nä on altis häiriöille. Mittausviesti sisältää usein ns. kohinaa, jota ni­mi­te­tään mittauskohinaksi. Tämä voi alla peräisin anturista tai sitten prosessin mi­tat­ta­vas­sa kohteessa todella esiintyy nopeita vaihteluita. Jälkimmäisessä ta­pauk­ses­sa puhutaan prosessikohinasta. Prosessikohina voi alla peräisin myös säätöpiirin toimilaitteen heikosti toimivasta asennoittimesta, minkä vuok­si toimilaite ei asetu vakaasti haluttuun asentoon, vaan värähtelee. Kohinaa sig­naa­li­tiel­le voivat aiheuttaa myös viestijohtimiin kytkeytyvät  sähköiset  häi­riöt.  Häiriölähteitä  on  tehdasympäristössä runsaasti:

 

1. Lähellä toisiaan olevat johtimet aiheuttavat häiriöitä toisiinsa ns.  ka­pa­si­tii­vi­sen kytkeytymisen vaikutuksesta. Näitä  häiriöitä  voidaan  välttää  peittämällä  vies­ti­joh­dot maadoitetulla vaipalla.

 

2.  Salamaniskut,  moottoreiden  käynnistykset,  sulakkeiden palamiset  sekä  kontaktoreiden  ja  magneettiventtiileiden vetämiset aiheuttavat induktiivisesti kyt­key­ty­viä häiriöitä. Näiden estämiseksi käytetään yleisesti kierrettyjä vies­ti­joh­ti­mia ja joskus myös ferromagneettista suojaa, esim. rautaputkea. Nämä häi­riöt ovat kestoltaan tavallisesti lyhytaikaisia, joten elektroniikkatulopiireissä voi­daan käyttää myös RC-piiriä (vastus-kondensaattori -kytkentä) suo­dat­ta­maan häiriöitä.

 

3. Kaikissa sähköisissä järjestelmissä esiintyy myös galvaanisesti  kytkeytyviä häi­riöi­tä, joita voidaan vähentää suorittamalla maadoitukset asianmukaisesti (maadoituspisteet oltava samassa sähköisessä potentiaalissa eli jän­ni­te­ta­sos­sa).

 

Di­gi­taa­li­sis­sa järjestelmissä kohinahäiriöiden haitallisia vaikutuksia voidaan es­tää myös itse tietokoneessa, jossa se voidaan tehdä ohjelmien  avulla. Täl­lai­set ohjelmat ovat tietyn­tyyppisiä keskiarvoa laskevia suodattimia tai liian no­peas­ti tapahtuvia suuria muutoksia tasaavia rajoittimia, joilla viestit saadaan ta­soi­tet­tua. Automaatiojärjestelmissä apuvälineitä kuuluu aina va­rus­oh­jel­mis­ton toimilohkoihin.

 

6.5   Varusohjelmisto

 

Au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män varusohjelmistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaik­kia niitä ohjelmiston osia, joita järjestelmän toimittaja on kehittänyt ja jotka kuu­lu­vat järjestelmään joko vakio-osana tai erikseen hankittavana optiona. Vas­taa­vas­ti kuhunkin sovellukseen kehitettyjä ohjelmia nimitetään so­vel­lus­oh­jel­mis­tok­si. Viime vuosina nämä ohjelmistot ovat kehittyneet ja laajentuneet mer­kit­tä­väs­ti. Tyypillisesti automaatiojärjestelmän varusohjelmisto koostuu esi­mer­kik­si seuraavista osista:

 

1.         käyttöjärjestelmä (resurssien ja muiden ohjelmien hallinta, re­aa­li­ai­kai­nen, moniajoon kykenevä),

2.         tietoliikenneohjelmisto (väylien hallinta),

3.         ajurit (laitteiden ohjainohjelmat),

4.         liityntäohjelmat (liittyminen muihin järjestelmiin ja tietokoneisiin ja nii­den ohjelmistoihin),

5.         tie­to­kan­ta­oh­jel­mat (relaatiotietokantojen hallinta),

6.         sovellusohjelmoinnin ja -suunnittelun tukiohjelmat (editorit, piirto-oh­jel­mat, simulaattorit, debuggerit, projektinhallintaohjelmat ym.),

7.         toimilohkokirjastot,

8.         kaaviosymbolikirjastot sekä

9.         raportointi-, laadunohjaus-, resepti-  ym. erikoistoimintokirjastot.

 

6.6   Konfigurointi

 

Kon­fi­gu­roin­nil­la tarkoitetaan automaatiojärjestelmän tehtävä-orientoitunutta 'sovellusohjelmointia', jota voidaan tehdä kolmella eri periaatteella jär­jes­tel­mäs­tä ja/tai toiminnosta riippuen:

 

-          loh­ko-ohjelmointina,

-          kaavakkeen täyttönä (fill in the blanks) ja/tai

-          vastaamalla kysymysjonoihin.

 

Kon­fi­gu­roin­nil­la pyritään korvaamaan perinteistä lausekielistä ohjelmointia ja si­ten nopeuttamaan ja helpottamaan sovellusohjelmointityötä. Konfigurointi-ter­mi tulee latinakielisistä sanoista con (=liittää yhteen) ja figura (=muoto, osa) ts. kysymys on osien yhteenliittämisestä. Näitä osia kutsu­taan tavallisesti loh­koik­si (siitä nimitys lohko-ohjelmointi) ja toimintatapaa lego-periaatteeksi. Yk­sit­täi­set lohkot toteuttavat säätöteknisen (esim. PID-algoritmi), matemaattisen (esim. signaalien kertolasku), loogisen (esim. OR-toiminto) tms. toiminnon. Loh­kot kytketään toisiinsa joko para­metrien avulla tai graafisesti viivoilla. Vas­taa­vas­ti puhutaan

 

-          käs­ky­lis­ta­muo­toi­ses­ta ja

-          graafisesta konfiguroinnista.

 

Ta­val­li­ses­ti lohko-ohjelmoinnilla toteutetaan kaikki prosessiasemien toiminnot. Sen sijaan esim. raportoinnin konfigurointi pohjautuu tyypillisesti kaavakkeen täyt­tö-tapaan. Kysymysjonoja suositaan vain joissakin järjestelmämerkeissä (esim. TDC 3000) ja monissa PC-valvomo-ohjelmis­toissa.

 

Vaik­ka suurin osa automaation sovellustyöstä voidaan tehdä konfiguroimalla, edel­leen tarvitaan  myös lausekielistä ohjelmointia esimerkiksi joissakin ma­te­maat­ti­ses­ti vaativissa töissä tai uusien laiteajurien ja järjestelmäliityntöjen ke­hi­tyk­ses­sä.

 

 

Ku­va 25. Esimerkki graafisesta konfiguraatiosta.

 

6.7   Toimintojen varmistus

 

Au­to­maa­tion keskeisimpiä tavoitteita on taata kohteen hallittu ja häiriötön toi­min­ta, joten itse järjes­telmä ei saa aiheuttaa toimintakatkoksia eikä vir­he­ti­lan­tei­ta. Tämän vuoksi järjestelmät varmenne­taan usein kahdentamalla kes­kei­set ase­mat ja väylät. Vastaavasti varmentamista l. redundanssia voidaan to­teut­taa limittämällä tehtäviä useammalle asemalle niin, että jonkun aseman vi­kaan­tues­sa sen tehtävät jakaantuvat muille toimintakuntoisille asemille. Tie­to­lii­ken­ne väylillä sisältää runsaasti redundanssia, mm. sanomien re­dun­dant­ti­bi­tit ja sanomien kuittausperiaate. Varmennuksia toteutetta­essa varatoiminnot on priorisoitava, jotta vältetään toimilaitteiden ristiinohjausmahdollisuus. 

 

Suu­rin osa automaatiossa tapahtuvista vioista on peräisin kent­tä­in­stru­men­toin­nis­ta, mutta niitä voidaan käsitellä järjestelmätasolla. Likaantuminen, ku­lu­mi­nen, tukkeutuminen ja materiaalien väsyminen aiheuttavat sekä mitta- että toi­mi­lait­teis­sa vikaantumista ja häiriöitä, jotka edelleen voivat aiheuttaa jär­jes­tel­mään ohjelmoiduissa (takaisinkytketyissä) suljetuissa säätöpiireissä pa­ho­ja­kin vahinkoja.

 

Joil­le­kin antureille on tyypillistä ns. ryömiminen, mikä tarkoittaa sitä, että sen an­ta­ma mittausviesti alkaa vähitellen, usein melko hitaasti, poiketa oikeasta ar­vos­ta. Suljetussa säätöpiirissä tämä merkitsee sitä, että säädin pyrkii vian seu­rauk­se­na korjaamaan poikkeamaa, jota ei todellisuudessa ole olemassa. Ku­vi­tel­laan­pa esimerkiksi painesäiliötä, jonka painemittaus alkaa ryömiä siten, et­tä sen antama paine näyttää todellisesta poiketen liian vähän. Tällöin  toi­mi­lai­te suljetussa piirissä pyrkii korjaamaan mitatun ja halutun arvon välistä poik­kea­maa lisäämällä aina vain enemmän painetta ja tilanne voi johtaa on­net­to­muu­teen ellei sitä havaita ajoissa. Vian havaitseminen valvomosta voi alla han­ka­laa, koska kaikki suureet näyttävät normaaleilta niistä mitattujen suu­rei­den osalta. Ainoa näkyvä asia voi olla prosessin vahvistuksen muuttuminen l. vas­taa­vaan mittausarvoon pääsemiseksi tarvitaan tavallista suurempi oh­jaus­suu­reen arvo.

 

An­tu­rit voivat vikaantua myös yhtäkkisestikin, jonkin materiaalivaurion seu­rauk­se­na. Tällöin mittausviesti joutuu tavallisesti hälytysrajojen ulkopuolelle, jol­loin tilanteesta saadaan hälytys. Muussa tapauksessa vian voi havaita esim. automaatio­järjestelmän trendikuvista epänormaalin nopeana muu­tok­se­na ja/tai prosessin vahvistuksen muutoksena.

 

Toi­mi­lait­teil­le ovat tyypillisiä kulumisesta seuraava tehon väheneminen ja eri­lai­set tukkeumat ja säätöventtiilin ajoittaiset jumiutumiset. Tukkeumat ja ju­miu­tu­mi­set voi havaita valvomosta nopeina muutoksina. Tehon väheneminen voi­daan havaita säädön hidastumisena tai prosessin vahvistuksen muutoksena. Esi­mer­kik­si pumpun pumppaustehon väheneminen voidaan havaita nor­maa­lia hi­taam­pa­na pinnankorkeuden asetusarvon seurantana ja pin­nan­kor­keu­teen näh­den epänormaalin korkeana pyörimisnopeutena. Valvomoon saatava tie­to ei vikatilanteessa välttämättä ole sama kuin toimilaitteen todellinen oh­jaus, vaan usein pelkästään säätimen toimilaitteelle lähettämä viesti.

 

Jois­sa­kin tapauksissa antureiden vikaantumisesta seuraavia vahinkoja on py­rit­ty välttämään asentamalla samaan prosessiin useampia antureita, jolloin nii­den vikaantuminen voidaan havaita mittausarvojen erosta. Mittausten mo­nin­ker­tais­ta­mi­nen on kuitenkin niin kallista, että sitä käytetään vain erittäin tär­kei­den suureiden mittaamisessa esim. ydinvoimaloissa. On kehitelty myös au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mis­sä käytettäviä laskennallisia mene­telmiä, jotka seuraavat pro­ses­sin dynamiikassa tapahtuvia muutoksia ja voivat niiden perusteella il­mais­ta muuten vaikeasti havaittavat vikoja. Nämäkin ovat kuitenkin aika työ­läi­tä ja vaativia ylläpidettäviä ja ne käyttävät runsaasti ala-asemien las­ken­ta­ka­pa­si­teet­tia, joten niitäkin käytetään toistaiseksi vain erikoistapauksissa.


 

7       AUTOMAATION TOTEUTUSVAIHTOEHDOT

 

Täs­sä luvussa tarkastellaan ensimmäiseksi automaation tehtäviä, jotka pro­ses­sin perusajotilanteessa ovat seisokki, käynnistys eli ylösajo, tuotantoajo se­kä pysäytys eli alasajo. Toisena kokonaisuutena tarkastellaan nykyaikaisten di­gi­taa­lis­ten automaatiototeutusten vaihtoehtoja lähinnä teknisten va­lin­ta­kri­tee­rien perusteella. Lisäksi lähemmin tarkastellaan kolmen eri valmistajan yk­sik­kö­sää­ti­miä: Siemens Sipart DR 20, Honeywell UDC 2000 ja Protonic PS. Läh­de­ma­te­riaa­lei­na olivat yritysten (mm. Siemensin, Honeywellin ja Hartman & Braunin) esitteet ja käyttöohjeet.

 

Ny­ky­ai­kai­sen digitaalisen automaatiototeutuksen perusta voidaan rakentaa jol­la­kin/joillakin seu­raavista vaihtoehdoista:

 

-          lo­gii­kat,

-          lo­gii­kat ja erillislaitteet (yksikkösäätimet),

-          lo­gii­kat, erillislaitteet ja PC-valvomo (hajautettu PC-toteutus),

-          suo­ra PC-toteutus,

-          avoi­met järjestelmät,

-          ko­ko­nais­au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mät ja

-          kent­tä­väy­lä­poh­jai­nen automaatioratkaisu.

 

Seu­raa­vis­sa kappaleissa tarkastellaan näitä toteutusvaihtoehtoja sekä niiden so­vel­tu­vuut­ta erityyp­pisiin automatisoitaviin kohteisiin. Tässä jaksossa kes­ki­ty­tään perusautomaatioon yksikkösäätimiin, logiikoihin ja PC-pohjaiseen au­to­maa­ti­oon. Kokonaisautomaatiojärjestelmistä ja kenttäväyläpohjaisesta au­to­maa­tios­ta on omat opintojaksonsa.

 

7.1   Toteutustavan valintaperusteet

 

Harkittaessa automaation toteutusperiaatetta lähtökohtana voidaan pitää ai­na­kin seuraavia teknillisiä valintakriteerejä:

 

-          I/O-pisteiden (lähdöt output ja tulot input) lukumäärä,

 

-          I/O:n laatu (binääri-/analogiamittaukset ja –ohjaukset, yksiarvoiset, bi­nää­ri­set ja erisuuruisilla lukuarvoilla ilmoitettavat, analogiset),

 

-          sää­tö­pii­rien, sekvenssien, ohjaus- ja mittauspiirien lukumäärä, sekä näiden lukumäärien suhde (laskentakapasiteetin ja muistin tarve),

 

-          au­to­ma­ti­soi­ta­van kohteen luonne: turvallisuus- ja

-          käy­tet­tä­vyys­nä­kö­koh­dat, valvonnan ja operoinnin tarve   

 

Näi­den lisäksi automaatiototeutukseen vaikuttavat monet taloudelliset ja ei-tek­nil­li­set seikat, joihin ei tässä yhteydessä puututa (esim. tunnettuus, ai­em­mat liikesuhteet, kotimaisuus, ym. vastaavat kaupankäyntiin liittyvät asiat).

 

Ab­so­luut­ti­sia suositeltavia lukuarvoja edellä esitetyille valintakriteereille ei oi­keas­taan voi antaa, koska ne vaihtelevat eri kohteissa. Sen sijaan asiaa voi­daan tarkastella kvalitatiivisesti (laadullisesti) seuraavien periaatteiden mu­kai­ses­ti:

 

Suu­ri I/O-pisteiden lukumäärä (tuhansia) merkitsee "raskaamman" to­teu­tus­ta­van valintaa, mikä tar­koittaa varsinaisia kokonaisautomaatiojärjestelmiä tai sii­hen verrattavia laitteita. Vastaavasti pie­nempi I/O-pisteiden lukumäärä antaa mah­dol­li­suu­den harkita logiikka-, yksikkösäädin- ja PC-toteu­tusvaihtoehtoja.

 

Jos I/O on luonteeltaan pääasiassa binääristä, lähtökohtana voidaan pitää lo­giik­ka­to­teu­tus­ta, jota täydennetään tarvittaessa yksikkösäätimillä ja muilla eril­lis­lait­teil­la. Näillä laitteilla voidaan hallita hyvinkin suuria I/O-määriä, mutta val­von­nan ja operoinnin mielekäs, keskitetty toteutus vaatii jo varsin koh­tuul­lisil­la­kin I/O-pisteiden lukumäärillä (luokkaa sata tai enemmän) erillisen val­vo­mo­ym­pä­ris­tön (tyypillisesti PC-valvomon). Analogiaohjauksiin ja -mittauksiin pai­not­tu­nut I/O to­teute­taan yleensä digitaalisilla yksikkö- ja ryhmäsäätimillä. Täl­lai­sis­sa tapauksissa voidaan harkita (ainakin periaatteessa) myös suoraa PC-to­teu­tus­ta (PC ohjaa suoraan toimilaitetta, DDC-toteutus), mutta näiden lait­tei­den luotettavuus sekä soveltuvuus teollisuusympäristöön on ainakin tähän saak­ka rajoittanut niiden käyttöä. Teollisuus-PC:t täyttävät vaatimukset "kovon" osalta, mutta hin­takin on silloin 1,5...10-kertainen ja ohjelmistoissa esiin­ty­viin ongelmiin tämä ei tietysti vaikuta.

 

Pien­au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mät, joilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kokonais-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien "kevennettyjä" ja/tai "riisuttuja" versioita, voivat olla myös soveltuva vaihtoehto rajallisen ana­logia­painotteisen I/O:n hallintaan. Sa­moin erityyppiset ns. avoimet järjestelmät, jotka on koottu eri val­mistajien tie­tyn standardin mukaisista tuotteista (esim. VME-väylätuotteet).

 

7.2   Yksikkösäätimet

 

Yk­sik­kö­sää­ti­mel­lä tarkoitetaan itsenäisesti toimivaa säädintä, jonka sää­tö­toi­men­ku­va on suhteellisen kapea. Termi yksikkösäädin ei ole aivan yk­si­se­lit­tei­nen, sillä termejä ryhmäsäädin ja monitoimisäädin käytetään sa­man­tyyp­pi­sis­tä laitteista. Yhdellä säätimellä voidaan toteuttaa useita erillisiä säätöpiirejä ja sää­tö­pii­ris­sä voidaan käyttää useita säätötapoja. Yksikkösäätimet koostuvat oh­jel­mis­tos­ta, prosessorista ja akkuvarmennetusta muistista.

 

Ny­kyi­set digitaaliset yksikkösäätimet ovat kehittyneet analogiasäätimien poh­jal­ta, joten niillä voidaan toteuttaa vähintään kaikki samat toiminnot kuin ana­lo­gia­sää­ti­mil­lä. Digitaalisissa yksikkösäätimissä toiminnot toteutetaan oh­jel­mal­li­ses­ti, mikä on mahdollistanut toimintojen lisäämisen ja mo­ni­puo­lis­ta­mi­sen.  Yleensä yksikkösäätimet sisältävät ainakin P-, PI- ja PID  sää­tö­toi­min­not, usein lisäksi esim. sarja- ja suhdesäädöt. Osa yksikkösäätimistä on va­rus­tet­tu säätö- ja trendinäytöillä. Yksikkösäätimet sisältävät sar­ja­väy­lä­lii­tän­nän ylem­män tason järjestelmiin ja PC-valvomoihin. Sarjaväyläliitännän avulla voi­daan muodostaa isompia kokonaisuuksia. Yksikkösäätimiin kuuluu myös it­se­diag­nos­tiik­ka. Sumealla logiikalla toimiva yksikkösäädin soveltuu erityisesti epä­li­ne­aa­ri­siin, ajasta riippuviin järjestelmiin, joita ei voida hallita täsmällisillä ma­te­maat­ti­sil­la malleilla.

 

Sää­ti­men “ohjelmointi”  (konfigurointi, määrittely) tapahtuu joko omalla näp­päi­mis­töl­lä taskulaskimen tapaan tai tavallisella PC-koneella. Monipuolisimmat sää­ti­met ovat vapaasti ohjelmoitavia laitteistoja, joihin valmistajan laatimien oh­jel­ma­loh­ko­jen avulla määritellään sovellukseen halutut toiminnot. Erilaisten sää­tö- ja matematiikkalohkojen lisäksi käytettävissä on yleensä myös joitakin oh­jel­moi­ta­vien logiikoiden toimintoja. Joissakin säätimissä käyttäjä voi itse oh­jel­moi­da vapaasti lisää erilaisia toimintoja (omia lohkoja).

 

Pe­rin­tei­ses­ti säätimen virityksen ovat suorittaneet kokemusta omaavat hen­ki­löt. Mikroprosessoritekniikan myötä säätimiin on liitetty erilaisia automaattisia vi­ri­tys­me­ne­tel­miä, joilla viritystoimintaa voidaan helpottaa ja säästää aikaa. Au­to­maat­ti­vi­ri­tyk­sel­lä hyviin tuloksiin päästään kuitenkin vain tietyissä olo­suh­teis­sa, joten automaattivirityksen merkitys on kuitenkin edelleen lähinnä avus­ta­vaa. Yleisimmin ovat käytössä automaattiviritykset, joissa säädin laskee käyt­tä­jän käskystä säätöparametrit säätämästään prosessista. Lasketut oh­je­ar­vot annetaan käyttäjälle ohjearvoiksi tai ne sijoitetaan automaattisesti uusik­si viritysparametreiksi. Kehittyneimmissä laitteissa on myös mahdollisuus vi­ri­tyk­sen käynnistämiseen erilaisista muutostiloista (sopeutuvuus muutoksiin, adap­tii­vi­suus). On havaittu, että yksi viritysmenetelmä ei sovellu kaikkiin ti­lan­tei­siin. Sen vuoksi viritysjärjestelmä saattaa sisältää useita eri vi­ri­tys­me­ne­tel­miä.

 


Siemens Sipart DR 20

SIPART DR 20 kuuluu Siemensin yksikkösäädinperheeseen. Laitteen pe­rus­ver­sio soveltuu lähes kaikkiin prosessiteollisuuden, kone- ja laitevalmistuksen sää­tö­tar­pei­siin. Säädin sisältää ohjauspiirin, johon on valmiiksi ohjelmoitu eri­lai­sia säätö- ja signaalinkäsittelyalgoritmeja.

 

Rakenteeltaan  SIPART DR 20 on modulaarinen eli sen rakennetta voidaan muut­taa ja toiminta-aluetta laajentaa uusilla komponenteilla. Laitteen pe­rus­ko­koon­pa­noon sisältyy:

 

-          2 kpl analogiatuloja 4-20 mA tai 0-20 mA,

-          1 kpl binääritulo 24V,

-          1 kpl analogialähtöjä 4-20 mA tai 0-20 mA ja

-          1 kpl binäärilähtö 24V.

 

Sää­tä­jän lähtösignaalit täytyy tarvittaessa sovittaa toimilaitteelle. Tärkeimmille toi­mi­lai­te­tyy­peil­le käytetään kahta säätäjätyyppiä: 3-pistesäätäjä sähköiselle toi­mi­lait­teel­le ja jatkuva säätäjä pneumaattisille ja hydraulisille toimilaitteille. Epä­jat­ku­vas­ti kytkeviä 2- ja 3-pistesäätäjiä käytetään ohjaamaan releitä, kon­tak­to­rei­ta tai tyristorikytkimiä, jotka kytkevät sähköisiä lämmitys- ja jääh­dy­tys­te­ho­ja. laitteeseen voidaan asentaa neljä signaalinmuunninyksikköä. Ana­lo­gia-tuloille on kaksi pistokepaikkaa, joihin voidaan liittää:

 

-          tu­lo­mo­duu­li elektronisella potentiaalierotuksella 1 kpl binäärilähtö 24V,

-          tu­lo­mo­duu­li vastusanturille ja

-          tu­lo­mo­duu­li PT100 - vastustermometrin liittämiseen.

 

Bi­nää­ri­tu­loil­le on 1 pistokepaikka, johon voidaan liittää:

 

-          re­le raja-arvolähdöille,

-          s-lähtö neljän binäärilähdön kautta ja

-          li­sä­tu­lo ohjelman syötön lukitsemiseen.

Yk­si pistokepaikka on varattu sarjaliityntäyksikölle. Sarjaliityntäyksikön avulla sää­din voidaan liittää ylemmän tason automaatiojärjestelmiin, pro­ses­si­tie­to­ko­nee­seen, logiikkaan tai PC-tietokoneeseen. Sarjaliityntäkortin avulla sää­ti­meen voidaan tuoda ulkoisia parametri-, rajakytkin- tai prosessisuuretietoja ja se voi lähettää esim. ulkoisia ohjauksia. Ylemmän tason väylään voidaan liit­tää enimmillään 32 säätäjää.

 

Sää­tä­jäl­lä operointi tapahtuu selkeiden "lyhytliike"-painikkeiden avulla, jous­ta­van kytkentälevyn välityksellä. Säätäjän prosessori seuraa painikkeita rin­nak­kais­muo­dos­sa, joten useamman painikkeen samanaikainen painaminen on sal­lit­tua. Etupaneelissa on aktivoituna eri toimintojen edellyttämät painikkeet ja näytöt. Siemens Sipart DR 20 on esitetty kuvassa 26.

 

 

Ku­va 26. Siemens Sipart yksikkösäädin.

 

Sää­ti­men parametrointitasolle pääseminen on tehty hankalaksi, jotta pa­ra­met­re­ja ei näppäilyvirheen seurauksena voitaisi muuttaa vahingossa. Parametrien muu­tos­ti­laan pääsemiseksi on tehtävä useampia toimenpiteitä lyhyessä ajas­sa. Muussa tapauksessa laite siirtyy automaattisesti takaisin pro­ses­si­käyt­töön.

 

Eri­lais­ten säätötehtävien toteuttamiseksi on säätimen muistissa suuri joukko val­mii­ta toimintoja. Toimintojen valitsemiseksi ei tarvita ohjelmointikokemusta, sil­lä kaikki asettelut tehdään laitteen etupaneelista ilman erityistä oh­jel­moin­ti­lai­tet­ta. Valmis tehtävänasettelun mukainen ohjelma tallentuu datamuistin py­sy­vään osaan virtakatkoksilta suojatuksi.

 

Honeywell UDC 3000

 

Honeywellin UDC 3000 yksikkösäädin on digitaalinen mik­ro­pro­ses­so­ri­poh­jai­nen yksikkösäädin. Säätimeen on ohjelmoitu suuri joukko erilaisia säätöä tu­ke­via algoritmeja. Säätimen näyttö on selkeä ja näkyvät opastetekstit hel­pot­ta­vat käyttöä. Säätimen käyttöönotto on helppoa, koska säädin kysyy kohta koh­dal­ta tarvittavat tiedot englanniksi (kysymysjonoperiaate). Mahdollisia so­vel­lus­koh­tei­ta ovat erilaiset prosessien säätötehtävät. Kuvassa 28 on esitetty UDC 3300 yksikkösäätimen etupaneeli.

Ku­va 28. Honeywell UDC 3300 yksikkösäätimen etupaneeli

 

Ho­ney­well UDC 3000:n mitat ovat 96·96·191 mm eli säädin voidaan sijoittaa hy­vin pieneen tilaan. Etupaneeli on pöly- ja vesisuojattu standardin IP54 mu­kaan. Säätimen etupaneelissa on digitaalinen kaksoisnumeronäyttö. Näytössä on myös patsasnäyttö säätöpoikkeaman visualisointiin. Kun näyttö on VIH­REÄ, prosessi on säädössä ja kun näyttö on PUNAINEN, on poikkeama ± 10 % säätöalueesta.

 

Tie­to­lii­ken­ne­yh­teys säätimen ja prosessin välille voidaan toteuttaa esimerkiksi tavallisella RS 422/485-liitynnällä.

 

Tu­lo­vies­ti­tyyp­pe­jä on useita: mA-, mV- ja jänniteviestejä logiikka- ja moot­to­ri­käy­töil­le. Lähtöviestityyppeinä käytetään analogia- (2 kpl) ja binäärilähtöjä (3 kpl). Säätimessä on myös kolmipistesäätömahdollisuus.

 

Hä­ly­tyk­set voidaan määritellä 2 kpl kullekin konfiguroitavalle mittausarvolle tai poik­kea­mal­le. Lisäksi voidaan asettaa hälytykset asetusarvoille ja läh­tö­vies­til­le.

 

Mah­dol­li­sia säätöalgoritmeja ovat perinteiset P-, Pl-, PD- ja PID-säädöt. Sää­ti­mel­lä on mahdollista toteuttaa myös kaskadisäätö, suhdesäätö ja vah­vis­tus­tau­lu­koin­ti kahdella eri vahvistuksen arvolla (muuttuvavirityksinen ns. gain sche­du­ling –säätö).

 

UDC 3000:n konfigurointi tapahtuu säätäjässä olevien funktionäppäimien kaut­ta. Säätimessä on selkeä, vaihe vaiheelta etenevä ohjeistus kon­fi­gu­roin­ti­apu­na.

 

Seu­raa­vas­sa kuvataan konfiguroinnissa käytettävien funktio-näppäinten toi­min­to­ja sekä selvitetään UDC 3000:n konfigurointia yleisesti.

 

Etu­pa­nee­lis­sa on kaksi numeronäyttöä:

 

Ylä­näyt­tö osoittaa normaalitoiminnassa mittausarvoa neljällä numerolla. Kon­fi­gu­roi­ta­es­sa se osoittaa parametrien numeroarvoja ja valittavia toi­min­to­ja.

 

Ala­näyt­tö osoittaa normaalitoiminnassa asetusarvoa, tai säätimen ol­les­sa käsiajolla lähtöviestiä (%). Säädintä konfiguroitaessa alanäyttö osoit­taa konfigurointiryhmiä ja niiden alakohtia.

 

Pai­nik­keet:

 

SET UP -painikkeella saadaan säädin konfigurointitilaan, jolloin sen toimintoja voi­daan muutella. Haluttu konfigurointiryhmä valitaan selaamalla valintoja.

 

Kun konfigurointiryhmä on valittu SET UP – painikkeella, valitaan FUNC – pai­nik­keel­la ryhmän alakohdat. Kun FUNC - painiketta painetaan nor­maa­li­toi­min­nas­sa ilman edeltävää SET UP-painallusta, vaihtuu käytettävä säätöpiirin ase­tus­ar­vo (esim. paikallinen/ulkoinen tai paikallinen 1/paikallinen 2). Jos käyt­töön on konfiguroitu vain yksi asetusarvo, ei vaihtoa tietenkään tapahdu.

 

NUO­LI YLÖS/ALAS-painikkeilla muutetaan normaalitoiminnassa asetusarvoa, kä­si­toi­min­nos­sa ohjausta tai konfiguroitaessa toimintavalintoja ja parametrien nu­me­ro­ar­vo­ja.

 

LOWR DISP-painikkeella saadaan alanäyttöön vaihdeltua alla luetellut ja se­li­te­tyt keskeiset kirjainyhdistelmät ja niitä vastaavat numeroarvot. Painikkeella saa­daan lisäksi palautettua säädin konfigurointitilasta normaalitoimintaan.

 

OUT                - lähtöviesti %,

SP                   - asetusarvo,

2SP                - toinen paikallinen asetusarvo,

RSP                - ulkoinen asetusarvo,

1IN                  - tuloviesti 1 eli mittausarvo,

2IN                  - tuloviesti 2 eli ulkoinen asetusarvoviesti,

CSP                - tietokoneasetusarvo,

DEV                - säätöpoikkeama ja

PID­SETX       - säätöparametrit.

 

 

Säätötoiminnon vaihto automaatti- ja käsiajolle tapahtuu MAN/AUTO-pai­nik­keel­la. AUTO - alanäytössä asetusarvo insinööriyksikköinä.  MAN - ala­näy­tös­sä lähtöviesti prosentteina.

 

AU­TO TUNE-näppäin käynnistää säätöparametrien (PID-arvojen) au­to­maat­ti­sen virityksen.

 

RUN HOLD –painike käynnistää tai pysäyttää asetusarvorampin tai oh­jel­ma­sää­dön etenemisen ja palauttaa konfiguroitaessa muutettavana olevan nu­me­ro­ar­von lähtö-arvoonsa.

 

Kon­fi­gu­roin­ti on lohkorakenteinen. Konfigurointiryhmiä on 13 kpl ja ne löytyvät SET UP -painikkeen alta. Konfigurointiryhmien alla on seuraavia kon­fi­gu­roi­ta­via tekijöitä: viritysparametrit, asetusarvoramppi/ohjelmasäätö, automaatti-vi­ri­tys, säätöalgo­ritmit, tuloviesti 1/mittausarvo, tuloviesti 2/ulkoinen asetusarvo, sää­tö­pa­ra­met­rit, väyläliitäntä, hälytysparametrit ja kalibrointi­toiminnot.

 

 

7.3   Logiikat

 

Puhuttaessa logiikoista tarkoitetaan nykyisin lähes poikkeuksetta oh­jel­moi­ta­via logiikoita. Muutkin logiikkatoteutukset (rele- ja langoitetut logiikat) ovat kui­ten­kin edelleen käytössä joissakin erikoistapauksissa kuten sellaisia lukituksia ja suojauksia toteutettaessa, joissa vaaditaan erittäin suurta nopeutta ja luo­tet­ta­vuut­ta. Seuraavassa keskitytään kuitenkin pelkästään ohjelmoitaviin lait­tei­siin.

 

Oh­jel­moi­ta­va logiikka voidaan määritellä seuraavasti:

 

Oh­jel­moi­ta­va logiikka on laite, joka koostuu tuloista, lähdöistä, kes­kus­yk­si­kös­tä, muistista ja jännitteen syöttöyksiköstä. Se toteuttaa ohjaustehtäväänsä suo­rit­ta­mal­la muistiin ohjelmoidut käskyt keskusyksikkönsä avulla. Perustana käy­te­tään tulotietoja ja päättelyt ohjataan lähtöihin.

 

Ge­ne­ral Motors toi markkinoille ensimmäisenä muistiin ohjelmoitavan lo­giik­ka­lait­teen jo 60-lu­vulla ja sen jälkeen laitteet ovat yleistyneet nopeasti. Rat­kai­se­va­na etuna ohjelmoitavilla laitteilla muihin toteutuksiin verrattuna on tietenkin jous­ta­va ja nopea muutosten teko. Mikroelektroniikan nopea kehitys 70- ja 80-lu­vuil­la on muokannut ohjelmoitavia logiikoita yhä monipuolisemmiksi ja laa­jim­mat logiikkajärjestelmät muistuttavatkin nykyisin automaatiojärjestelmiä ja ra­ja näihin on näin hämärtymässä. Ehkä ratkaisevimpana erona voidaan edel­leen pitää valvomotoimintojen toteu­tusta ja binäärisen informaation käsittelyyn pai­not­tu­nut­ta laskentakapasiteettia.

 

Pe­rus­muo­dos­saan ohjelmoitava logiikka sisältää seuraavat osat (kuva 30):

 

-          tuloyksiköt (tulosovitus),

-          läh­tö­yk­si­köt (lähtösovitus),

-          kes­kus­yk­si­kön (CPU, Central Processing Unit),

-          oh­jel­ma­muis­tin,

-          jän­nit­teen syöttöyksikön ja

-          oh­jel­moin­ti­lait­teen.

 

 

Ku­va 30. Ohjelmoitava logiikka.

 

 

Viestit tuodaan logiikkaan tuloyksiköiden kautta, joissa tapahtuu jännitteen so­vi­tus (24 V DC, 220 V AC ->5 tai 10 V DC), potentiaalierotus sekä häiriöiden vai­men­nus. Lähtöyksiköt ohjaavat toimi­laitteita (tyypillisesti binäärinen pääl­le/pois ohjaus), joissa tarvittavat tehot voivat vaihdella mW:sta kW:hin. Kyt­ki­mi­nä lähtöyksiköissä käytetään relekoskettimia, transistoreja ja triakkeja.

 

Kes­kus­yk­sik­kö suorittaa ohjelmamuistissa olevien ohjeiden ja apumuistissa ole­vien tilatietojen mu­kaisesti jatkuvaan ohjelmakiertoon perustuvaa toi­min­taa. Keskusyksikkö voi olla toiminnaltaan pyyhkäisevä tai reaaliaikainen.

 

Pyyh­käise­väs­sä logiikassa toiminta tapahtuu kolmessa vaiheessa:

 

-          luku (input): luetaan tuloliitännät apumuistiin,

 

-          oh­jel­ma­jak­so: keskusyksikkö käy läpi ohjelmamuistin käyttäen hy­väk­si lukujakson aikana apumuistiin luettuja tiloja ja

 

-          kir­joi­tus (output): kirjoitetaan ohjelman tuloksena saadut liitäntätiedot läh­tö­pii­riin.

 

Oh­jel­ma­kier­rok­sen aikana ei voida suorittaa muutoksia, mistä johtuu pyyh­käi­se­vän logiikan hitaus. Ohjelmankiertoaika voi olla kiinteä tai vaihteleva.

 

Re­aa­li­ai­kai­set logiikat eivät sisällä apumuisteja, vaan I/O muuttuu todellisen ti­lan mukaan. I/O:n tila voi muuttua myös ohjelmajakson aikana, joten lo­giik­ka­kaa­vio­esi­tys ei päde tarkalleen. Tästä voi olla seurauksena toiminnan ajoi­tuk­ses­ta johtuvia loogisia virheitä eli hasardeja, jotka kuitenkin voidaan välttää huo­lel­li­sel­la ohjelmointi- ja ohjelmantestaustyöllä.

 

Lo­gii­kan tiedonsiirrossa sisäinen tiedonsiirto tapahtuu sisäistä, laitekohtaista väy­lää pitkin.  Ulkoisessa tiedonsiirrossa käytetään yleisstandardin mukaan RS-232-kaapelia jänniteviestille ja RS-422-kaapelia virtaviesteille. Logiikoiden vä­li­seen tiedonsiirtoon käytetään yleensä verkkoja. Ohjelmoitavia logiikoita ver­kot­ta­mal­la saadaan aikaan vaativiakin automaatiotoimintoja, mutta yleensä hal­vem­pi vaihtoehto on kuitenkin yksi suuri logiikka kuin useita pieniä ver­kos­sa. Käytetyimpiä logiikkaverkkoja ovat Siemensin Sinec L1 ja H1, Allen-Brad­leyn Datahighway- sekä Modiconin Modbus -verkot. Logiikkaverkkoja voidaan muo­dos­taa myös sarjamuotoisella RS-232- tai RS-422-kaapeliyhteydellä, mi­kä on yleisin tapa liitettäessä erimerkkisiä logiikoita toisiinsa.

 

Lo­giik­ko­jen ohjelmointi tapahtuu omalla ohjelmointikielellä. Ohjelmointikielissä on tavallisesti käytössä loogiset operaa­tiot (JA, TAI, EI-TAI, POIS SULKEVA TAI, ...), laskurit, ajastimet, siirtorekisterit sekä vaihtelevasti eri­laisia eri­kois­toi­min­to­ja (esim. tilakoneet).

 

Oh­jel­moin­ti­kie­let ovat laitekohtaisia ja ne voivat olla:

 

1) tikapuumuotoista

 

 

 

2) käskylistamuotoista

 

 

3) kaaviomuotoista

 

 

 

4) askelgraafimuotoista (askelohjaukset)

 

 

tai

 

5) strukturoitua tekstiä (muistuttaa tavallista ohjelmoinnin lausekieltä)

 

Yleen­sä logiikkojen ohjelmointitavat ja -kielet ovat käskyvalikoimaltaan melko sup­pei­ta, joten niiden oppiminen ei ole hankalaa, mikäli omaa yleiset val­miu­det loogisen tiedon ja päättelyn käsittelyyn.

 

Oh­jel­moi­ta­vien logiikkojen käyttöä rajoittavat nykyisinkin vielä puutteet yh­te­ne­vien standardien käytössä sekä ohjelmiston luotettavuuden vaikea arviointi. Pa­ran­nus­ta tilanteeseen on kuitenkin luvassa: automaatiostandardi IEC-1131 tar­ken­tuu ja samalla myös sen käyttö on yleistymässä.

 

Lo­gii­koi­ta ohjelmoidaan joko off-line, jolloin toiminnot ohjelmoidaan oh­jel­moin­ti­lait­teen muistiin etukäteen ja otetaan sieltä käyttöön, kun ohjelma on valmis, tai on-line, jolloin ohjelmointi tapahtuu logiikan toiminnan aikana suoraan kes­kus­muis­tiin. Off-line-ohjelmointi ei kuormita toimivaa yksikköä ja se voidaan tes­ta­ta erikseen ennen varsinaiseen toimintaan siirtoa. On-line-ohjelmointi mah­dol­lis­taa nopeat muutokset ohjelmaan toiminnan aikana, mutta voi olla ris­ki­al­tis­ta. Yleensä ohjelmankehitys tapahtuu RAM-muistissa (Random Access Memory, nopea hakumuisti), mikä mahdollistaa kehityksen nopeuden. Käyt­töö­no­ton jälkeen ohjelma siirtyy ROM-muistiin (Read Only Memory, vain lu­vun ei suoraa tallennusta mahdollistava muisti), mikä takaa ohjelman hyvän säi­ly­vyy­den.

 

PC on nykyisin tavallisin ohjelmointilaite. Ohjelmistosta riippuen PC:tä voi­daan käyttää logiikkakuvien ja kaavioiden piirtämiseen, käskylistojen te­ke­mi­seen sekä ohjelmistojen dokumentointiin ja kommentointiin. Kehittyneempien oh­jel­moin­ti­me­ne­tel­mien kehittäminen on helppoa.

 

Eril­li­nen käsiohjelmointilaite näyttää yhden ohjelmarivin kerrallaan. Ohjelma kir­joi­te­taan siinä tavallisesti käskylistana käsky kerrallaan logiikan muistiin ei­kä siihen voida lisätä kommentteja. Ohjelman tallennusmahdollisuudet tällöin ovat yleensä heikot ja dokumentointi jää yleensä käsityön varaan. Kä­si­oh­jel­moin­ti­lai­te soveltuu kunnossapidon seurantavälineeksi. Sen kä­si­oh­jel­moin­ti­lait­teen avulla voidaan tutkia logiikan tulojen, lähtöjen ja apumuistien tiloja se­kä muuttaa ajastimien ja laskurien asetusarvoja. Käsiohjelmointilaitetta käy­te­tään yleensä, jos ohjelman koko on alle yhden kilotavun. Kä­si­oh­jel­moin­ti­lait­teet ovat yleensä laitekohtaisia tai soveltuvat käytettäväksi vain yhden val­mis­ta­jan logiikoiden kanssa.

 

Näyt­tö­ruu­tu­poh­jai­sis­sa ohjelmointilaitteissa ohjelma kirjoitetaan suoraan lo­giik­ka­kaa­vio­na tai kosketinkaaviona. Myös käskylistoja voidaan kirjoittaa. Mo­ni­mut­kais­ten toimintojen toteuttamista varten on valmiita kirjasto-ohjelmia. Oh­jel­ma voidaan tallettaa ja siihen voidaan lisätä kommentteja. Nämäkin oh­jel­moin­ti­lait­teet ovat yleensä laitekohtaisia, mutta monet niistä ovat yh­teen­so­pi­via PC-mikrotietokoneiden kanssa, jolloin tietoa voidaan siirtää PC:n ja oh­jel­moin­ti­lait­teen välillä.

 

Oh­jel­moi­ta­val­la logiikalla toteutetaan tyypillisesti askeleittain etenevää oh­jaus­ta, varmistuksia, lukituksia ja suojauksia. Pienillä I/O-määrillä varustettuja oh­jel­moi­ta­via logiikoita käytetään esimerkiksi pienten koneiden (pakkauskoneet ym.) ohjauksessa. Suurempia ja monipuolisempia logiikoita käytetään eri­lai­sis­sa prosessiteollisuutta vastaavissa  kohteissa kuten meijereissä ja veden-puh­dis­ta­mois­sa, jotka sisältävät jonkin verran jatkuvaa ohjausta ja säätöä loo­gis­ten toimintojen lisäksi. Nykyään ohjelmoitavat logiikat hoitavat usein eri­lais­ten koneiden ohjauksen ja niiden yläpuolella on PC-tietokoneet, joiden avulla on toteutettu valvomotoiminnat. Ohjelmoitavia logiikoita käytetään myös kor­vaa­maan kokonais-automaatiojärjestelmiä pienehköissä sovelluksissa.

 

7.4   PC-pohjainen automaatioratkaisu

 

PC-pohjaisen automaation ohjelmistotarjonta on kasvanut erittäin nopeasti 80-lu­vun lopulta lähti­en. Alunperin DOS-käyttöjärjestelmään pohjautuvat jär­jes­tel­mät ovat saaneet rinnalleen Unix-, OS/2- ja Windows-poh­jaisia versioita ja nii­den käyttötarkoitus on laajennut tiedonkeruujärjestelmistä valvomo-oh­jel­mis­toik­si ja nähtävästi myös enenevässä määrin suoriin toteutuksiin (PC oh­jaa suo­raan toimilaitetta), joskin näiden luotettavuuskysy­mykset ovat ainakin tä­hän saakka rajoittaneet käyttöä.

 

Täs­sä luvussa tarkastellaan PC-automaatiojärjestel­män ominaisuuksia, ker­ro­taan sovelluksen luomisesta sekä esitellään sovelluksen käyttöä eli operointia. PC-automaatiojärjestelmä ei tavallisesti voi toimia yksin pro­ses­sin­oh­jauk­ses­sa, vaan se tarvitsee useimmiten toimiakseen jonkin erillislaitteen esim. lo­gii­kan apua.

 

IBM aloitti PC- teknologian kehittämisen 1980-luvun alussa toimistoja ja työ­paik­ko­ja varten ajatuksena että jokaisen pöydällä on ennenpitkää oma hen­ki­lö­koh­tai­nen tietokone. Koska PC määrittely tehtiin täysin avoimeksi ja jul­ki­sek­si se mahdollisti muidenkin yritysten kuin IBM:n aloittaa määrittelyn mukaisen tie­to­ko­neen valmistuksen ja markkinoinnin. Tämä synnytti kokonaan uuden teol­li­suu­den sekä tietokoneiden että niiden oheislaitteiden valmistuksessa. Oh­jel­mis­to­puo­lel­la Microsoft ja Windows on saavuttanut myös ristiriitaisia tun­te­muk­sia herättävän valta-aseman. Toisaalta Windows-käyttöjärjestelmän val­ta-asema PC-maailmassa on mahdollistanut laajan  so­vel­lus­oh­jel­ma­teol­li­suu­den syntymisen ja kasvun.

 

PC-teknologian ilmeinen houkuttavuus myös automaatiosovelluksiin perustuu:

avoi­muu­teen,

avoi­muu­den johdosta siitä on kehittynyt main stream-teknologia, joka tar­jo­aa halpaa ja monipuolista laitteisto- ja ohjelmistoteknologiaa,

laajan levinneisyyden takia käyttöliittymät ja monet sovellusohjelmistot ovat tuttuja toimisto- ja kotiympäristöstä.

 

Tiedonkeruusovelluksissa PC:n rooli on vain tiedon kerääminen prosessista ja aineiston kä­sittely sekä havainnollinen esittäminen. Usein näin orientoituneista sovelluksista käytetäänkin nimi­tystä mittausohjelmisto. PC:n käyttö mittauksissa on toteutuksena usein edullisempi kuin ns. data­loggerin (erillinen tiedonkeruulaite) käyttö.

 

PC-valvomosovelluksissa siirretään tietoa myös prosessiin päin (esim. yksittäiset ohjaukset ja ase­tusarvotiedot). Varsinaiset säädöt ja ohjaukset toteutetaan kuitenkin erillisissä yksiköissä (logiikat, yksikkösäätimet) ja prosessiliitäntä on siten hajautettu. Tällainen PC:n valvomokäyttö on yleisin tapa käyttää PC:tä auto­maa­tiossa. Nykyaikaiset PC-pohjaiset valvomo-ohjelmistot ovat monipuolisia verkkojärjestelmiä, joilla voidaan toteuttaa joko suora keskitetty PC-automaatiojärjestelmä tai hajautettu automaatioratkaisu (mukana erillislaitteita kuten yksikkösäätimiä ja logiikoita, kuva 31).

 

Kuva 31. Hajautettu PC-automaatioratkaisu.

 

Suorassa tietokonesäädössä (DDC) käytetään tarkoitukseen kehitettyjä liitäntäkortteja prosessi-I/O:n toteutukseen sekä valvomo-ohjelmistoa, jossa on tarvittavat loogisten operaatioiden ja sää­tö­algoritmien konfigurointimahdollisuus. Tällainen PC:n käyttötapa tulee kysymykseen lä­hin­nä pienis­sä automatisoitavissa kohteissa, jotka eivät ole turvallisuuden kan­nal­ta kriittisiä ja joissa käyttöhäi­riöt eivät aiheuta suuria ongelmia eivätkä kus­tan­nuk­sia. Toteutuksena suora PC-säätö on usein varsin edullinen vaih­to­eh­to. Ohjelmistoissa on lisäksi vakio-ominaisuuksina tie­don­ke­ruu­mah­dol­li­suus, säätöominaisuudet, ohjaustoiminnat ja trendinäytöt. Lisäksi on mah­dol­lis­ta laajentaa kokonaisuutta erilaisilla erikseen ostettavilla analyysi, si­mu­loin­ti-, materiaalihallinta- ja tarvelaskentaohjelmisto­paketeilla.

 

PC-laitteiden osalta erotetaan toimisto-PC:t ja teollisuus-PC:t. Edelliset ovat kai­kil­le tuttuja jo­ka­päiväisiä työkaluja, joita ei ole rakennettu vaativiin ym­pä­ris­töi­hin. Teollisuuskäytössä PC jou­tuu usein alttiiksi kosteudelle, läm­pö­ti­la­vaih­te­luil­le, pölylle, tärinöille ja iskuille sekä häiriölliselle jännitesyötölle. Tällöin eri­tyi­ses­ti kortinreunaliittimet sekä levy- ja levyke-asemat vikaantuvat hel­posti. Hait­to­ja on torjuttava suojaamalla koneet ympäristöhaitoilta tai hankittava vai­kei­ta olo­suhteita paremmin kestävä laite. Teollisuus-PC:ssä on kestävämmät ra­ken­ne-ratkaisut:

 

ko­te­loin­nil­la suojatut kortit ja levyt,

me­kaa­ni­ses­ti kestävämmät liittimet,

tä­ri­nän­vai­men­nus­me­ka­nis­me­ja kovalevylle,

ke­raa­mi­sia komponentteja,

suo­jat­tu operointinäppäimistö (kalvonäppäimistö),

tä­ri­nä­suo­jat­tu 20`` näyttö ja

lu­kit­ta­vat (tietosuojan kannalta paremmat) levyke- ja CD-ROM-ase­mat.

 

Teol­li­suus-PC:t on lisäksi suunniteltu modu­laarisiksi (helposti vaihdettavista yk­si­köis­tä koostuvaksi), jolloin korttien ja kovalevyjen vaihto on nopeaa. Teol­li­suus-PC:t varustetaan usein myös paremmin vaihtelevaa sähkönsyöttöä kes­tä­vik­si ja ne liitetään usein UPS-yksikköön (Uninterrable Power Supply), joka si­säl­tää akkuja ja vaihtosuuntaajia ja mahdollistaa laitteen toiminnan säh­kö­kat­kon aikana. Herkästi rikkoutuvan pyörivän kovalevymuistin tilalla käytetään myös esimerkiksi ns. flash-muistia, joka on kalliimpi mutta ei sisällä lainkaan liik­ku­via ja kuluvia osia.

Ohjelmistoja ovat tähän saakka hallinneet DOS-käyttöjärjestelmään perustuvat tuotteet, joissa on auto­maatiosovellusten vaatimat piirteet:

 

moniajo (monen ohjelman yhtaikainen suorittaminen),

suojaus (eri ohjelmat eivät saa häiritä toisiaan ja käyttää samaa muistialuetta) ja

priorisointi (ohjelmien tärkeysjärjestys ja tärkeyttä vastaava muistin ja keskusyksikköajan jako eri ohjelmien kesken).

 

Nämä piirteet on toteutettu vanhemmissa järjestelmissä joko DOSin käyttöjärjestelmälaajennusten avulla (esim. Top View-, Desq View- ja Mondrian-tuotteilla) tai siten, että vain konfigurointi (ohjelmallinen määrittely) tehdään DOS- käyttöjärjestelmän alaisuudessa ja itse sovelluksen ajo tapahtuu jonkin reaaliaikakäyttöjärjestelmän alaisuudessa. Uudemmat valvomo-ohjelmistot toimivat usein kokonaan jonkin paremmin moniajoon pystyvän käyttöjärjes­telmän kuten Unixin tai OS/2:n alaisuudessa. Myös Windows-järjestelmän (erityisesti Windows NT:n) alaisuudessa toimivia ohjelmistoja on tarjolla, mutta tähän saakka niissä on esiintynyt jonkinverran ongelmia. Kokemuksia näistä val­vomo-ohjel­mis­toista on vielä toistaiseksi rajoitetusti.

 

Konfiguroinnin osalta on tarjolla pitkälti samankaltaisia ratkaisuja kuin varsinaisissa kokonaisautomaatio­jär­jestelmissäkin. Tyypillisesti ohjelmat sisältävät piirtotyökalut erilaisille kaavioille sekä joko käsky­listan muodossa tapahtuvan tai graafisesti toteutetun lohko-ohjelmoinnin. Kysymyslista-muotoista konfigurointia käytetään myös edelleen. Tehtävien välinen kommunikointi (tiedonvaihto) on tavalli­sesti hoidettu jonkin kiinteäkokoisen tietokannan kautta.

 

PC-valvomo-ohjelmistot poikkeavat toisistaan sekä ominaisuuksiensa että hintansa puolesta huo­mattavasti ja valikoima alkaa olla todella mittava. Ohjelmiston valintaperusteissa kannattaa pai­not­taa kokemuksia valmiista sovelluksista enemmän kuin tarjolla olevia ominaisuuksia.

 

Na­tio­nal Instrumentsin Lookout-ohjelmisto on hyvä esimerkki toimivasta ja help­po­käyt­töi­ses­tä PC-automaatiosovellutukses­ta. Ohjelmisto toimii Windows ym­pä­ris­tös­sä. Se voidaan kytkeä esimerkiksi ohjelmoitaviin logiikoihin ja pe­rin­teis­ten automaatiojärjestelmien I/O:hon. Tyypillisiä sovelluskohteita löytyy eri­lais­ten teollisuusprosessien tarkkailu- ja valvontatehtävistä, sekä toisaalta eri­lai­sis­ta säätö- ja eräajosovellutuksista. Eräajolla tarkoitetaan jaksottaista, tie­tyn systemaattisen kaavan mukaista tuotantoa, esim. sellun eräkeittoa.

 

Loo­kou­tin avulla voidaan tuottaa vähällä vaivalla erilaisia graafisia näyttöjä tuo­tan­to­pro­ses­sis­ta. Prosessin hallinnan kannalta merkittävät tekijät kuten mit­ta- ja prosessilaitteet, erilaiset katkaisijat, luku- ja kuvanäytöt on helppoa luo­da ja ottaa käyttöön. Sovellukseen voidaan liittää hälytysnäyttöjä ja se voi­daan tarvittaessa liittää tietokantaan. Näyttöön voidaan liittää ääntä ja liik­ku­vaa kuvaa. Sovelluksen operointi voidaan toteuttaa kosketusnäytön avulla.

 

Loo­kou­tiin on liitetty useita erilaisia nykyajan vaatimukset täyttäviä omi­nai­suuk­sia. Tällaisiä ovat esimerkiksi SPC eli tilastopohjainen prosessin hallinta (Statistical Process Control),  ohjeen mukainen tilan muutos (eräajon edel­ly­tys), sisään rakennettu turvajärjestelmä ja liityntä tietoverkkoon.

 

Kon­fi­gu­roin­nin eli sovellusmäärittelyn ja -ohjelmoinnin kannalta Lookoutissa on reaaliaikatoiminto eli tarvittaessa ohjelmaa voidaan muuttaa tai parantaa ajon aikana. Lookout tukee Windowsin moniajo-ominaisuuksia eli yh­tä­ai­kai­ses­ti sovelluksen pyöriessä PC:llä voidaan myös tarvittaessa käsitellä ja ana­ly­soi­da mittauksia tai kirjoittaa vuororaporttia samalla työasemalla käyttäen jo­tain toista ohjelmistoa.

 

7.5   Kokonaisautomaatiojärjestelmät

 

Ko­ko­nais­au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mäl­lä tarkoitetaan järjestelmää, joka on alusta lop­puun suunniteltu yh­deksi yhtenäiseksi tuotteeksi ja jossa käytetään alun­pe­rin teollisuusautomaation käyttöön tarkoitet­tua elektroniikkaa, mekaniikkaa ja oh­jel­mis­toa.

 

Tyy­pil­li­ses­ti tällainen tuote käsittää muutamasta standardielektroniikkakortista koos­tu­via tehtäväänsä erikoistuneita ala-asemia, jotka eroavat toisis­taan lä­hin­nä ohjelmiston osalta; nopean lähiverkkoteknologiaan perustavan tie­to­lii­ken­ne­ver­kon sekä prosessi-I/O:n tarvitseman elektroniikan sekä valikoiman val­vo­mo­lait­tei­ta. Oleellinen osa näitä tuotteita on myös laaja varusohjelmisto, jo­ka kattaa nykyisin automaation suunnittelun, operoinnin, valvonnan ja so­vel­lus­oh­jel­moin­nin tuen sekä integroinnin muihin ympäristöihin.

 

Suo­mes­sa järjestelmämarkkinoita ovat hallinneet nimenomaan tämänkaltaiset "järeät" tuotteet ja erityisesti niiden kotimaiset edustajat Valmetin Damatic XD/XDi ja Classic sekä Ahlstrom Automationin (nyk. Honeywell) Alcont -jär­jes­tel­mät. Muista Suomessa edustetuista järjestelmistä voidaan mainita esim. Sie­men­sin Teleperm, VDO:n Micon sekä ABB:n Master -järjestelmät.

 

Ko­ko­nais­au­to­maa­tio­jär­jes­tel­miä tarkastellaan yksityiskohtaisesti Automaatiojärjestelmät kurssilla.

 

7.6   Kenttäväyläpohjaiset Automaatioratkaisut

 

Kun standardointi etenee ja yhteensopivuus eri valmistajien kent­tä­väy­lä­tuot­tei­den kesken paranee, tullee tästäkin ratkaisuvaihtoehdosta realistinen myös pro­ses­si-automaatiossa. Kappaletavarateollisuudessa se alkaa olla jo ar­ki­päi­vää. Teknillisessä mielessä se on jo täysin toteutettavissa kaikenlaisissa so­vel­luk­sis­sa valmiilla kaupallisilla tuotteilla.

 

-          Kent­tä­väy­lä­tek­no­lo­gia tulee muuttamaan automaatio-toteutuksia todella mer­kit­tä­väs­ti. Keskeisimmät muutokset ovat seuraavia:

 

-          lii­tyn­tä­elekt­ro­niik­ka ja kaapelointi vähenee,

 

-          älyk­käil­le laitteille voidaan sälyttää sekä aiemmin järjestelmäase­mil­la toteutettuja, että kokonaan uusia, esim. diagnostiikkaan ja ka­lib­roin­tiin, liittyviä tehtäviä,

 

-          ny­kyi­sen­kal­tai­set kokonaisautomaatiojärjestelmät muuttuvat huo­mat­ta­vas­ti merkittävän osan nykyisistä tehtävistä siirtyessä kent­tä­lait­teil­le,

 

-          suun­nit­te­lu-, asennus- ja ylläpitotyö helpottuu ja nopeutuu ja

 

-          PC:n käyttö valvomoratkaisuna yleistyy.

 

Kenttäväyläpohjaisia automaatioratkaisuja tukevat nykyään kaikki suuret automaatiotoimittajat. Markkinoilla uusista yrittäjistä on pinnalle noussut mm. PCS7- ja DeltaV-järjestelmät, joista enemmän kenttäväylät kurssissa.

 


8       AUTOMAATIOPROJEKTIT

 

Tässä luvussa tarkastellaan automaatioprojektin eri vaiheita: automaation suun­nit­te­lua, toteutusta ja käyttöönottoa. Tarkastelussa esitetään lä­hes­ty­mis­ta­pa, jolla tilaaja ja laitetoimittaja pystyvät systemaattisesti tunnistamaan ja ku­vaa­ma­an yrityksen, prosessin ja käyttäjien tarpeet sekä määrittelemään näi­den pohjalta automaatiojärjestelmän toiminnot ja muut ominaisuudet.

 

Au­to­maa­tio­pro­jek­teil­la tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaa, jossa suun­ni­tel­laan ja hankitaan ja otetaan käyttöön tuotantolaitoksen automaatiolaitteita. Ky­sy­myk­ses­sä on tällöin aina jonkinlaisesta tilaajan ja loppukäyttäjän sekä suun­nit­te­li­jan ja laitetoimittajan välisestä yhteistyöstä. Asioita tarkastel­laan täs­sä lä­hinnä tilaajan ja loppukäyttäjän näkökulmasta, jolloin projektin läh­tö­koh­ta­na on jokin valmis lait­teisto, jota so­velletaan yrityksen tuo­tan­to­pro­ses­seis­sa. Toimittajan näkökulma sisältää so­vel­luspro­jektien lisäksi laitteisiin ja oh­jel­mis­toi­hin liittyvät kehitysprojektit, joihin ei tässä puututa. Automaation  han­kin­ta- ja käyttöönottoprojekteja voidaan tarkastella pääotsikon mukaisesti kol­men perusvaiheen kannalta:

 

1.   suun­nit­te­lu,

            2.   toteutus ja

            3.   käyttöönotto.

 

8.1   Suun­nit­te­lu

 

Suun­nit­te­lu voidaan jakaa periaatteessa seuraaviin vaiheisiin:

 

-          esisuunnitteluun,

-          spesifiointivaiheeseen ja

-          toimittajan valintaan.

 

Esi­suun­nit­te­lua edeltää usein jokin tutkimus- tai esiselvitysprojekti, josta aja­tuk­set au­to­maa­tion kehittämiseen ja uusimiseen tai kokonaisen uuden teh­das­pro­jek­tin käyn­tiin­saat­ta­mi­seen ovat saaneet alkunsa. Esi­suunnittelussa py­ri­tään selvittämään kohteen au­to­ma­ti­soin­ti­tar­peet, tehdään kan­nat­ta­vuus­las­kel­mia mahdolliselle investoinnille ja si­tä varten joudutaan jo alustavasti mää­rit­te­le­mään automaatiolait­teiston koko ja tyyp­pi. Edelleen on tärkeää löy­tää ne ni­men­omai­set kohteet, joihin automaation kan­nat­ta­vuus voidaan pe­rus­taa. Esi­suun­nit­te­lus­sa harkitaan myös projektin to­teu­tus­or­ga­ni­saa­tio sekä työn ja­kau­tu­mi­nen oman yrityksen, toimittajan ja muiden mahdollisten pro­jek­ti­osa­puol­ten kes­ken.

 

Spe­si­fioin­ti­vai­he käsittää yksityiskohtaiset määrittelyt ja suunnitelmat. Siinä mää­ri­tel­lään mm. kaikki järjestelmän toiminnot sekä piirretään tarvittavat kaa­viot ja pii­rus­tuk­set.  Mikäli järjestelmän tyyppi ja laitemerkki ovat selvillä, suun­ni­tel­laan jo laitteiston ja ohjelmiston kokoonpanokin varsin yksityiskohtaiselle ta­sol­le. Tavallisesti tyy­dy­tään kuitenkin siihen tasoon, joka tarvitaan toi­mit­ta­jil­le lähetettävään tarjouspyyntöön. Tar­jous­pyyn­nös­sä tilaaja määrittelee, mitä hän haluaa ostaa.

 

Tar­jous­pyyn­töi­hin saadut vastaukset, tarjoukset, pyritään saamaan ver­tai­lu­kel­poi­sik­si toi­mit­ta­jan valintaa varten. Tarjouksessa toimittaja määrittelee, mi­ten ja mihin hintaan tar­jous­pyyn­nös­sä esitetyt asiat aiotaan toteuttaa. Toi­mit­ta­jan valintaan vaikuttavat tarjouksen lisäksi mm. aikaisemmat koke­mukset, re­fe­rens­si­toi­mi­tuk­set, toimittajan valmiudet hoitaa koulutus, käynnistys ja ns. jäl­ki­hoi­to. Edelleen päätökseen voi vaikuttaa myös esim. kotimaisuusaste se­kä huollon ja varaosatoimitusten järjestäminen.

 

Kun järjestelmän toimittaja on valittu, voidaan oikeastaan vasta tehdä lo­pul­li­nen päätös projektin toteuttamisesta. Mikäli hanke käynnistyy, laaditaan han­kin­ta­so­pi­mus, jossa määritellään mahdolli­simman yksityiskohtaisesti ja tar­kas­ti kaikki tilaajan ja toimittajan väliset suhteet (oikeudet ja vel­vollisuudet) sekä me­net­te­ly riitatapauksissa.

 

7.2   To­teu­tus

 

To­teu­tus koostuu periaatteessa kahdesta erillisestä tehtäväkokonaisuudesta:

 

-          asennuksesta ja

-          sovellusohjelmoinnista (konfiguroinnista).

 

Asen­nus käsittää instrumenttien asennukset sekä kenttäkaapelien kytkennät ja ristikytkennän raken­tamisen. Sovellusohjelmoinnissa laaditaan mm. tie­to­kan­nat, säätöohjelmat sekä valvontaan ja rapor­tointiin liittyvät ohjelmat.

 

Mo­lem­mis­sa tehtävissä onnistumisen perusta muodostuu suun­nit­te­lu­vai­hees­sa tuotettujen doku­menttien kuten toiminta- ja johdotuskaavioiden, toi­min­ta­ku­vaus­ten sekä sijoitus-, kokoonpano- ja asennuspiirustusten oikeellisuudesta, ym­mär­ret­tä­vyy­des­tä sekä yksityiskohtaisuudesta. Koska toteu­tusvaiheessa täy­tyy pystyä työskentelemään ryhmänä, jossa on erilaisen ammatillisen kou­lu­tuk­sen ja kokemuksen omaavia henkilöitä, huomiota on kiinnitettävä eri­tyi­ses­ti dokumenttien selväkielisyy­teen ja ymmärrettävyyteen. Asennustyö to­teu­te­taan usein alihankintana erikseen määritellyllä sopi­muksella joltakin asen­nus­liik­keel­tä ja konfiguroinnissakin käytetään monesti jonkin ulkopuolisen toi­mis­ton työvoimaa. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia projektin hallinnalle ja töi­den johtamiselle.

 

7.3   Käyt­töönot­to

 

Käyt­töönot­to­vai­hees­sa tehdään aluksi koestukset, joissa varmistetaan asen­nus­ten ja ohjelmoinnin karkean tason virheettömyys. Koestusten yhteydessä teh­dään usein ns. vesiajoja, joissa suunniteltuja toimintoja voidaan testata pie­nem­pi­nä osina. Kun erikseen testattavissa olevat asiat alkavat olla kun­nos­sa, voi­daan aloittaa varsinainen tuotantoajo (start l. ylösajo). Tässä yh­tey­des­sä esil­le tulee usein vielä paljon virheitä ja puutteita, joita sitten korjaillaan.

 

Käyt­töönot­to­vai­hees­sa tehtävät korjaukset tulevat erittäin kalliiksi, koska ne si­to­vat run­saasti henki­löstöä, joka tapauksesta riippuen on enemmän tai vä­hem­män kuormitettuna erilaisissa muutos- ja korjaustilanteissa. Tämän vuoksi ny­kyi­sin panostetaan huomattavasti ns. FAT-testei­hin (Factory Acception Test), joissa pyritään testaamaan sovelluskonfiguraatio mahdol­lisimman pit­käl­le jo ennen laitteiston siirtoa kohdepaikalle. Kun laitteisto sitten siirretään koh­de­pai­kal­le, sille tehdään vain ns. SAT-testi (System Acception Test), jossa no­peas­ti varmistetaan, että laitteisto on tullut ehjänä perille.

 

Käyt­töönot­to­vai­het­ta seuraa vielä ns. jälkitarkkailu, jossa prosessia seurataan var­si­nai­ses­sa tuotan­toajossa, jotta kaikki mahdolliset ajotilanteet tulisivat esil­le. Tässä vaiheessa tehdään vielä pieniä muutoksia ja virityksiä. Han­kin­ta­so­pi­muk­seen mahdollisesti sisältyvien takuiden vaatimat suoritus­kykytestit teh­dään myös jälkitarkkailuvaiheessa. Kun ne on tehty ja sovittu aika on kulunut, pro­jek­ti katsotaan päättyneeksi ja sen tulokset luovutetuksi tilaajalle so­pi­muk­sen mukaisesti.